Actualisatie uitvoeringsprogramma GVVP Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft in het Verkeerscirculatieplan (VCP) Haaksbergen in 1994 de basis gelegd voor de verkeersstructuur en de inrichting van het wegennet. In 2007 is het VCP geactualiseerd en uitgebouwd tot een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit GVVP bestaat uit een beleidsnota en een uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen zijn opgenomen die in de periode na 2007 (periode 2008-2011) uitgevoerd zouden moeten worden. Mede door de na 2007 ingetreden economisch en bezuinigingsmaatregelen binnen de gemeente Haaksbergen is tot op heden, ondanks dat de oorspronkelijke uitvoeringsperiode 2008-2011 betrof, slechts een deel van de geplande maatregelen uitgevoerd. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en heeft de gemeente Haaksbergen behoefte aan een herijking van het uitvoeringsprogramma van het GVVP uit 2007. Vooral gericht op de infrastructurele maatregelen, aangezien met de uitvoering hiervan de hoogste kosten gemoeid zijn.

Als eerste stap in het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen een korte evaluatie van het bestaande GVVP uit 2007 uitgevoerd, waarbij ook de wegencategorisering en het fietsnetwerk tegen het licht zijn gehouden. Op basis hiervan is ook een goed beeld van nog resterende knelpuntlocaties verkregen. Vervolgens is in stap 2 op basis van bij de gemeente binnengekomen klachten en de objectieve verkeersonveiligheid vastgesteld dat er een beperkt aantal knelpunten zijn bijgekomen in de periode na 2007. Een en ander heeft geleid tot een geactualiseerd knelpuntenlijst en maatregelenpakket. Ten slotte heeft BVA Verkeersadviezen een kostenraming en prioritering opgesteld voor deze maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente Haaksbergen

Jaar: 2018