Integrale Visie Verkeersveiligheid Fryslân

Planvorming, (omgevings-) visie en beleid

BVA Verkeersadviezen helpt opdrachtgevers op alle niveaus: van een probleem ‘op straat’ tot strategisch beleidsadvies en van één specifiek probleem tot een integrale (mobiliteits- of verkeers)visie -al dan niet als input voor een omgevingsvisie.

Meer weten?

Wij werken momenteel aan de ontwikkeling van de integrale visie verkeersveiligheid voor de provincie Fryslân. Deze visie heeft tot doel om ook de komende jaren structurele verbeteringen in de verkeersveiligheid tot stand te brengen.

Het proces dat we hiervoor hebben doorlopen, omvat een brede samenwerking en afstemming met diverse betrokken partijen. We hebben meegedraaid met de participatiecyclus georganiseerd door adviesbureau’s Noordtij en Brain Fuel waarin maatschappelijke partners, wegbeheerders, en andere stakeholders actief betrokken waren. Gedurende dit proces hebben we tijdens de verschillende expertbijeenkomsten veel nieuwe inzichten opgedaan en meegenomen bij het formuleren van het nieuwe beleidsdocument om gezamenlijke toekomstvisie te ontwikkelen .

We werken vanuit een raamwerk van drie pijlers: verkeerssysteem op orde, zeker en met vertrouwen onderweg, en betrokken en aandachtige weggebruikers. Deze pijlers vormen in de toekomst de basis voor de meerjaren uitvoeringsprogramma’s die gericht zijn op continue verbetering en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen.

Het uiteindelijke rapport zal een strategisch kader bieden voor de verkeersveiligheidsinitiatieven van 2026 tot 2040, met als doel een veilige omgeving voor alle weggebruikers in Fryslân te creëren.