Search Results for: amsterdam

3D-simulatie vrachtverkeer in garage

MRP Development is bezig met een nieuwe woonontwikkeling tegenover het Amstelstation in Amsterdam. Het project voorziet in de realisatie van 200 duurzame huurwoningen en op souterrain- en straatniveau zullen verschillende commerciële voorzieningen komen. Een belangrijk onderdeel van het plan betreft de inpandige distributiezone voor de commerciële voorzieningen. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de toegankelijkheid van de

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard ‘bereikbaarheid’ ontwikkeld. http://vanatotzuidas.nl/dashboard/ De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas spant zich in om de kwaliteit van de bereikbaarheid blijvend te monitoren zodat gericht verbetermaatregelen genomen kunnen worden. Gegevens vanuit verschillende bronnen over de bereikbaarheid van de auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn door

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

Datum: 5/12/2017 – BVA Verkeersadviezen ontwikkelt voor de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard dat zowel inzicht gaat geven in de kwaliteit van de bereikbaarheid als in de effecten van de genomen maatregelen. De gegevens waarmee het dashboard wordt gevuld zijn dezelfde als die worden gebruikt door Amsterdam Bereikbaar en worden onder meer gedeeld met het bedrijfsleven

Verkeerskundig adviseur WTC

Datum: 22/10/2014 De Zuidas in Amsterdam is volop in beweging. WTC Amsterdam wil actief meedenken en werken aan het bereikbaar houden van de Zuidas voor alle vervoerswijzen. BVA helpt het WTC bij het toetsen van de (ruimtelijke) plannen in het gebied van de Zuidas op de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast verlenen wij ondersteuning

Onderbouwing bestemmingsplan Osdorp

Datum: 23/03/2015 Aan de westzijde van Amsterdam, in Amsterdam Osdorp, bestaat het voornemen fun en leisure functies te vestigen. Het vigerende bestemmingsplan laat deze functies echter niet toe, waardoor wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Ten behoeve van de planologische motivering van deze wijziging is een aantal onderzoeken noodzakelijk. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de verkeerskundige

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Datum: 21/08/2015 Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen). We

Parkeren rond brede school Halfweg

Datum: 09/11/2016 Wij zijn gevraagd om mee te denken over het parkeren rond de brede school in Halfweg. Daarbij gaat het om het aantal parkeerplekken voor alle belanghebbenden, maar ook om hoe het gebied het meest efficiënt en effectief kan worden ingericht. De situatie is complex omdat de ruimte zeer schaars is, maar ook omdat

Monitoring Mobiliteit van de Zuidas

Datum: 22/12/2016 Op de Zuidas in Amsterdam is de bereikbaarheid van groot belang gezien de vele bedrijven en andere bestemmingen en de grootschalige plannen voor aanleg van het ZuidasDOK. Wij denken en helpen mee aan het monitoren van de bereikbaarheid. Begin 2016 is hierin een belangrijke stap gezet. Er is gezamenlijk nagedacht over het benoemen