Mobiliteitsplan gemeente Heerde

Het huidige vastgestelde verkeersbeleid van de gemeente Heerde dateert uit 2007 en is daarom toe aan herijking. De gemeente Heerde heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om deze herijking uit te voeren en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2007 te actualiseren. Deze actualisatie zal resulteren in een mobiliteitsplan voor de gemeente Heerde dat het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende 10 jaar bevat.

Aandachtspunt bij de uitwerking van het geactualiseerde mobiliteitsplan vormt participatie. Om de bevolking en ondernemers actief te betrekken heeft BVA Verkeersadviezen een internetenquête gehouden. Aan de hand van de enquêteresultaten kan een goed beeld worden verkregen van de huidige situatie met betrekking tot mobiliteit. Naast de internetpeiling zullen ook dorpsgespreken worden gehouden waarin inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de Fietsersbond de mogelijkheid krijgen met elkaar van gedachten te wisselen over het verkeer en vervoer.

Met de opbrengst uit de dorpsgespreken hebben we een goede input om heldere beleidsambities en -doelen te formuleren.

Opdrachtgever: gemeente Heerde

Jaar: 2020