Vormgeving aansluiting woonwijk Spaanse Leger Nijkerk

De gemeente Nijkerk ontwikkelt aan de zuidoostzijde van de kern het woonwijkje Spaanse Leger. De ontsluiting van de wijk is voorzien op de Amersfoortseweg ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Tinbergenlaan. Dit met een verkeersregelinstallatie (VRI) voorzien kruispunt zal hiervoor worden voorzien van een vierde tak aan de oostzijde van het kruispunt. De gemeente Nijkerk heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd op welke wijze het kruispunt moet worden ingericht om de toekomstige verkeersstroom op deze locatie soepel af te kunnen wikkelen.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen op basis van bestaande telgegevens en prognoses met betrekking tot de verkeersgeneratie van het te ontwikkelen gebied bepaald welke configuratie het kruispunt dient te krijgen voor een soepele verkeersafwikkeling. Hierbij is aandacht besteed aan het aantal opstelstroken (en de lengte hiervan). Vooral voor de nieuwe wijk was dit van belang, omdat er op deze wegen op beperkte afstand tot het kruispunt zijwegen ter ontsluiting van de nieuwe woonwijk zijn gepland.

De berekeningen die de basis vormden voor het bepalen van de gewenste vormgeving zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Sidra Intersection. Om tot de gewenste configuratie te komen zijn een aantal uitgangspunten met betrekking tot de cyclustijd, verzadingsgraad en verliestijd voor de hoofd- en zijrichtingen vastgelegd. Vervolgens zijn verschillende kruispuntconfiguraties gesimuleerd en is getoetst of deze configuraties voldoen aan de vastgelegde randvoorwaarden. Op basis hiervan is de meest wenselijke kruispuntconfiguratie uitgewerkt waarmee een soepele verkeersafwikkeling kan worden gegarandeerd.

Opdrachtgever: gemeente Nijkerk

Jaar: 2017