Search Results for: epe

Verkeersbesluiten

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat voor de plaatsing, en ook voor de verwijdering, van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysiek beperkingen een verkeersbesluit vereist is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van verkeersbesluiten en bijbehorende bebordingsplannen. BVA Verkeersadviezen is daarbij wel bekend met het doorlopen van de verschillende procedures.

Actualisatie uitvoeringsprogramma GVVP Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft in het Verkeerscirculatieplan (VCP) Haaksbergen in 1994 de basis gelegd voor de verkeersstructuur en de inrichting van het wegennet. In 2007 is het VCP geactualiseerd en uitgebouwd tot een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit GVVP bestaat uit een beleidsnota en een uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen zijn opgenomen die in de periode na 2007 (periode 2008-2011) uitgevoerd zouden moeten worden. Mede door de na 2007 ingetreden economisch en bezuinigingsmaatregelen binnen de gemeente Haaksbergen is tot op heden, ondanks dat de oorspronkelijke uitvoeringsperiode 2008-2011 betrof, slechts een deel van de geplande maatregelen uitgevoerd. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en heeft de gemeente Haaksbergen behoefte aan een herijking van het uitvoeringsprogramma van het GVVP uit 2007. Vooral gericht op de infrastructurele maatregelen, aangezien met de uitvoering hiervan de hoogste kosten gemoeid zijn.

Parkeeronderzoek kern Haaksbergen

In 2001 is het parkeerbeleid van het centrum van Haaksbergen vastgesteld, waarin een aantal maatregelen is opgenomen met betrekking tot het reguleren van het parkeren. Als uitvloeisel hiervan is in 2005 het aantal parkeerduurbeperkte plaatsen (parkeerschijfzone) uitgebreid. Om de effecten hiervan inzichtelijk heeft BVA Verkeersadviezen in 2007 en 2009 en parkeeronderzoek uitgevoerd. Mede op basis van de resultaten van het onderzoek uit 2009 is het Parkeerbeleidsplan uit 2001, 10 jaar na dato (2011), geactualiseerd. Ondertussen is ook dit ‘nieuwe’ parkeerbeleid al weer een aantal jaren van kracht en is het weer tijd de (tussentijdse) balans op te maken. Vooral ook omdat op 1 januari 2016 het betaald parkeren in het centrum van Haaksbergen is opgeheven. De gemeente Haaksbergen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd dit evaluatie-onderzoek uit te voeren.

Parkeeronderzoek supermarkt Aldi Vinkhuizen

Aldi is van plan de supermarkt in Vinkhuizen (Groningen) aan de Siersteenlaan te vergroten. Deze uitbreiding leidt wellicht tot een toenemende vraag aan parkeerruimte De gemeente Groningen wil graag inzicht in de mate waarin de parkeervraag zal gaan toenemen en de mate waarin deze extra vraag naar parkeerplaatsen nog kan worden opgevangen binnen de beschikbare parkeercapaciteit. Met andere woorden, zijn er (ook) na de uitbreiding van de Aldi supermarkt in de directe omgeving van de supermarkt voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om te voorzien in de parkeerbehoefte. Rho adviseurs, die in opdracht van Aldi de ruimtelijke onderbouwing opstelt, heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om antwoord te geven op deze vraag.

Verkeerskundige onderbouwing Pier Scheveningen

Omdat de huidige Pier in Scheveningen aan het einde is van zijn levensduur, wordt door Kondor Wessels en DanZep nagedacht over een herontwikkeling van de Pier. Deze herontwikkeling (‘De Nieuwe Pier’) moet leiden tot een nieuwe dynamiek in het gebied, waarbij de nieuwe Pier een toonbeeld moet gaan vormen van de Nederlandse waterbouwkunde en duurzaamheid. Een goede bereikbaarheid vormt een belangrijke pijler van deze planuitwerking en voorwaarde voor een verdere groei van bezoekers in Scheveningen. Duurzaamheid staat voorop bij de uitwerking van het thema bereikbaarheid. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om hier een analyse naar te doen en te adviseren over kansrijke oplossingen.

Parkeeronderzoeken Oude Dorp De Bilt

In een deel van het Oude Dorp in De Bilt is een parkeerduurbeperking ingesteld, met een ontheffingsmogelijkheid voor bewoners en werknemers. Doel van deze maatregel is om (het vermeende aantal) geparkeerde voertuigen van P+R reizigers uit het gebied te weren. Deze maatregel werd nodig geacht, omdat de bezettingsgraad in het gebied geregeld de grenswaarde van 85% bereikte en de parkeerduur relatief lang was. Inmiddels is de parkeerduurbeperking enige tijd van kracht en de gemeente De Bilt heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten van de instelling van de parkeerschijfzone inzichtelijk te maken.

Audit Reeuwijkse Randweg

Begin 2016 is de Reeuwijkse Randweg geopend. Deze weg die aan de westzijde van Reeuwijk is gerealiseerd en voor een groot deel parallel aan de A12 verloopt, dient onder andere om het doorgaande verkeer door de Reeuwijk-Brug een alternatief aan te bieden en daarmee de verkeersintensiteit binnen de genoemde kern te verlagen. Op een aantal locaties op de Reeuwiijkse Randweg is er sprake van aansluitingen van wegen, waar ook door fietsverkeer wordt overgestoken. Vaak is er voor deze overstekende fietsers een oversteekvoorziening aangelegd. Een aantal van deze oversteken wordt door de langzaam verkeersdeelnemers desondanks als onveilig ervaren, dit ondank dat er gelukkig nog geen ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden. De gemeente Reeuwijk-Bodegraven wil dit uiteraard ook voorkomen en heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeersveiligheid op een aantal van deze oversteken te beoordelen en indien daar aanleiding toe bestaat met verbetervoorstellen te komen.

Loopruimte onderzoek Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam de loopruimte geïnventariseerd op het zogenaamde Plusnet voetganger. Het Plusnet betreft de hoofdvoetgangersroutes binnen de stad, waaraan specifieke kwaliteitseisen zijn gesteld. Tijdens het onderzoek is de hoeveelheid fysiek beschikbare loopruimte voor voetgangers op het Plusnet in kaart gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat er te weinig loopruimte beschikbaar is omdat de voetpaden vaak te smal zijn/ niet aanwezig zijn en de beschikbare loopruimte vaak wordt geclaimd door objecten. Sinds de uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal straten in Amsterdam heringericht, waaronder wegen die bij het Plusnet voetganger horen. Om te kunnen bepalen of deze herinrichtingen een positieve invloed hebben op de loopruimte, heeft BVA Verkeersadviezen op deze straten opnieuw een loopruimte onderzoek uitgevoerd.

Tracébeschouwing N35- Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van de rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Voor deze verdubbeling zal een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden.