Fietsonderzoek Hoorn

In 2013 heeft BVA Verkeersadviezen een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de stallingsfaciliteiten voor fietsen in de binnenstad van Hoorn en het gebruik hiervan. Dit onderzoek is verricht als uitvloeisel van de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” (maart 2011). In deze nota werden diverse fietsknelpunten opgenomen, waaronder ook het stallen van fietsen op diverse locaties. BVA heeft toentertijd opdracht gekregen om de omvang van deze fietsknelpunten te kwantificeren en gewenste maatregelen uit te werken. Ruim 6 jaar later heeft BVA opnieuw opdracht gekregen een actualisatie van het fietsonderzoek uit te voeren. De gemeente heeft enerzijds behoefte aan inzicht in de hoeveelheid gestalde fietsen in en rond het centrum en anderzijds in een vergelijking met de situatie uit 2013.

In het voorjaar van 2019 heeft BVA een capaciteits- en bezettingsgraadmeting uitgevoerd. Tijdens deze meting is per stallingssectie de capaciteit van de stallingsvoorziening en bezetting gemeten. De metingen zijn uitgevoerd tijdens twee werkdagen en twee zaterdagen. Geconstateerd wordt dat op een aantal stallingslocaties de gewenste maximale bezetting van 80% ruimschoots wordt overschreden. Hiermee is er bijvoorbeeld bij het station of in het centrum sprake van overbelasting en fietsen worden buiten de stallingsvoorzieningen gestald. Hoewel de capaciteit is toegenomen ten opzichte van 2013, is er nog steeds sprake van overbelasting op een aantal specifieke locaties.

Opdrachtgever: gemeente Hoorn

Jaar: 2019