Search Results for: epe

Parkeeronderzoek Goor

Datum: 15/05/2013 De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht

Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

Datum: 04/06/2013 In de Structuurvisie centrum Vaassen is de wens voor een autoluw centrumgebied nadrukkelijk aanwezig. Hiervoor zijn een aantal maatregelen voorgesteld, nl. het afsluiten van de doorgaande route door het centrum en de aanpassing van een aantal kruispunten. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Epe gevraagd om een reconstructievoorstel uit te werken voor een

Sluipverkeer Kouwenaarsweg

Datum: 17/02/2014 De Kouwenaarsweg is een ondergeschikte weg ten zuiden van Vaassen die als sluiproute wordt gebruikt. Verkeer uit het zuidelijke deel van Vaassen gebruikt deze weg om naar Apeldoorn te rijden. Door de aanwonenden wordt de belasting van de weg als hinderlijk en onveilig ervaren. Daarnaast heeft het veelvuldige gebruik van de weg bermschade

Evaluatie parkeerbeleid Coevorden

Datum: 07/04/2014 In het centrum van Coevorden is de afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de realisatie van het zogenaamde ‘Hof van Coevorden’. Dit centraal in het centrumgebied liggende bouwwerk biedt plaats aan o.a. het gemeentehuis. Daarnaast zijn ook de straat Kasteel en het plein van de Ganzenhoedster heringericht. Ook in de parkeersituatie is

Verkeersveiligheid schoolomgevingen

Datum: 06/05/2014 Aan de noordwestzijde van Coevorden bevindt zich een aantal basisscholen. De gemeente Coevorden voert samen met deze scholen een actief beleid om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten. Hiervoor worden diverse educatieve projecten uitgevoerd. Aanvullend hierop zijn er enkele infrastructurele maatregelen gewenst in de omgeving van de scholen. In opdracht van en

Motel Kampen

Datum: 19/05/2014 Er bestaan plannen om aan de westzijde van Kampen nabij de aansluiting met de N50 een motel te realiseren. Het motel zal worden gebouwd naast de VMBO school Ichtus college VIA. Door het toevoegen van een nieuwe voorziening zal er een wijziging in de parkeervraag optreden in het gebied. Het is belangrijk dat

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Datum: 11/12/2014 In het begin van 2014 is het parkeerregime in het centrumgebied van Coevorden gewijzigd. In een deel van het centrum is een parkeerschijfzone van kracht geworden, waarin van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal 2 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd. Doel van de doorgevoerde maatregelen is het bieden van

Stationsweg Ommen

Datum: 23/02/2015 In 2012 is de Stationsweg in Ommen heringericht. Om het verblijfskarakter te accentueren is onder meer klinkerverharding toepast op de rijlopers. Sinds de herinrichting ontvangt de gemeente klachten van omwonenden met betrekking tot trillingen van het autoverkeer. De gemeente Ommen heeft in reactie op deze klachten een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de trillingshinder