Parkeeradvies plan Veldzicht in Zetten

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door Mecus Planontwikkeling gevraagd de verkeerskundige onderbouwing op te stellen t.b.v. plan Veldzicht in Zetten. Dit plan bevat de realisatie van in totaal 49 woningen. Bijzonder aan het project is dat het gaat om een mix aan sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen en woningen die gerealiseerd worden door CPO partijen die op basis van Duurzaam Wonen zelf de woningen realiseren. De verwachting is dat het autobezit van deze partijen gering is, en dat daardoor de geldende parkeernormen niet goed aansluiten bij het plan. Wij leveren dan ook een onderbouwing op maat, welke bestaat uit:

  • Een realistisch parkeerscenario uitgaande van onderbouwd lager autobezit en toepassen van dubbelgebruik;
  • Een berekening van de parkeerbehoefte conform de geldende parkeernormen van de gemeente Overbetuwe;
  • Een verkeerskundige toets van het ruimtelijk plan op het aspect parkeren voor beide onderzochte scenario’s.

In een korte tijdsperiode hebben wij een heldere onderzoeksnotitie opgesteld waarin de parkeerbalans is opgesteld en onderbouwd.

Kentekenonderzoek Duurzaamheidsstraat Wezep

Kentekenonderzoek Duurzaamheidsstraat Wezep

Binnen de kern Wezep wordt gewerkt aan de realisatie van bedrijventerrein H2O. Ten behoeve van de ontsluiting van dit terrein is onder andere de Duurzaamheidsstraat aangelegd. Nu het besluit is genomen de bestaande aansluiting van Wezep op de A28 te verplaatsen in noordelijke richting, leeft de vraag bij de gemeente op welke wijze de aansluiting van de Duurzaamheidsstraat op de verbindingsweg naar de nieuwe aansluiting vormgegeven moet worden. Het gebruik van de Duurzaamheidsstraat is hiervoor mede richtinggevend. In opdracht van de gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen een verkeersonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Duurzaamheidsstraat en de hoeveelheid verkeer dat de inmiddels gerealiseerde bedrijvigheid van het bedrijventerrein H2O genereert.

Het gebruik van de Duurzaamheidsstraat is achterhaald aan de hand van mechanische tellingen op een tweetal locaties. Om te kunnen bepalen hoeveel verkeer een herkomst of bestemming heeft bij de al gerealiseerde bedrijven en hoeveel verkeer de Duurzaamheidsstraat als doorgaande route gebruikt is een kentekenonderzoek uitgevoerd. Bij het kentekenonderzoek zijn op twee dagen de kentekens van passerend verkeer geregistreerd in de periode 7.00-19.00 uur. Op deze wijze is onderscheid gemaakt tussen doorgaand en herkomst/bestemmingsverkeer.

Aan de hand van de mechanische telgegevens en onderzoeksdata uit het kentekenonderzoek is een goed beeld verkregen van het huidige gebruik van de Duurzaamheidsstraat en de hoeveelheid verkeer van/naar de bestaande bedrijven op H2O.

Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Jaar: 2019

Onderzoeksleider N786 Loenen Eerbeek

Onderzoeksleider N786 Loenen Eerbeek

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Brummen en enkele andere partners heeft de provincie Gelderland het project ‘Eerbeek-Loenen 2030’ opgestart, een gebiedsgericht proces om de economische aantrekkingskracht en leefbaarheid van Eerbeek en Loenen te borgen. Onder het project is een aantal deelprojecten opgestart, waaronder het project ‘Wegennet’. In het kader van dit deelproject is in 2018 een MKBA opgesteld, waarin een aantal verkeerskundige maatregelenpakketten zijn onderzocht om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren/borgen. Een belangrijker onderlegger voor de MKBA-uitkomsten was het regionale verkeersmodel Stedendriehoek, waarin de verschillende ontsluitingsvarianten zijn gesimuleerd. Hoewel op basis van het model een voorkeursvariant is uitgesproken, twijfelt men of het regionale model in zijn huidige vorm geschikt is als beslissingsondersteunend model voor deze studie. Is het model in zijn huidige vorm niet te grofmazig om een betrouwbaar verkeersbeeld te schetsen van een gebied waarin chauffeurs vanuit meerdere windrichtingen verschillende route-opties hebben? Nader onderzoek dient antwoord op deze vraag te geven om uiteindelijk representatieve conclusies te kunnen trekken op basis van het model. De provincie Gelderland heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Jaar: 2020

