Centrumcirculatie Hasselt

Centrumcirculatie Hasselt

De gemeente Zwartewaterland is van plan maatregelen te treffen in het centrum van Hasselt. Doel hiervan is het doorgaande verkeer door het centrum te verminderen en hierdoor de wegen in het centrum te ontlasten. Naast deze maatregelen is ook de provincie voornemens maatregelen te treffen op de N331. Door de maatregelen op de N331 wordt de bereikbaarheid van het centrum van Hasselt aan de westzijde sterk gewijzigd en zal ook de functie en het gebruik van een aantal wegen sterk wijzigen. De gemeente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten van beide maatregelenpakketten inzichtelijk te maken.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarmee een goed beeld is verkregen van de hoeveelheid verkeer in en rond het centrum van Hasselt en de routevorming van dit verkeer. In een vervolgstap zijn een aantal verschillende maatregelenvarianten tegen het licht gehouden en hiervan de verkeerskundige effecten inzichtelijk gemaakt. Per variant zijn de verwachte verschuivingen van verkeersstromen in het centrum geprognosticeerd.

Opdrachtgever: gemeente Zwartewaterland

Jaar: 2017

 

Fietsonderzoek Zutphen

Fietsonderzoek Zutphen

In haar binnenstadvisie 2022 beschrijft de gemeente Zutphen hoe zij zich wil inzetten op het behouden en verbeteren van de leefbaarheid, attractiviteit en vitaliteit van de binnenstad. Om het bijzondere karakter van Zutphen te behouden is onder meer de fiets van ongekend belang. Door meer inzicht te krijgen in de huidige staat van het fietsnetwerk en de kansen die er zijn om dit netwerk en bijbehorende stallingsvoorzieningen te verbeteren wil de gemeente het gebruik van de fiets verder stimuleren en eventuele negatieve bijeffecten tegen gaan. BVA Verkeersadviezen heeft hiervoor een uitgebreid fietsonderzoek uitgevoerd.

Het Fietsonderzoek Zutphen 2017 toetst de huidige kwaliteit van het fietsnetwerk op een drietal niveaus, waarbij de dichtheid en compleetheid van het netwerk, doorstroming op hoofdfietsroutes en fietsenstallingen zijn beoordeeld. Het inzicht werd verkregen door het objectief beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van het huidige fietsnetwerk en de stallingsvoorzieningen in en rondom het centrum. Uiteraard was bij het onderzoek ook de inbreng van deerden van belang. Zo hebben ook de ideeën in de notitie ‘Fietsend door Zutphen’ (opgesteld door de Fietsersbond) een plaats gekregen in de analyse. Door de vastgestelde kwaliteit te vergelijken met de gemeentelijke ambities heeft BVA vervolgens een actieprogramma voor de korte en middellange termijn opgesteld.

Opdrachtgever: gemeente Zutphen

Jaar: 2017

Shared space Zuidelijke Parallelweg Westervoort

Shared space Zuidelijke Parallelweg Westervoort

Het stationsplein op de Zuidelijke Parallelweg in Westervoort, met name de kruising Zuidelijke Parallelweg-Dorpsplein, vormt een belangrijk verkeersveiligheidsknelpunt in de gemeente. Hoewel de verkeersveiligheidssituatie de afgelopen jaren is verbeterd, vormt het stationsplein nog steeds een aandachtspunt, mede door het doorgaande karakter van de weg. De stationsomgeving wordt gedomineerd door de auto. Om het stationsgebied meer aanzien te geven van een verblijfsgebied kan de stationsomgeving als shared space omgeving worden heringericht. Een shared space omgeving biedt optimale kansen om de aanwezigheid van fietsers en voetgangers sterker te positioneren en een aantrekkelijke verblijfsruimte te creëren.

De gemeente Westervoort heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een ontwerp voor een shared space inrichting van het stationsplein uit te werken. Uitgangspunt hierbij was dat het geheel opheffen van de scheiding tussen de verschillende verkeersdeelnemers niet wenselijk wordt geacht, gezien de aanwezige snelfietsroute en huidige verkeersintensiteiten. Daarnaast vormde een verbetering van de bestaande looproute en oversteekvoorzieningen tussen het station en het centrum een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp.

