Nota Parkeernormen Dalfsen

Een zorgvuldige balans tussen het aanbod aan parkeerplaatsen en de daadwerkelijke vraag is heel belangrijk voor een prettig verblijfsklimaat en een goede uitstraling van woon-, winkel- en werkgebieden. De gemeente heeft de taak om de balans tussen de parkeervraag- en het aanbod te bewaken en waar nodig bij te sturen. Daarbij dient de gemeente ook te beschikken over een actueel toetsingskader voor het beoordelen van parkeervraagstukken.

Om de normen op een goede wijze te borgen en om helderheid en duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop de parkeernormen dienen te worden toegepast voor het beoordelen van huidige en toekomstige situaties heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Dalfsen een Parkeernomennota opgesteld.

De functie van de Parkeernormennota is tweedelig. Enerzijds is het een document met heldere eisen ten aanzien van de te hanteren parkeernorm. Anderzijds is het een document dat het gewenste proces beschrijft om bij een dergelijke casus te komen tot een parkeernorm. Om een transparant en duidelijk proces tijdens het vaststellen van de parkeerplaatsverplichting te waarborgen, bevat de Parkeernormennota een processchema dat inzicht geeft in de stappen die doorlopen moeten worden om tot een besluit te komen.

In de Parkeernormennota wordt naast de autoparkeernormen ook ingegaan op de te hanteren fietsparkeernormen. Goede fietsparkeernormen bepalen of zowel de herkomst als de bestemming mede de aantrekkelijkheid van verplaatsingen per fiets. Omdat de gemeente Dalfsen fietsen verder wil stimuleren (en daarmee autogebruik kan verlagen) is het van belang dat ook het fietsparkeren goed gefaciliteerd wordt.

Opdrachtgever: gemeente Dalfsen

Jaar: 2019