Verkeersstudie bedrijventerrein Nieuwgraaf

Verkeersstudie bedrijventerrein Nieuwgraaf

Door de jaren heen is bedrijventerrein Nieuwgraaf uitgegroeid tot het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Oost-Nederland. Er zijn met name (groot-)handels-, distributie- en transportbedrijven gevestigd. Daarnaast is Nieuwgraaf het grootste PDV-cluster binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen dat jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. En ook op het naastgelegen bedrijventerrein Seingraaf komt steeds meer bedrijvigheid. De gemeente Duiven houdt de bereikbaarheid van het gebied scherp in de gaten. Zij doet dit door nieuwe plannen verkeerskundig door te rekenen en daarnaast de huidige belasting van het netwerk te monitoren. De afgelopen 7 jaren zijn er op basis van diverse verkeersanalyses meerdere verbeteringen in de infrastructuur uitgevoerd. Met de komst van Hornbach, Besselink Licht, Loods5 en de ontwikkelingen op het naastgelegen Seingraaf is de behoefte ontstaan aan een nieuwe doorrekening van de toekomstige verkeersstromen en de eisen die dit stelt aan de aanwezige infrastructuur. BVA Verkeersadviezen heeft de nieuwe doorrekening begeleid en beoordeeld.

Op basis van de uitkomsten hebben wij in opdracht van de gemeente nagedacht over concrete oplossingsrichtingen om de knelpunten op te lossen. Daarbij hebben wij onder andere een Vissim-simulatie opgesteld en meerdere ontwerpwerkzaamheden verricht. Dit alles om ervoor te zorgen dat de verkeersafwikkeling op Nieuwgraaf en op het aansluitende wegennet robuust en toekomstvast is en blijft.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2019/ 2020

Dynamisch model bedrijventerrein Nieuwgraaf Duiven

Dynamisch model bedrijventerrein Nieuwgraaf Duiven

Het bedrijventerrein Centerpoort Nieuwgraaf bruist van de activiteit. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Oost-Nederland. Er zijn met name (groot-)handels-, distributie- en transportbedrijven gevestigd. Daarnaast is Nieuwgraaf het grootste PDV-cluster binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen dat jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. En ook op het naastgelegen bedrijventerrein Seingraaf komt steeds meer bedrijvigheid. De gemeente Duiven houdt de bereikbaarheid van het gebied scherp in de gaten. Zij doet dit door nieuwe plannen verkeerskundig door te rekenen en daarnaast de huidige belasting van het netwerk te monitoren. De afgelopen 7 jaren zijn er op basis van diverse verkeersanalyses meerdere verbeteringen in de infrastructuur uitgevoerd. Met de komst van Hornbach, Besselink Licht, Loods5 en de ontwikkelingen op het naastgelegen Seingraaf is de behoefte ontstaan aan een nieuwe doorrekening van de toekomstige verkeersstromen en de eisen die dit stelt aan de aanwezige infrastructuur.

Uit de statische verkeersanalyses zijn voor de toekomst een aantal knelpunten op het wegennet gesignaleerd. Om een goed maatregelpakket op te stellen heeft BVA Verkeersadviezen een Vissim-simulatie opgesteld. In dit model zijn meerdere varianten doorgerekend en beoordeeld. Het model heeft bijgedragen aan breed draagvlak bij ondernemers voor aanvullende maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2020

Bereikbaarheidsplan bedrijventerrein Seingraaf Duiven

Bereikbaarheidsplan bedrijventerrein Seingraaf Duiven

Het gebied ten noorden van het kruispunt Rivierweg-Driegaardensestraat bevindt zich in de ontwikkeling tot bedrijventerrein. Een belangrijk aspect voor het goed functioneren van het gebied is de bereikbaarheid. Om ervoor te zorgen dat het plangebied op veilige wijze wordt ontsloten op het bestaande wegennet heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen mogelijke ontsluitingsvarianten te onderzoeken.