In het ontwerp wordt het stationsplein vormgegeven als één verhoogd plein, voorzien van hetzelfde type verharding. Er zijn geen rijstroken voor gemotoriseerd verkeer aanwezig, maar door middel van straatmeubilair, bloembakken en bomen, wordt het autoverkeer over het plein geleidt. De twee rijrichtingen worden ter hoogte van de ingang van het station uit elkaar getrokken, waarbij de ruimte tussen de rijstroken met zitelementen en groen wordt voorzien. De inrichting van het stationsplein als shared space omgeving zorgt voor een optimale verbinding tussen de verschillende functies van het plein.

Opdrachtgever: gemeente Westervoort

Jaar: 2019

Verkenning herinrichting Heilweg Westervoort

Verkenning herinrichting Heilweg Westervoort

De huidige inrichting van de Heilweg in de bebouwde kom van Westervoort past niet bij de functie van de weg. De inrichting nodigt gemotoriseerd verkeer uit om door te rijden en er is te weinig ruimte voor fietsers. De aanwezig fietsstroken zijn te smal en fietsverkeer voelt zich opgejaagd door gemotoriseerd verkeer. De gemeente Westervoort heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de herinrichting van de Heilweg om de bestaande verkeersveiligheidsknelpunten op te lossen.

Uit een globale ruimtelijke verkenning bleek dat een herinrichting tot volwaardige gebiedsontsluitingsweg met eigen fietsvoorzieningen geen reële oplossing is omdat het fysiek niet mogelijk is om het benodigde profiel binnen de beschikbare ruimte in te passen. Het verder versmallen van de rijloper of fietsstroken in combinatie met het vasthouden aan de rijsnelheid van 50 km/uur leidt niet tot een fietsvriendelijke en veilig route. Op basis van deze conclusies is gezocht naar de mogelijkheden voor een inrichting als erftoegangsweg.

Voor de inrichting als erftoegangsweg heeft BVA twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 wordt de rijbaan voorzien van brede fietsstroken (1,70 meter) en de resterende ruimte wordt toebedeeld aan gemotoriseerd verkeer. Variant 2 gaat uit van twee rabatstroken, gescheiden door een centrale middenstrook. Uit onze zicht zorgt een profielindeling zoals in variant 2 voor meer interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Een en ander betekent dat het verblijfskarakter van de weg wordt versterkt. Hiermee past een inrichting zoals in variant 2 beter bij een erftoegangsweg.

Opdrachtgever: gemeente Westervoort

Jaar: 2019

Herziening categoriseringsplan West Maas en Waal

Herziening categoriseringsplan West Maas en Waal

De gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal heeft in 2015 het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vastgesteld. Hoewel ook het categoriseringsplan onderdeel van deze beleidsnota uitmaakt is dit onderdeel niet vastgesteld. Gezien het voorafgaande heeft de gemeente West Maas en Waal behoefte aan een nieuw, simpeler en duidelijker categoriseringsplan dat aan de raad kan worden voorgelegd. Het gaat hierbij om een logische, eenduidige en duidelijke indeling van de bestaande wegen in de Duurzaam Veilig categorieën die aansluit op het bestaande beleid. BVA Verkeersadviezen heeft de gemeente inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geboden bij het opstellen van dit plan.

Voorafgaand aan het categoriseringsproces heeft een uitgebreide veldinventarisatie plaatsgevonden. Vervolgens is de bestaande wegencategorisering uit het GVVP getoetst op de verbinding die de wegen onderhouden, op de vormgeving en het gebruik. Bij het gebruik gaat het niet alleen om de auto-intensiteiten, maar ook om het langzame verkeer en vrachtverkeer. Een en ander betekent dat ook de fiets- en ov-structuren zijn betrokken bij de categorisering, als ook de uitrukroutes voor hulpdiensten en vrachtverkeerroutes. Het confronteren van kaartbeelden heeft uiteindelijk geleidt tot een theoretisch gewenste wegencategorisering. In de meeste gevallen komt deze wegencategorisering overeen met de praktijksituatie. Echter zijn er een aantal wegen waar de praktijksituatie afwijkt van de gewenste wegencategorisering. Samen met het ambtelijke projectteam heeft BVA Verkeersadviezen gefundeerde keuzes gemaakt voor deze wegen. Uiteindelijk heeft dit proces geleidt tot een helder wegencategoriseringsplan inclusief de gewenste maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente West Maas en Waal

Jaar: 2018

 

