Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtbijgelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn allen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelingscapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke maatregelen.

Tijdens het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen zich niet alleen op de bestaande infrastructuur gericht, maar ook de mogelijkheid onderzocht om nieuwe aansluitingen te realiseren. Met behulp van dynamische modelsimulaties is de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naast de afwikkeling is ook aandacht besteed aan de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit). Uiteindelijk heeft BVA Verkeersadviezen een bereikbaarheidsplan uitgewerkt om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.

Opdrachtgever: H2O (gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek

Jaar: 2017

Verkeerskundige ondersteuning Stationsomgeving Nunspeet

Verkeerskundige ondersteuning Stationsomgeving Nunspeet

De gemeente Nunspeet werkt aan ambitieuze plannen voor het verbeteren van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving van Nunspeet. De hierbij uitgewerkte structuur- en inrichtingsvarianten dienen verkeerskundig getoetst te worden. Halverwege 2017 is hiervoor reeds een actualisatie van het verkeersmodel opgesteld. De gemeente Nunspeet heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd verkeerskundige ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke modelberekeningen en verkeerskundige beoordelingen van de verschillende varianten.

Voor het inzichtelijk maken van de effecten van verschillende varianten is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het recent geactualiseerde verkeersmodel Nunspeet. Voor het beoordelen van een kruispuntoplossing met verkeerslichten is daarnaast gebruik gemaakt van het programma Sidra Intersection. Sidra biedt de mogelijkheid om (gekoppelde) verkeersregelingen door te rekenen. Aan de hand van het verkeermodel Nunspeet in combinatie met aanvullende kruispuntberekeningen in Sidra Intersection was BVA Verkeersadviezen goed in staat de effecten van de voorgestelde oplossingen op het wegennet inzichtelijk te maken.

Opdrachtgever: gemeente Nunspeet

Jaar: 2018

Second opinion parkeren schoolomgeving Brakkenstein Nijmegen

Second opinion parkeren schoolomgeving Brakkenstein Nijmegen

In het noordoostelijke kwadrant van de aansluiting Heyendaalseweg en de Lentiusstraat in Nijmegen wordt een nieuwe basisschool en kinderopvang gerealiseerd. Deze hebben een parkeervraag voor personeel en voor het halen en brengen van kinderen. Hiervoor zijn in de planprocedure diverse onderzoeken en berekeningen uitgevoerd. Dit aspect is echter aanleiding voor bezwaren tegen de planvorming, omdat de indruk bestaat dat er onvoldoende parkeergelegenheid beschikbaar is en het halen en brengen van kinderen tot overlast zal gaan leiden. BVA Verkeersadviezen is door Van Goud Advocaten namens de bezwaarmakers gevraagd om aan de hand van de stukken en het vigerende beleid te beoordelen of het parkeren zorgvuldig in de planvorming is meegenomen.

Opdrachtgever: Van Goud Advocaten

Jaar: 2016

Vormgeving aansluiting woonwijk Spaanse Leger Nijkerk

Vormgeving aansluiting woonwijk Spaanse Leger Nijkerk

De gemeente Nijkerk ontwikkelt aan de zuidoostzijde van de kern het woonwijkje Spaanse Leger. De ontsluiting van de wijk is voorzien op de Amersfoortseweg ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Tinbergenlaan. Dit met een verkeersregelinstallatie (VRI) voorzien kruispunt zal hiervoor worden voorzien van een vierde tak aan de oostzijde van het kruispunt. De gemeente Nijkerk heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd op welke wijze het kruispunt moet worden ingericht om de toekomstige verkeersstroom op deze locatie soepel af te kunnen wikkelen.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen op basis van bestaande telgegevens en prognoses met betrekking tot de verkeersgeneratie van het te ontwikkelen gebied bepaald welke configuratie het kruispunt dient te krijgen voor een soepele verkeersafwikkeling. Hierbij is aandacht besteed aan het aantal opstelstroken (en de lengte hiervan). Vooral voor de nieuwe wijk was dit van belang, omdat er op deze wegen op beperkte afstand tot het kruispunt zijwegen ter ontsluiting van de nieuwe woonwijk zijn gepland.

