Ruimtelijk onderzoek Laan van Spartaan

Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam bevinden zich een aantal ontwikkelingslocaties, waarvan het oostelijk reeds is ontwikkeld, het westelijk momenteel in procedures is en het middenkavel, waarvoor nu een ruimtelijke procedure (wabo-afwijking) voorbereid wordt. De huidige plannen voor het middenkavel gaan uit van een overschrijding van het maximum aantal woningen dat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Van Riezen en Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige effecten van de overschrijding van het aantal te bouwen woningen inzichtelijk te maken.

Met het uitvoeren van het verkeerskundige onderzoek is de parkeervraag vastgesteld welke vervolgens is vergeleken met het in de plannen opgenomen aanbod. De parkeervraag is vastgesteld aan de hand van parkeernormen uit lokaal verkeersbeleid (‘Parkeernota 2012-2020, Stadsdeel West). Daarnaast is de verkeersgeneratie van de ontwikkelingen berekend. Aangezien er geen lokaal beleid is ten aanzien van kencijfers voor de verkeersgeneratie, zou in principe uit kunnen worden gegaan van de landelijke normen. Echter, liggen de lokale parkeernormen voor het stadsdeel West onder de landelijke kencijfers. Omdat er een verband bestaat tussen de parkeervraag en verkeersgeneratie heeft BVA Verkeersadviezen de kencijfers voor de verkeersgeneratie naar beneden bijgesteld.

Om te bepalen wat de invloed is van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling van het plangebied, zijn de nabijgelegen kruispunten conform de huidige situatie doorgerekend. Gezien de afwikkelingsproblemen in de huidige situatie is gekeken in hoeverre de huidige verkeerslichtenregeling geoptimaliseerd kan worden, zonder fysieke aanpassingen aan het kruispunt uit te voeren.

Vervolgens zijn kruispuntberekeningen voor de toekomstige situatie doorgerekend. Geconcludeerd mag worden dat de planontwikkeling tot gevolg heeft dat de verkeersafwikkeling op beide onderzochte kruispunten wel verslechtert, maar het gaat om bestaande problemen. Uit de berekeningen is gebleken dat geen nieuwe knelpunten ontstaan ten aanzien van de verkeersafwikkeling ten gevolge van de planontwikkeling.

Opdrachtgever: Van Riezen en Partners

Jaar: 2016