Mobiliteitsplan GreenFields Veenendaal

Mobiliteitsplan GreenFields Veenendaal

In het zuidoosten van Veenendaal ligt het bedrijventerrein Het Ambacht, een verwaarloosd terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing. Er bestaan thans plannen voor herontwikkeling van het gebied met een mix van wonen, detailhandel en perifere detailhandel (PDV). Het is daarbij de ambitie een hoogwaardig woon-, leef- en winkelmilieu te realiseren, waarbij duurzaamheid en circulaire architectuur leidend zijn. Deze ontwikkeling staat bekend onder de naam GreenFields. Een belangrijk aspect dat bij de planvorming van de ontwikkeling aandacht behoeft is mobiliteit. In opdracht van ontwikkelaar Murry Grey heeft BVA Verkeersadviezen een Mobiliteitsplan uitgewerkt dat aansluit op de ambities ten aanzien van duurzaamheid.

Om te beginnen heeft BVA een ruimtelijke omgevingsanalyse uitgevoerd waarin het omliggende wegennet voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer en de ligging van het plangebied ten aanzien van ov-haltes zijn geanalyseerd. In een vervolgstap zijn de te hanteren uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Een duurzame bereikbaarheid en ontsluiting betekent dat GreenFields goed bereikbaar is, in het bijzonder door en voor duurzame vervoerswijzen zoals fiets en openbaar vervoer. Daarnaast betekent het dat het ontwerp van GreenFields bijdraagt aan het beperken van het gebruik van de auto en voor zover autogebruik wel noodzakelijk is, het gebruik van elektrische en deelauto’s stimuleert. Voor het plangebied zelf betekent het dat de begane grond volledig is ingericht op fietsers en voetgangers en vrij is van autoverkeer.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is een plan met maatregelen uitgewerkt voor de verschillende modaliteiten.

  • Om fietsers en voetgangers een centrale rol te geven wordt centraal in het plangebied een route gerealiseerd die alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is.
  • Autoparkeren vindt plaats in twee parkeergarages, waarbij bezoekers- en bewonersparkeren gescheiden is. In de parkeergarages voor bewoners wordt een groot aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd, die op de meest gunstige locaties liggen. Om daarmee het autobezig (en gebruik) at te remmen.
  • De bevoorrading van GreenFields vindt plaats via een distributiehub.

In het Mobiliteitsplan heeft BVA ook aandacht besteed aan de toekomstige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling. Aan de hand van kruispuntanalyses is gekeken of de kruispunten rondom GreenFields de toekomstige verkeersproductie en -attractie op een goede manier kunnen afwikkelen.

Opdrachtgever: Murry Grey B.V.

Jaar: 2019

Verkeersveiligheidsaudit snelfietsroute Velp

Verkeersveiligheidsaudit snelfietsroute Velp

Het stimuleren van fietsgebruik door een kwalitatief hoogwaardig hoofdnet fiets is een provinciaal streven. In het kader van het samenwerkingsproject ‘Fiets filevrij’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn een aantal snelfietsroutes aangelegd. Ook in de regio Arnhem is in diverse regio’s geïnvesteerd en/of is het voornemen tot realisatie. Voor de snelfietsroute tussen Arnhem-Dieren heeft de provincie Gelderland het initiatief genomen een verkenning uit te voeren. De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Rheden en adviesbureau Goudappel Coffeng een tracéverkenning uitgevoerd. Ter hoogte van Velp loopt het aangedragen tracé parallel aan het spoor via een aantal ondergeschikte wegen. BVA Verkeersadviezen heeft een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd waarbij de inrichting van deze wegen is beoordeeld om antwoord op de vraag te geven of het aangedragen tracé verkeersveilig is voor fietsers.

Opdrachtgever: Anacon Infra

Jaar: 2019

 

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een lange termijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. De gemeente Raalte heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd te onderzoeken hoe het is gesteld met de bereikbaarheid van het centrum en op welke manier de bereikbaarheid verbeterd kan worden.

De belangrijkste onderzoeksvraag was wat de consequenties zijn van het weer openstellen van de Daggertsbrug voor gemotoriseerd verkeer. Deze brug is afgesloten vanwege verkeersveiligheid en milieu en er zijn alternatieve routes beschikbaar. Toch is het idee dat de bereikbaarheid van de oostzijde van het centrum te wensen overlaat. In het onderzoek zijn de verwachte effecten als gevolg van een openstelling op milieu en verkeersveiligheid inzichtelijk gemaakt. Vervolgens heeft BVA uitgewerkt wat er voor (civieltechnische) maatregelen nodig zijn en indicatie opgesteld van de verwachte kosten.

