Bereikbaarheidsplan bedrijventerrein Seingraaf Duiven

Bereikbaarheidsplan bedrijventerrein Seingraaf Duiven

Het gebied ten noorden van het kruispunt Rivierweg-Driegaardensestraat bevindt zich in de ontwikkeling tot bedrijventerrein. Een belangrijk aspect voor het goed functioneren van het gebied is de bereikbaarheid. Om ervoor te zorgen dat het plangebied op veilige wijze wordt ontsloten op het bestaande wegennet heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen mogelijke ontsluitingsvarianten te onderzoeken.

Het plangebied, bestaand uit het deelgebied in het noordoostelijke en noordwestelijke kwadrant van de kruising Rivierweg-Driegaardensestraat, zal circa 250 meter ten noorden van de kruising Rivierweg-Driegaardensestraat worden ontsloten op de Driegaardensestraat. Uit een ruimtelijke en verkeerskundige analyse blijkt dat een rotonde de meest wenselijke oplossing is om Seingraaf te ontsluiten op de Driegaardensestraat. BVA heeft het ontwerp van deze rotonde opgesteld, waarbij de dimensionering is afgestemd op vrachtverkeer. Om te beoordelen of het ontwerp voldoet aan de manoeuvreerruimte van grotere voertuigen zijn rijcurves opgesteld met behulp van het softwareprogramma AutoTurn.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2019/2020

Beoordelen parkeergarage Amsterdam Amstel

Beoordelen parkeergarage Amsterdam Amstel

MRP Development is tegenover het Amstelstation in Amsterdam bezig met de realisering van een complex. De plannen voorzien de realisatie van appartementen en een supermarkt op de begane grond. Om te voorzien in de parkeervraag die deze ontwikkeling met zich meebrengt wordt een inpandige parkeergarage aangelegd. Daarnaast voorziet het complex voor de bevoorrading van de supermarkt in de realisatie van een inpandige ondergrondse distributiezone. Voor een goed functionerend systeem is het van belang dat de parkeergarage en de distributiezone goed toegankelijk zijn voor (vracht)verkeer en fietsers, en dat de parkeerplaatsen goed te bereiken en daarmee functioneel zijn. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van MRP Development de toegankelijkheid van de parkeergarage en expeditie beoordeeld.

Het ontwerp van de parkeergarage voor personenauto’s is getoetst aan de hand van NEN 2443 “Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages” (maart 2013). Hieruit blijkt dat de maatvoering van de parkeerplaatsen en parkeerwegen voldoen aan de NEN 2443. Om de bereikbaarheid van minder gunstig gelegen parkeervakken te beoordelen zijn rijcurvesimulaties uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma AutoTurn.

3D-simulatie vrachtverkeer

Om de toegankelijkheid van de distributiezone te beoordelen heeft BVA adaptieve 3D-simulaties ontwikkeld met het softwareprogramma AutoTurn Pro. Hiermee kan ook voor complexe situaties een zorgvuldig advies worden gegeven over de haalbaarheid van een ontwerp.

Opdrachtgever: MRP Development

Jaar: 2019

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Op en rond de Kolk in Spaarndam wordt overlast ervaren als gevolg van het groeiende aantal geparkeerde voertuigen. Ook op de Westkolk neemt de parkeerproblematiek toe waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Vanuit de bewoners en ondernemers van de West- en Oostkolk wordt de wens geuit om een autoluwe(re) Westkolk te realiseren. De Dorpsraad Spaarndam heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een verkeerskundig ontwerp uit te werken waarin de Westkolk wordt heringericht als autoluw plein.

Tijdens een gezamenlijk startoverleg hebben BVA Verkeersadviezen samen met de Dorpsraad een rondgang over de Kolk gemaakt om de situatie ter plaatse in oogschouw te nemen. Daarnaast is het startoverleg gebruikt om de randvoorwaarden waar tijdens de herstructurering rekening mee moet worden gehouden samen vast te leggen.

Op basis van de uitgangspunten die tijdens het startoverleg zijn vastgesteld zijn een tweetal verkeersontwerpen uitgewerkt. Beide varianten moeten gezien worden als uitersten. De eerste variant kenmerkt zich in een optimalisatie/maximalisatie van het aantal parkeerplaatsen. De tweede variant richt zich nadrukkelijker op de leefbaarheid. De leefbaarheidsvariant kenmerkt zich in het ‘optimale’ evenwicht tussen parkeren en verblijven/leefbaarheid.

Opdrachtgever: Dorpsraad Spaarndam

Jaar: 2019

 

Beoordelingen inrichting parkeergarages

Beoordelingen inrichting parkeergarages en -terreinen

Naast het uitwerken van verkeerskundige ontwerpen van parkeergarages en -voorzieningen voert BVA Verkeersadviezen ook regelmatig ontwerptoetsen uit, waarbij wij het ontwerp van een parkeervoorzieningen toetsen aan de hand van onder meer de eisen uit NEN 2443 (‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’). Wij beoordelen parkeervoorzieningen aan de hand van deze norm, waarbij de nadruk ligt op maatvoering. Maatvoering van de parkeervakken, rijwegbreedtes, bochtstralen en hellingbanen (en combinaties van deze aspecten).

Normen zijn echter één aspect die uiteraard in hoofdlijnen wel een indruk geven van het functioneren van een garage en eventuele tekortkomingen, maar er is meer. BVA Verkeersadviezen toetst ook de berijdbaarheid van de parkeerwegen, logica van de parkeervoorzieningen met betrekking tot de rijroutes, toegankelijkheid van de parkeervakken en verkeersveiligheid. Toetsing van deze aspecten vindt mede plaats op basis van rijcurvesimulaties (2D en 3D simulaties), waarbij wij gebruik maken van het simulatieprogramma AutoTurn, en onze praktijkervaring.

De afgelopen maanden hebben we diverse ontwerpen van parkeervoorzieningen beoordeeld, zoals:

  • Verkeerskundige beoordeling parkeergarage Amsterdam Amstel;
  • Beoordeling parkeergarage ROC Almere Poort.