Tracébeschouwing N35- Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van de rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Voor deze verdubbeling zal een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden.

Als voorbereiding op deze formele besluitvormingsprocedure heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Hellendoorn een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de meest gewenste inpassing van de opgewaardeerde N35. Voor deze verkenning is een breed participatieproces doorlopen met bewoners en andere stakeholders. Om ervoor te zorgen dat alle gebiedsbelangen bij de inpassing van de nieuwe N35 optimaal kunnen worden gewaarborgd, is een adviesgroep, bestaand uit adviseurs op het gebied van landschap, ecologie en infrastructuur, opgericht. De combinatie en integratie van belangen en stakeholders en gebiedskwaliteiten vormden de bouwstenen voor een integraal overzicht van kansen, ambities en beperkingen op en langs het tracé van de N35.

Als uitgangspunt voor het onderzoek heeft BVA het ontwerp zoals dat is opgesteld in de Marsroute van de provincie Overijssel betrokken. Hierin wordt uitgegaan van een bundeling van de N35 met de spoorlijn. In het kader van deze verkenning heeft BVA eerst de consequenties van het oorspronkelijke Marsroute-ontwerp beschouwd en daarna de effecten van een opwaardering van de bestaande N35 en alternatieve oplossingen.

Wel of niet bundelen met het spoor?

Uit de inpassingsanalyse van BVA blijkt dat een bundeling van de N35 met de spoorlijn Zwolle-Almelo, zoals deze in de Marsroute is geformuleerd, optimale kansen biedt om de verschillende gebiedsopgaven en belangen van stakeholders te borgen.

Verbeteren van de landschapskwaliteiten

Een tracé gebundeld met de spoorlijn geeft optimale kansen voor een goede inpassing van de N35. Door de N35 te bundelen met de spoorlijn zijn er geen nieuwe doorsnijdingen van het landschap, maar kunnen ook oude doorsnijdingen en structuren worden hersteld. Bij een wegtracé dat wordt gebundeld met het spoor én ter hoogte van de Grotestraat bij Nijverdal laag blijft liggen (op hetzelfde niveau als het spoor), ontstaan er optimale kansen om de visuele impact van de N35 te minimaliseren en het gebied noordelijk en zuidelijk van het spoor tot één te smeden.

Opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn

Jaar: 2019