De berekeningen die de basis vormden voor het bepalen van de gewenste vormgeving zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Sidra Intersection. Om tot de gewenste configuratie te komen zijn een aantal uitgangspunten met betrekking tot de cyclustijd, verzadingsgraad en verliestijd voor de hoofd- en zijrichtingen vastgelegd. Vervolgens zijn verschillende kruispuntconfiguraties gesimuleerd en is getoetst of deze configuraties voldoen aan de vastgelegde randvoorwaarden. Op basis hiervan is de meest wenselijke kruispuntconfiguratie uitgewerkt waarmee een soepele verkeersafwikkeling kan worden gegarandeerd.

Opdrachtgever: gemeente Nijkerk

Jaar: 2017

Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar wil een projectenprogramma op (laten) stellen voor mobiliteitsmaatregelen die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen vinden hun oorsprong in de conceptprojectenlijst uit de Regionale Mobiliteitsvisie (Trendsportal). De maatregelen uit deze conceptprojectenlijst zullen nader worden geconcretiseerd naar een programma inclusief prioritering. In eerste instantie gaat het hierbij om uitvoering van maatregelen in de periode 2019-2022. BVA Verkeersadviezen mocht de gemeente Mook en Middelaar ondersteunen bij de verdere uitwerking van een programmering van deze maatregelen voor genoemde periode.

Uit de conceptprojectenlijst zijn in overleg met de gemeente Mook en Middelaar 5 projecten geselecteerd die in aanmerking komen om op korte termijn uitgevoerd te kunnen worden. Na een inventarisatiefase is BVA Verkeersadviezen met de uitwerking van deze maatregelen begonnen. Voor een deel ging her hierbij om het rubriceren en eventueel nog bijstellen van eerder gedane voorstellen. De uitwerking van de maatregelen richtte zich met name op de ruimtebehoefte hiervan en de indeling van de (weg)profielen. Naast de ruimtelijke ontwerpen is ook een kostenraming opgesteld voor deze maatregelen.

Om te kunnen bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben is door BVA Verkeersadviezen een prioriteringssystematiek opgesteld. Hierbij is gekozen voor het toetsen aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de Regionale Mobiliteitsvisie. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in diverse sub-doelstellingen, opgenomen in onderstaande tabel.

Opdrachtgever: gemeente Mook en Middelaar

Jaar: 2018

Parkeeropgave en ontsluiting IKC Siddeburen

Parkeeropgave en ontsluiting IKC Siddeburen

De gemeente Midden-Groningen is bezig met het implementeren van een scholenprogramma, waarbij voor een aantal scholen geldt dat deze, mede in het kader van het aardbevingsprogramma, op een nieuwe locatie en in nieuwe gebouwen worden ondergebracht. Een van deze ontwikkelingen betreft de realisatie van een Kind Centrum (KC) in Siddeburen, waarin twee basisscholen en een kinderdagverblijf een plaats zullen krijgen. De nieuwe locatie van het KC leidt tot een nieuwe verkeersstroom van en naar deze locatie. De gemeente Midden-Groningen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd hiervoor een verkeerskundige analyse op te stellen.

Op basis van algemeen geldende kengetallen (CROW) is de parkeerbehoefte voor het nieuwe KC bepaald, waarbij naast het aantal autoparkeerplaatsen voor personeel en voor het halen en brengen ook het benodigd aantal fietsenstallingsplekken is vastgesteld. Aan de hand van deze kengetallen is in grote lijnen bepaald hoeveel verkeersbewegingen de voorzieningen gaan genereren.

Naast de parkeerbehoefte is ook aandacht besteed aan de meest gewenste ontsluitingsstructuur voor de verschillende modaliteiten.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Groningen

Jaar: 2019

Verkeersstructuurplan Lochem

Verkeersstructuurplan Lochem

Voor de economische vitaliteit van de stad Lochem is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de wandelaar. De komst van de noordelijke rondweg N346 was een uitgelezen kans een de voornaamste aanleiding om de netwerkstructuur en de inrichting van de wegen in en rondom het centrum van Lochem te beoordelen en waar nodig te herzien. De rondweg maakt het mogelijk om de leefbaarheid en veiligheid in Lochem sterk te verbeteren: minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en minder verkeerdruk op de wegen in en om het centrum. Om hierbij heldere keuzes te maken over de wijze waarop ruimte wordt gegeven aan het ‘verblijven’ en ‘reizen’, heeft de gemeente Lochem BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersstructuurplan op te stellen.