Het plangebied, bestaand uit het deelgebied in het noordoostelijke en noordwestelijke kwadrant van de kruising Rivierweg-Driegaardensestraat, zal circa 250 meter ten noorden van de kruising Rivierweg-Driegaardensestraat worden ontsloten op de Driegaardensestraat. Uit een ruimtelijke en verkeerskundige analyse blijkt dat een rotonde de meest wenselijke oplossing is om Seingraaf te ontsluiten op de Driegaardensestraat. BVA heeft het ontwerp van deze rotonde opgesteld, waarbij de dimensionering is afgestemd op vrachtverkeer. Om te beoordelen of het ontwerp voldoet aan de manoeuvreerruimte van grotere voertuigen zijn rijcurves opgesteld met behulp van het softwareprogramma AutoTurn.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2019/2020

Préverkenning LVO Duiven en Zevenaar

Préverkenning LVO Duiven en Zevenaar

Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) start een onderzoek naar een overwegsituatie nadat een gemeente zich heeft aangemeld. De aanmelding van de gemeente moet daar voldoende aanleiding toe geven. Omdat ProRail zeer veel waarde hecht aan overwegenveiligheid wil het ook zelf initiatieven kunnen ontplooien richting wegbeheerders. Men wil graag met de wegbeheerders in overleg om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de overwegveiligheid op specifieke overwegen te verbeteren. ProRail wil ook voor twee overwegen in Duiven en Zevenaar het initiatief nemen om een eerste préverkenning uit te voeren naar de situatie bij deze overwegen. BVA Verkeersadviezen en 4Infra hebben opdracht gekregen om samen een eerste préverkenning voor beide overwegen uit te voeren.

Samen hebben BVA Verkeersadviezen en 4Infra een eerste verkenning van de spoorovergang in Zevenaar en Duiven uitgevoerd en weg en spoor gerelateerde knelpunten inzichtelijk gemaakt. Vervolgens heeft een quick-scan van integrale oplossingsrichtingen voor het verbeteren van deze overwegen plaatsgevonden.

Opdrachtgever: ProRail

Jaar: 2019

Parkeeronderzoek Zutphen

Parkeeronderzoek Zutphen

In haar binnenstadvisie 2022 beschrijft de gemeente Zutphen hoe zij zich wil inzetten op het behouden en verbeteren van de attractiviteit, leefbaarheid en vitaliteit van de binnenstad. En juist de wijze waarop wordt omgegaan met het parkeren in en rond de binnenstad heeft een grote invloed op de totale uitstraling van de stad. Om meer ruimtelijke kwaliteit te kunnen bieden stelt de gemeente zichzelf onder andere de vragen over onderwerpen als centraliseren van parkeren, het (gedeeltelijk) autovrij maken van pleinen en wat voor effecten dit heeft op de binnenstedelijke dynamiek. Om deze vragen te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Zutphen een parkeeronderzoek uitgevoerd.

BVA Verkeersadviezen heeft op alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen in het centrumgebied van Zutphen een parkeerdruk- en parkeerduurmeting uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten de parkeerdruk en -duur van de geparkeerde voertuigen op verschillende momenten zien, waarbij een onderverdeling van het totale onderzoeksgebied in verschillende sectoren is gemaakt.

Aan de hand van de kentekens van de geparkeerde voertuigen is ook de herkomst van de parkeerders opgevraagd bij de RDW. Uit de onderzoeksresultaten, afgebeeld in onderstaande kaart, blijkt dat de meeste parkeerders uit Zutphen komen en de omliggende kernen.

Onderscheid in onze aanpak was dat naast traditioneel parkeeronderzoek ook de kwaliteit van de parkeervoorzieningen is beoordeeld. Ten eerste heeft er een uitgebreide inventarisatie van alle parkeervoorzieningen plaatsgevonden, waarbij de paarkeervoorzieningen op een aantal criteria (parkeerruimte, vindbaarheid, uitstraling, sociale veiligheid) zijn beoordeeld. Daarnaast is op een aantal grotere parkeerterreinen een parkeerenquête gehouden. Aan de hand van de inventarisatie en enquêteresultaten was BVA goed in staat een kwalitatief oordeel te vormen van de parkeervoorzieningen.

