Herziening categoriseringsplan West Maas en Waal

De gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal heeft in 2015 het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vastgesteld. Hoewel ook het categoriseringsplan onderdeel van deze beleidsnota uitmaakt is dit onderdeel niet vastgesteld. Gezien het voorafgaande heeft de gemeente West Maas en Waal behoefte aan een nieuw, simpeler en duidelijker categoriseringsplan dat aan de raad kan worden voorgelegd. Het gaat hierbij om een logische, eenduidige en duidelijke indeling van de bestaande wegen in de Duurzaam Veilig categorieën die aansluit op het bestaande beleid. BVA Verkeersadviezen heeft de gemeente inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geboden bij het opstellen van dit plan.

Voorafgaand aan het categoriseringsproces heeft een uitgebreide veldinventarisatie plaatsgevonden. Vervolgens is de bestaande wegencategorisering uit het GVVP getoetst op de verbinding die de wegen onderhouden, op de vormgeving en het gebruik. Bij het gebruik gaat het niet alleen om de auto-intensiteiten, maar ook om het langzame verkeer en vrachtverkeer. Een en ander betekent dat ook de fiets- en ov-structuren zijn betrokken bij de categorisering, als ook de uitrukroutes voor hulpdiensten en vrachtverkeerroutes. Het confronteren van kaartbeelden heeft uiteindelijk geleidt tot een theoretisch gewenste wegencategorisering. In de meeste gevallen komt deze wegencategorisering overeen met de praktijksituatie. Echter zijn er een aantal wegen waar de praktijksituatie afwijkt van de gewenste wegencategorisering. Samen met het ambtelijke projectteam heeft BVA Verkeersadviezen gefundeerde keuzes gemaakt voor deze wegen. Uiteindelijk heeft dit proces geleidt tot een helder wegencategoriseringsplan inclusief de gewenste maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente West Maas en Waal

Jaar: 2018