Wegencategoriseringsplan Lingewaard

Door ruimtelijke ontwikkelingen en de huidige economische groei in de regio is het goed merkbaar dat de bereikbaarheid van de gemeente Lingewaard steeds meer onder druk komt te staan. Om de gemeente Lingewaard bereikbaar te houden met behoud van leefbaarheid en veiligheid is een heldere visie over het gebruik van de wegen door het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer vereist. De functie, vormgeving en het gebruik van de wegen dienen hierbij goed in balans te zijn gebracht. Omdat de huidige wegencategorisering verouderd is en de regio naar verwachting verder groeit, is BVA Verkeersadviezen gevraagd een nieuw gemeentelijk wegencategoriseringplan op te stellen.

Om tot een integraal wegencategoriseringsplan heeft BVA een projectteam bestaande uit adviseurs en gemeentelijke ambtenaren opgesteld. Tijdens gezamenlijke werksessies heeft de projectgroep de gewenste wegecategorisering en vormgevingskenmerken die aan de verschillende categorieën van wegen gesteld zullen gaan worden vastgelegd. Vervolgens heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden waarin de vormgevingskenmerken van alle gemeentelijke wegen zijn geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een GIS database. In de volgende stap is een wegencategoriseringsplan inclusief maatregelenpakket opgesteld.

De onderstaande afbeelding geeft de wegencategorisering voor alle gemeentelijke wegen weer. Op deze kaart zijn de stroomwegen en de gebiedsontsluitingswegen aangegeven. Daarnaast kiest de gemeente ervoor om binnen de categorie erftoegangsweg onderscheid te maken tussen twee types. Naast erftoegangswegen (type II) met uitsluitend een verblijfsfunctie, zijn er ook erftoegangswegen type I met een meer verzamelende functie. Alle erftoegangswegen type I binnen en buiten de bebouwde kom zijn aangegeven in onderstaande afbeelding. De overige wegen zijn verder niet met een kleur afgebeeld.

Opdrachtgever: gemeente Lingewaard

Jaar: 2019