Loopruimte onderzoek Plusnet voetganger Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam de loopruimte geïnventariseerd op het zogenaamde Plusnet voetganger, de hoofdvoetgangersroutes binnen de stad. Tijdens het onderzoek is de hoeveelheid fysiek beschikbare loopruimte voor voetgangers op het Plusnet in kaart gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat er te weinig loopruimte beschikbaar is omdat de voetpaden vaak te smal zijn/ niet aanwezig zijn en de beschikbare loopruimte vaak wordt geclaimd door objecten. Sinds de uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal straten in Amsterdam heringericht, waaronder wegen die bij het Plusnet voetganger horen. Om te kunnen bepalen of deze herinrichtingen een positieve invloed hebben op de loopruimte, heeft BVA Verkeersadviezen op deze straten opnieuw een loopruimte onderzoek uitgevoerd.

De onderzoeksmethodiek was gelijk aan de methodiek die in het onderzoek van 2017 is gebruikt. Omdat de beschikbaarheid van de loopruimte, naast de aanwezigheid van fysieke elementen (verkeersborden, lantaarnpalen et cetera) ook wordt beïnvloed door de aanwezigheid van dynamische obstakels (stoepborden, geparkeerde voertuigen, afval, et cetera) is ervoor gekozen een inventarisatie op straat uit te voeren. Voor de te onderzoeken straten zijn telkens de loopruimte, de ruimteclaims en de verkeerssituatie geïnventariseerd. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan een locatie, waarna deze geografisch gelinkte data is verwerkt in een geografisch informatie systeem. Op basis van deze GIS database heeft BVA Verkeersadviezen de onderzoeksdata vertaald naar kaarten en tabellen om vervolgens de onderzoeksresultaten te vergeleken met de situatie in 2017.

In het onderzoek uit 2017 concludeerde men dat het loopklimaat onder druk staat. Het Plusnet voetganger is dan ook erg groot en grote verbeteringen lijken weinig op te leveren doordat de impact op het netwerk van circa 220 kilometer vaak klein is. Een groei van 0,2 % verbetering lijkt dan ook erg beperkt. Uit het onderzoek is gebleken dat ook bij pas heringerichte straten al snel ruimte wordt geclaimd door voornamelijk winkeluitstallingen. Naar onze mening moet er dan ook vooral nadruk worden gelegd op de rol van obstakels, om de situatie niet verder te laten verslechteren.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2018