De kern van ons onderzoek werd gevormd door de gezamenlijke zoektocht van de gemeente en haar (maatschappelijke) partners naar de meest optimale afstemming tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen en (on)mogelijkheden ten aanzien van bereikbaarheid en leefbaarheid. Door de belanghebbenden op het juiste moment te betrekken, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, heeft BVA een breed gedragen verkeersstructuurplan uitgewerkt.

Na een uitgebreide inventarisatiefase, waarin de behoeftes van de verschillende belanghebbenden in kaart zijn gebracht, heeft een ontwerpatelier met de projectgroep plaatsgevonden. Tijdens dit ontwerpatelier zijn voor alle modaliteiten een aantal scenario’s uitgewerkt en getoetst. Vervolgens is op basis van de uitkomsten van het werkatelier en visiedocument opgesteld waarin de structuur en het raamwerk voor het nieuwe verkeersstructuurplan zijn uitgewerkt. Tijdens de uitwerkingsfase zijn de netwerken van de auto, het vrachtverkeer, het openbaar vervoer en de fiets verder uitgewerkt tot op het niveau dat het ook mogelijk is om de effecten van de nieuwe structuren nader te beoordelen. De uitkomsten hiervan zijn tevens teruggekoppeld naar de projectgroep. Door de verschillende netwerken onderling met elkaar te vergelijken is vastgesteld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid te garanderen.

Opdrachtgever: gemeente Lochem

Jaar: 2017

Mobiliteitsplan gemeente Heerde

Mobiliteitsplan gemeente Heerde

Het huidige vastgestelde verkeersbeleid van de gemeente Heerde dateert uit 2007 en is daarom toe aan herijking. De gemeente Heerde heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om deze herijking uit te voeren en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2007 te actualiseren. Deze actualisatie zal resulteren in een mobiliteitsplan voor de gemeente Heerde dat het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende 10 jaar bevat.

Aandachtspunt bij de uitwerking van het geactualiseerde mobiliteitsplan vormt participatie. Om de bevolking en ondernemers actief te betrekken heeft BVA Verkeersadviezen een internetenquête gehouden. Aan de hand van de enquêteresultaten kan een goed beeld worden verkregen van de huidige situatie met betrekking tot mobiliteit. Naast de internetpeiling zullen ook dorpsgespreken worden gehouden waarin inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de Fietsersbond de mogelijkheid krijgen met elkaar van gedachten te wisselen over het verkeer en vervoer.

Met de opbrengst uit de dorpsgespreken hebben we een goede input om heldere beleidsambities en -doelen te formuleren.

Opdrachtgever: gemeente Heerde

Jaar: 2020

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat voor de plaatsing, en ook voor de verwijdering, van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysiek beperkingen een verkeersbesluit vereist is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van verkeersbesluiten en bijbehorende bebordingsplannen. BVA Verkeersadviezen is daarbij wel bekend met het doorlopen van de verschillende procedures. Op basis van onze expertise stellen we regelmatig kant en klare verkeersbesluiten op die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

 

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

In Halfweg is een outletcenter gerealiseerd ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Daarnaast is een supermarkt gerealiseerd, met in gedachte reeds uitbreidingsmodelijkheden voor andere voorzieningen. Ten tijde van het project voor BVA Verkeersadviezen waren de omgevingsvergunningen reeds verleend, maar er was nog niet voldoende aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling. En dan niet zozeer de afwikkeling op het terrein zelf, maar de ontsluiting van de totale ontwikkeling op het lokale wegennet.

BVA Verkeersadviezen heeft de gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude voorzien van verkeerskundige ondersteuning bij het maken van de juiste verkeerskundige keuzes voor een goede inpassing van het outletcenter in de omgeving.

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude

Jaar: 2017