Duurzame bereikbaarheid woontorens Vrijheidsplaats Den Haag

Duurzame bereikbaarheid woontorens Vrijheidsplaats Den Haag

Een consortium van vastgoedpartijen, Heijmans Vastgoed, Kondor Wessels en Amvest, hebben een initiatiefplan ingediend voor de Vrijheidsplaats, het gebied boven de Utrechtsebaan. Het plan voorziet in de realisatie van twee woontorens met circa 480 appartementen. De Utrechtsebaan zal voor deze ontwikkeling ten dele worden overkluisd. De plannen voor de Vrijheidsplaats geven nadere invulling aan de ambities van het gebied (Central Innovation District), waarbij sprake is van verdichting, vergroening en verduurzaming. Een belangrijke opgave daarbij zijn de logistieke (mobiliteits)aspecten van het plan. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van Kondor Wessels een eerste verkenning uitgevoerd waarin gebouwgebonden logistiek en logistieke kwesties die spelen in de openbare ruimte zijn geanalyseerd.

Een belangrijk onderdeel van de gebouwgebonden logistiek is parkeren. Uitgangspunt voor het plan is een autoparkeernorm van nul. De parkeerbehoefte zal worden opgevangen via de bestaande parkeervoorzieningen in de omgeving van de Vrijheidsplaats. Aandacht zal worden besteed aan duurzame mobiliteitsvormen zoals (elektrische) deelmobiliteit, fietsen, lopen en het openbaar vervoer. Voor de logistieke bevoorrading wordt gebruikt gemaakt van (gekoelde) pakketwanden. Een ander belangrijk aspect betreft afvalscheiding, waarbij conform het Haagse beleid wordt ingezet op scheiding aan de bron.

Naast de gebouwgebonden logistiek is ook aandacht besteed aan logistieke aspecten in de openbare ruimte. Hierbij heeft BVA een eerste verkenning uitgevoerd van de belangrijkste loop- en fietsroutes in de omgeving. Daarnaast is de gewenste ontsluitingsstructuur voor het gemotoriseerd verkeer geanalyseerd.

Opdrachtgever: Kondor Wessels

Jaar: 2020

Verkeerskundige onderbouwing Pier Scheveningen

Verkeerskundige onderbouwing De Nieuwe Pier Scheveningen

Omdat de huidige Pier in Scheveningen aan het einde is van zijn levensduur, wordt door Kondor Wessels en DanZep nagedacht over een herontwikkeling van de Pier. Deze herontwikkeling (‘De Nieuwe Pier’) moet leiden tot een nieuwe dynamiek in het gebied, waarbij de nieuwe Pier een toonbeeld moet gaan vormen van de Nederlandse waterbouwkunde en duurzaamheid. Een goede bereikbaarheid vormt een belangrijke pijler van deze planuitwerking en voorwaarde voor een verdere groei van bezoekers in Scheveningen. Duurzaamheid staat voorop bij de uitwerking van het thema bereikbaarheid. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om hier een analyse naar te doen en te adviseren over kansrijke oplossingen.

Om Scheveningen aantrekkelijk te houden en duurzame groei te faciliteren zal de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd moeten worden. Voor de bewoners en bezoekers van de Pier is een mobiliteitsconcept uitgewerkt dat positief effect heeft op heel Scheveningen en Den Haag. BVA heeft hiervoor eerst de mobiliteitsbehoefte van de nieuwe doelgroepen onderzocht.

Bezoekers aan de Pier komen met de fiets of het OV, of parkeren hun auto op de bestaande plekken of bij de nieuwe mobiliteitshub. Zij vervolgen vanaf daar hun weg met de shuttle, fiets of te voet. Voor bewoners wordt een beperkt aantal parkeerplekken op de Pier gerealiseerd, waarbij van een parkeernorm tussen 0,2 en 0,4 parkeerplaatsen per woning is uitgegaan. Daarnaast zet het mobiliteitsconcept in op deelvervoer (elektrische deelauto’s en fietsen). Dit past bij de trend dat gebruik belangrijker wordt dan bezit.

Het mobiliteitsconcept voor De Nieuwe Pier bestaat uit zes mobiliteitsprincipes. Ze richten zich op het ruimtelijk plan, de fysieke infrastructuur en technologie.

Opdrachtgever: Kondor Wessels

Jaar: 2019

Audit Reeuwijkse Randweg

Audit Reeuwijkse Randweg

Begin 2016 is de Reeuwijkse Randweg geopend. Deze weg die aan de westzijde van Reeuwijk is gerealiseerd en voor een groot deel parallel aan de A12 verloopt, dient onder andere om het doorgaande verkeer door de Reeuwijk-Brug een alternatief aan te bieden en daarmee de verkeersintensiteit binnen de genoemde kern te verlagen. Op een aantal locaties op de Reeuwiijkse Randweg is er sprake van aansluitingen van wegen, waar ook door fietsverkeer wordt overgestoken. Vaak is er voor deze overstekende fietsers een oversteekvoorziening aangelegd. Een aantal van deze oversteken wordt door de langzaam verkeersdeelnemers desondanks als onveilig ervaren, dit ondank dat er gelukkig nog geen ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden. De gemeente Reeuwijk-Bodegraven wil dit uiteraard ook voorkomen en heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeersveiligheid op een aantal van deze oversteken te beoordelen en indien daar aanleiding toe bestaat met verbetervoorstellen te komen.

Om een goed beeld te krijgen van de vormgeving van de te onderzoeken oversteeklocaties en het gedrag van de verkeersdeelnemers heeft BVA Verkeersadviezen een schouw uitgevoerd op locatie. Hieruit is gebleken dat de beschouwde locaties vrijwel overal volgens de richtlijnen zijn vormgegeven. Om nader inzicht in het gebruik van de weg te verkrijgen zijn mechanische tellingen uitgevoerd. Op basis hiervan is geconstateerd dat het gebruik van de weg overeenkomt met de functie. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de (subjectieve) onveiligheid geen oorzaak in de verkeerstechnische/civieltechnische vormgeving heeft, maar andere aspecten, zoals de weg binnen de omgeving of de beperkte ruimte, invloed hebben op de (subjectieve) verkeersveiligheid.

Opdrachtgever: gemeente Reeuwijk-Bodegraven

Jaar: 2016