De eerste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van de bereikbaarheid van het centrum. Hiervoor heeft BVA Verkeersadviezen een ronde-tafel bijeenkomst met betrokken stakeholders georganiseerd met als doel alle kwesties ‘op tafel’ te krijgen. Wat is goede bereikbaarheid? Moet daarvoor een centrumring per se gesloten zijn?

Daarnaast is een enquête gehouden onder centrumbezoekers waarin kwesties uit de ronde-tafel bijeenkomst nader zijn onderzocht.

Vervolgens is een visie opgesteld met betrekking tot de gewenste inrichting van het gebied op diverse fronten. Op basis hiervan was BVA in staat maatregelen uit te werken op structuur- en vormgevingsniveau. Hiermee heeft BVA een helder bereikbaarheidsplan inclusief maatregelenpakket opgesteld.

Opdrachtgever: gemeente Raalte

Jaar: 2016

 

Second opinion ontwerp Jan Hooglandstraat

Second opinion ontwerp Jan Hooglandstraat

De gemeente Olst-Wijhe is van plan de huidige snelheidslimiet op de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandsstraat en Koekoeksweg tot de komgrens van Boskamp terug te brengen naar 30 km/uur. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een second opinion te geven over de wenselijkheid van het terugbrengen van de snelheidslimiet naar 30 km/uur op dit (hele) tracé en of bij de gekozen inrichtingsvorm wordt voldaan aan de geldende richtlijnen met betrekking tot het inrichten van 30 km/uur wegen.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft BVA het voorliggende ontwerp getoetst op basis van gangbare richtlijnen (o.a. CROW) en wetgeving. Gezien de huidige intensiteiten op de wegen is het vanuit verkeersveiligheidsperspectief wenselijk de snelheidslimiet naar 30 km/uur terug te brengen.

Naast een algemeen oordeel over de wenselijkheid van het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/uur heeft BVA de inrichting van het voorgestelde ontwerp getoetst aan de hand van CROW-richtlijnen. In het ontwerp wordt de weg voorzien van fietsstroken. Deze profielindeling heeft een vrij verkeersachtige indruk. BVA adviseert dan ook een profielindeling met twee rijstroken, gescheiden door een centrale rabatstrook, toe te passen. Een dergelijke indeling past goed bij de uitgangspunten van een gemende verkeersafwikkeling op erftoegangswegen.

Opdrachtgever: gemeente Olst-Wijhe

Jaar: 2020

Parkeeranalyse ontwikkelingen Oldebroek Centrum Fase II

Parkeeranalyse ontwikkelingen Oldebroek Centrum Fase II

De afgelopen jaren hebben er diverse ontwikkelingen in en rond het centrum van Oldebroek plaatsgevonden. Er zijn verschillende revitaliseringsprojecten uitgevoerd, waarvan de onlangs voltooide verbouwing van het gemeentehuis en nabijgelegen Raadhuisplein de laatste betreft. De eerstvolgende ontwikkelingen die worden voorzien betreffen Oldebroek Centrum Fase II. De geplande wijziging in en toevoeging van functies zou echter ook leiden tot een gewijzigde parkeervraag. Om het centrumgebied ook na de realisatie van fase 2 (sociaaleconomisch) goed te kunnen laten functioneren, is het van belang dat de vraag naar parkeerplaatsen als gevolg van deze (nieuwe) functies in balans is met het aanbod aan parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Oldebroek onderzocht of hiervan sprake is en een parkeerbalans opgesteld voor de geplande ontwikkeling.

Om een betrouwbare prognose te kunnen maken voor de toekomstige parkeersituatie, na realisatie van de centrumontwikkelingen is een uitgebreid parkeerduuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in het centrumgebied geen sprake is van een hoge bezettingsgraad. Van de totale parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied is maximaal ruim 60% bezet.

Aan de hand van gemeentelijke parkeernormen is het aantal parkeerplaatsen berekend dat nodig is om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte van de geplande voorzieningen. Vervolgens is de situatie per ontwikkeling beschouwd om vast te stellen of er voldoende parkeercapaciteit aanwezig is om te voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Uit het onderzoek is gebleken dat de aanwezige parkeercapaciteit (net) kan voorzien in de toekomstige parkeerbehoefte. Het is echter niet uit te sluiten dat de bezettingsgraad in het centrumgebied van Oldebroek in de toekomstige situatie de maximaal gewenste 85%-90% zal gaan benaderen.

Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Jaar: 2020