Actualisatie verkeersmodel Wezep

In maart 2016 heeft Antea Group een analyse uitgevoerd naar de effecten van de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein H2O en het in noordelijke richting verleggen van de aansluiting 17 Wezep op de A28. De beoordeling heeft destijds plaatsgevonden door gebruik te maken van het statisch verkeersmodel N309 ’t Harde en deze verder te verfijnen. Dit model had het NRM 2011 als basis en is vervolgens geactualiseerd naar de situatie modeljaar 2014.

Ten behoeve van een zorgvuldige planvorming is eind 2017 de behoefte ontstaan om het verkeersmodel te actualiseren naar de situatie 2018. De actualisatie heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van het meest actuele NRM Oost basisprognose 2017. Met dit nieuwe model kunnen de effecten van de grootschalige ruimtelijke effecten op de (regionale) bereikbaarheid in beeld worden gebracht. De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om op basis van de nieuwe verkeersgegevens een geactualiseerde verkeerskundige analyse uit te voeren naar het verleggen van de aansluiting.

De basis voor het statisch verkeersmodel in deze studie was het statisch verkeersmodel NRM Oost Basisprognoses 2017. Voor deze studie is voor de zones in het modelgebied Oldebroek het aantal ritten opgehoogd naar een basisjaar 2018 en is voor de toekomstscenario’s de prognose 2030 GE vanuit het NRM Oost versie 2017 verrijkt met het bedrijventerrein H2O. Het NRM Oost is in het gebied Wezep grof gemodelleerd. Zodoende is voor deze studie naar de effecten door het verplaatsen van de aansluiting op de A28 het gebied verfijnd voor zowel het wegennet als zonering.

Met behulp van het verkeersmodel zijn verschilplots gemaakt tussen de variant 2030 autonome situatie (geen uitbreiding H2O en geen nieuwe aansluiting op de A28) en de variant 2030 inclusief bedrijventerrein H2O en met verschoven aansluiting. Bestudeerd is of de uitkomsten wezenlijk anders zijn dan de modelberekening welke door Antea Group is gemaakt met het model N309 ’t Harde.

Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Jaar: 2018