Herinrichting Eltensestraat Duiven

Advies, ondersteuning & project management & audits

BVA Verkeersadviezen helpt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, particulieren, bedrijven, stedenbouwkundige bureaus, civieltechnische bureaus, aannemers, advocatuur en anderen die zitten met specifieke vraagstukken over verkeer, mobiliteit en infrastructuur.

Meer weten?

Herinrichting Eltensestraat Duiven

De Eltensestraat, Burgemeester Dorth tot Medlerstraat en een stukje Heilweg worden als onveilig ervaren door bewoners/weggebruikers. De onveiligheid op dit traject heeft op de politieke agenda gestaan in 2013 incl. een schetsontwerp.

De huidige 50km/u situatie zou in 2013 gewijzigd worden in een 30km/u ingerichte situatie. Uiteindelijk zijn de plannen destijds niet doorgegaan omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar bleken. In 2016 heeft de gemeente Duiven een nieuw mobiliteitsplan 2016-2026 laten opstellen. In het mobiliteitsplan is de Eltensestraat/Dorth tot Medlerstraat als erftoegangsweg type 1. Voor deze wegen geldt dat door de hoeveelheid & samenstelling van het verkeer een ruimere vormgeving wordt aangehouden dan voor de reguliere 30 km/h weg in de woonwijken. Met de komst van de A15 kan de verkeersdruk verder toenemen, en dit verhoudt zich niet goed met de vele fietsers die dagelijks op deze route fietsen. Er is dus sprake van een groot spanningsveld in gebruik.

Het Mobiliteitsplan zet in om de Van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat aantrekkelijker te maken voor de fiets en het snelheidsregime voor het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/h. Dit om het (potentiele) sluipverkeer uit deze route te halen. Althans dat is de gedachten. De gemeente Duiven heeft een ontwerp voor de Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat opgesteld. Wel zijn er vragen gerezen of dit ontwerp leidt tot een wenselijke verkeerssituatie. Zo hebben delen van de Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat een functie als landbouwroute, wat specifieke eisen stelt aan de weginrichting. BVA Verkeersadviezen heeft in 2019 getoetst of de gekozen categorisering en inrichting van de Eltensestraat / Dorth tot Medlerstraat kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan veiligheid en verkeersafwikkeling. Daarbij is toegewerkt naar een verder onderbouwing van de wegcategorisering en de bijbehorende weginrichting rekening houdend met de beschikbare ruimte.

Onze studie bestond uit de volgende onderdelen:

  • Startoverleg/brainstorm met gemeentelijke deskundigen;
  • Buitenopname waarin we de belangrijkste kenmerken van de huidige inrichting en het gebruik zijn vastgesteld;
  • Bureaustudie naar de uitgangspunten van het mobiliteitsplan;
  • Wegcategorie passend bij het verwachte gebruik vaststellen;
  • Vaststellen inrichtingseisen die horen bij gekozen wegcategorie
  • Toetsen van het huidige ontwerp op basis van de vastgestelde inrichtingseisen om eventuele afwijkingen vast te stellen;
  • Advies opstellen verbeterpunten voor toekomstig ontwerp Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat

Uiteindelijk zijn wij samen met de gemeente tot de conclusie gekomen dat het ontwerp zoals dat er lag niet meer voldeed aan de huidige richtlijnen. BVA heeft daartoe een aantal alternatieve inrichtingsvarianten opgesteld.

Melvine Ruigrok

Verkeerskundig adviseur


m.ruigrok@bvaverkeer.nl