Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

In 2014 is de N201, de oostelijke omleiding rond Aalsmeer, voltooid. Deze nieuwe N201 zorgt ervoor dat de voormalige doorgaande route via de Burgemeester Kasteleinweg wordt ontlast van vooral doorgaand verkeer. De gemeente Aalsmeer is op dit moment bezig met het opstellen van een ontwerp van de oude doorgaande weg. In het ontwerp wordt voorzien in een centraal gelegen, vrijliggende busbaan voor busverkeer in twee richtingen. De meeste kruispunten met de aansluitende wegen zijn vormgegeven als rotonde. Voor de passage van de busbaan t.h.v. de kruispunten waren in eerste instantie twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 werd de busbaan centraal over de rotonde gerealiseerd en variant 2 voorzag in een meer gangbare oplossing, waarbij het busverkeer op normale wijze gebruik maakt van de rotonde. De gemeente Aalsmeer heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd beide vormgevingsvarianten te toetsen, specifiek op het aspect ‘verkeersveiligheid’.

 

Voor beide varianten is een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij de beoordeling ten aanzien van verkeersveiligheid aan de hand van de “duurzaam-veilig”-principes is uitgevoerd. Daarnaast is bij de variantenstudie ook ingegaan op de prioriteit van het openbaar vervoer en afwikkeling van het overige verkeer. Tevens zijn voor beide varianten verbetervoorstellen uitgewerkt.

Ten aanzien van verkeersveiligheid is geconstateerd dat een oplossingen waarbij de bussen meerijden met het overige verkeer als veiliger beoordeelt moet worden dan een oplossing waarbij bussen via het middeneiland worden geleid.

Vanwege de wens om de bussen maximale prioriteit toe te kennen, heeft de gemeente samen met de provincie een voorkeur voor een oplossing waarbij de bussen over het middeneiland worden gevoerd. Een dergelijke oplossing kan alleen plaatsvinden indien aanvullende maatregelen worden getroffen. Als meest veilige oplossing worden verkeerslichten gezien.

Opdrachtgever: gemeente Aalsmeer

Jaar: 2015