Opdrachtgever: gemeente Zutphen

Jaar: 2018

 

 

 

 

Fietsonderzoek Zutphen

Fietsonderzoek Zutphen

In haar binnenstadvisie 2022 beschrijft de gemeente Zutphen hoe zij zich wil inzetten op het behouden en verbeteren van de leefbaarheid, attractiviteit en vitaliteit van de binnenstad. Om het bijzondere karakter van Zutphen te behouden is onder meer de fiets van ongekend belang. Door meer inzicht te krijgen in de huidige staat van het fietsnetwerk en de kansen die er zijn om dit netwerk en bijbehorende stallingsvoorzieningen te verbeteren wil de gemeente het gebruik van de fiets verder stimuleren en eventuele negatieve bijeffecten tegen gaan. BVA Verkeersadviezen heeft hiervoor een uitgebreid fietsonderzoek uitgevoerd.

Het Fietsonderzoek Zutphen 2017 toetst de huidige kwaliteit van het fietsnetwerk op een drietal niveaus, waarbij de dichtheid en compleetheid van het netwerk, doorstroming op hoofdfietsroutes en fietsenstallingen zijn beoordeeld. Het inzicht werd verkregen door het objectief beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van het huidige fietsnetwerk en de stallingsvoorzieningen in en rondom het centrum. Uiteraard was bij het onderzoek ook de inbreng van deerden van belang. Zo hebben ook de ideeën in de notitie ‘Fietsend door Zutphen’ (opgesteld door de Fietsersbond) een plaats gekregen in de analyse. Door de vastgestelde kwaliteit te vergelijken met de gemeentelijke ambities heeft BVA vervolgens een actieprogramma voor de korte en middellange termijn opgesteld.

Opdrachtgever: gemeente Zutphen

Jaar: 2017

Shared space Zuidelijke Parallelweg Westervoort

Shared space Zuidelijke Parallelweg Westervoort

Het stationsplein op de Zuidelijke Parallelweg in Westervoort, met name de kruising Zuidelijke Parallelweg-Dorpsplein, vormt een belangrijk verkeersveiligheidsknelpunt in de gemeente. Hoewel de verkeersveiligheidssituatie de afgelopen jaren is verbeterd, vormt het stationsplein nog steeds een aandachtspunt, mede door het doorgaande karakter van de weg. De stationsomgeving wordt gedomineerd door de auto. Om het stationsgebied meer aanzien te geven van een verblijfsgebied kan de stationsomgeving als shared space omgeving worden heringericht. Een shared space omgeving biedt optimale kansen om de aanwezigheid van fietsers en voetgangers sterker te positioneren en een aantrekkelijke verblijfsruimte te creëren.

De gemeente Westervoort heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een ontwerp voor een shared space inrichting van het stationsplein uit te werken. Uitgangspunt hierbij was dat het geheel opheffen van de scheiding tussen de verschillende verkeersdeelnemers niet wenselijk wordt geacht, gezien de aanwezige snelfietsroute en huidige verkeersintensiteiten. Daarnaast vormde een verbetering van de bestaande looproute en oversteekvoorzieningen tussen het station en het centrum een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp.

In het ontwerp wordt het stationsplein vormgegeven als één verhoogd plein, voorzien van hetzelfde type verharding. Er zijn geen rijstroken voor gemotoriseerd verkeer aanwezig, maar door middel van straatmeubilair, bloembakken en bomen, wordt het autoverkeer over het plein geleidt. De twee rijrichtingen worden ter hoogte van de ingang van het station uit elkaar getrokken, waarbij de ruimte tussen de rijstroken met zitelementen en groen wordt voorzien. De inrichting van het stationsplein als shared space omgeving zorgt voor een optimale verbinding tussen de verschillende functies van het plein.

Opdrachtgever: gemeente Westervoort

Jaar: 2019