Home » Nieuwsarchief » Monitoring Mobiliteit van de Zuidas

Monitoring Mobiliteit van de Zuidas

Datum: 22/12/2016

Op de Zuidas in Amsterdam is de bereikbaarheid van groot belang gezien de vele bedrijven en andere bestemmingen en de grootschalige plannen voor aanleg van het ZuidasDOK. Wij denken en helpen mee aan het monitoren van de bereikbaarheid. Begin 2016 is hierin een belangrijke stap gezet. Er is gezamenlijk nagedacht over het benoemen van bereikbaarheidsindicatoren die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de mobiliteit blijvend te volgen.

De werkgroep onderzoek en monitoring streeft er nu naar om de eerdere studie naar bereikbaarheidsindicatoren verder aan te scherpen en aan te vullen tot een Monitoringsplan+. Het plan zal onder meer een overzicht van te monitoren indicatoren bevatten. Het Monitoringsplan+ moet tevens heldere afspraken bevatten over welke vervolgstappen worden genomen indien kwaliteitsindicatoren significant achterblijven op de gestelde doelen. Het gaat hierbij niet alleen om acties vanuit de gemeente maar tevens vanuit het bedrijfsleven en andere actoren in het gebied zoals de projectorganisatie ZuidasDOK. Kortom: we werken de komende periode aan een instrument dat:

  • een accuraat beeld geeft van het gebruik van de infrastructuur, de inzet van bedrijven om gewenste transitie naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen en de tevredenheid van het gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten.
  • voldoende basis geeft om relaties en verbanden te leggen. Zodat ook beter inzichtelijk is op welke manier de (financiële) middelen ingezet kunnen worden.
  • leidt tot heldere vervolgacties indien gestelde doelen ten aanzien van de kwaliteit niet gehaald (dreigen) te worden. Het monitoringsinstrument vormt daarmee de basis voor actieplannen van de Taskforce, eventueel aangevuld met uitkomsten van de verkeersstudie.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok