Mobiliteitsplan GreenFields Veenendaal

In het zuidoosten van Veenendaal ligt het bedrijventerrein Het Ambacht, een verwaarloosd terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing. Er bestaan thans plannen voor herontwikkeling van het gebied met een mix van wonen, detailhandel en perifere detailhandel (PDV). Het is daarbij de ambitie een hoogwaardig woon-, leef- en winkelmilieu te realiseren, waarbij duurzaamheid en circulaire architectuur leidend zijn. Deze ontwikkeling staat bekend onder de naam GreenFields. Een belangrijk aspect dat bij de planvorming van de ontwikkeling aandacht behoeft is mobiliteit. In opdracht van ontwikkelaar Murry Grey heeft BVA Verkeersadviezen een Mobiliteitsplan uitgewerkt dat aansluit op de ambities ten aanzien van duurzaamheid.

Om te beginnen heeft BVA een ruimtelijke omgevingsanalyse uitgevoerd waarin het omliggende wegennet voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer en de ligging van het plangebied ten aanzien van ov-haltes zijn geanalyseerd. In een vervolgstap zijn de te hanteren uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Een duurzame bereikbaarheid en ontsluiting betekent dat GreenFields goed bereikbaar is, in het bijzonder door en voor duurzame vervoerswijzen zoals fiets en openbaar vervoer. Daarnaast betekent het dat het ontwerp van GreenFields bijdraagt aan het beperken van het gebruik van de auto en voor zover autogebruik wel noodzakelijk is, het gebruik van elektrische en deelauto’s stimuleert. Voor het plangebied zelf betekent het dat de begane grond volledig is ingericht op fietsers en voetgangers en vrij is van autoverkeer.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is een plan met maatregelen uitgewerkt voor de verschillende modaliteiten.

  • Om fietsers en voetgangers een centrale rol te geven wordt centraal in het plangebied een route gerealiseerd die alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is.
  • Autoparkeren vindt plaats in twee parkeergarages, waarbij bezoekers- en bewonersparkeren gescheiden is. In de parkeergarages voor bewoners wordt een groot aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd, die op de meest gunstige locaties liggen. Om daarmee het autobezig (en gebruik) at te remmen.
  • De bevoorrading van GreenFields vindt plaats via een distributiehub.

In het Mobiliteitsplan heeft BVA ook aandacht besteed aan de toekomstige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling. Aan de hand van kruispuntanalyses is gekeken of de kruispunten rondom GreenFields de toekomstige verkeersproductie en -attractie op een goede manier kunnen afwikkelen.

Opdrachtgever: Murry Grey B.V.

Jaar: 2019