Home » Nieuwsarchief » Bestemmingsplan Nijkerkerveen

Bestemmingsplan Nijkerkerveen

Datum: 26/09/2013

De gemeente Nijkerk is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Nijkerkerveen (Nijkerkerveen deelplan 2 fase 1). Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan voeren wij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit dat bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderzoek bestaat uit het berekenen van de verkeersgeneratie voor het plangebied, het in beeld brengen van de consequenties voor de belasting van het bestaande wegennet in de (directe) omgeving van het plangebied en het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Het laatste onderzoek is een wettelijke verplichting voortkomend uit de Wet geluidhinder.

 

Hoe de intensiteiten in de directe omgeving van het plangebied gaan veranderen, is bepaald met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Nijkerk, waarin de ontwikkeling van de woonwijk is ingebracht. De gewijzigde intensiteiten dienen tevens als input voor het akoestische onderzoek. Het akoestisch onderzoek moet aantonen of de realisatie van de woonwijk valt binnen de wettelijke kaders ten aanzien van het wegverkeerslawaai. Hierbij wordt aandacht besteed aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en aan de geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen, waarop een wijziging ten gevolge van de realisatie van de wijk mag worden verwacht. Indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de bestaande en/of nieuwe woningen wordt overschreden, dan dienen de effecten van geluidreducerende maatregelen inzichtelijk te worden gemaakt.