Herinrichting kruispunt Westsingel-Rijksweg

Het kruispunt Westsingel-Rijksweg maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Duiven. Een groot deel van het autoverkeer van/naar Duiven is afhankelijk van het goed functioneren van dit kruispunt. Het kruispunt verwerkt daarnaast ook veel verkeer afkomstig van de A12 richting Westervoort. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 en de komst van een nieuwe aansluiting op deze rijkswegen, zullen de verkeersstromen in en rond Duiven veranderen. Om ongewenste routevorming tegen te gaan moet het kruispunt Rijksweg-Westsingel optimaal doorstromen voor het gemotoriseerd verkeer. De fiets wordt echter ook steeds belangrijker en een snelle en vlotte fietsverbinding vanuit Duiven naar Centerpoort en Westervoort is een duidelijke politieke wens.

In 2018/2019 staat er een grootschalig onderhoud gepland voor het kruispunt Westsingel-Rijksweg. Het geplande onderhoud in combinatie met de wens om de verkeersafwikkeling te verbeteren, heeft de gemeente Duiven doen besluiten om de inrichting van het kruispunt in zijn geheel tegen het licht te houden. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Duiven een verkenning uitgevoerd naar de meest wenselijke inrichting van het kruispunt Rijskweg-Westsingel.

Mede op basis van een klankboardgroep, waarin bewoners, ondernemers, hulpdiensten en overige maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren, is een aantal oplossingsrichtingen geselecteerd. De onderzochte oplossingsrichtingen zijn:

  • Enkelstrookrotonde met fietsers in de voorrang;
  • VRI met gelijkvloerse oversteek voor fietsers;
  • Turborotonde met ongelijkvloerse oversteek voor fietsers;
  • VRI met ongelijkvloerse oversteek voor fietsers.

Van deze geselecteerde vier oplossingen is een schetsontwerp gemaakt. De ontwerpen zijn opgesteld conform de geldende richtlijnen en hebben voldoende detail om alle effecten van de nieuwe inrichting nauwgezet te beoordelen. De ontwerpen zijn daarnaast gebruikt voor het opstellen van een kostencalculatie, opgesteld conform de SSK-methode.

Per onderscheiden oplossingsvariant zijn de effecten vastgesteld op de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, omgeving en leefbaarheid. Vervolgens zijn de scores voor alle beoordelingscriteria samengevat in een beoordelingsmatrix. Uit deze beoordelingsmatrix is gebleken dat de ‘enkelstrooksrotonde met fietsers in de voorrang’ en de ‘turborotonde met fietsers ongelijkvloers’ op veel punten goed tot zeer goed scoren. Hoewel een ‘turborotonde met fietsers ongelijkvloers’ de best passende oplossing is voor een optimale doorstroming, zijn de kosten hiervan wel fors hoger dan de kosten voor de enkelstrooksrotonde.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2017