Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Binnen de kern Meppen in de gemeente Coevorden worden door de bewoners verkeers(veiligheids)-problemen ervaren. De bewoners zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente om de situatie te verbeteren, mede omdat de plannen om de Mepperstraat (in verband met rioleringswerkzaamheden), volledig her in te richten in de ijskast zijn beland. Belangenvereniging De lange Möpper heeft al een aantal voorstellen gedaan voor de aanpassing van de Mepperstraat, vooral gericht op het tegengaan van de hoge snelheid van het verkeer en het verminderen van (geluids- en trillings-) overlast. De gemeente Coevorden waardeert het contact met de belangenvereniging, maar heeft behoefte aan een door BVA Verkeersadviezen onafhankelijke (inhoudelijke) begeleiding van de belangenvereniging om te komen tot een (breed gedragen) herinrichtingsplan.

Om te kunnen komen tot een herinrichtingsplan dat kan rekenen op draagvlak vanuit de bevolking van Meppen en de gemeente Coevorden is een werkgroep opgezet. Tijdens een gezamenlijk startoverleg met deze werkgroep is zoveel mogelijk achtergrondinformatie verzameld en zijn de randvoorwaarden, waaronder de gemeentelijke beleidsvoornemens en financiële randvoorwaarden, vastgelegd. Aansluitend aan het startoverleg heeft BVA Verkeersadviezen samen met de werkgroep de situatie ter plaatse beoordeeld.

Nadat alle relevante informatie uit de kern bekend is en de schouw is uitgevoerd heeft een analyse van de verkregen informatie plaatsgevonden. Naast de input van het startoverleg zijn ook relevante (gemeentelijke) beleidsdocumenten over de verkeersstructuur, de fietsroutes en het openbaar vervoer et cetera bij de analyse betrokken.

Op basis van de bevindingen van de analyse zijn voor de Mepperstraat principeoplossingen opgesteld. Nadat de ontwerpen zijn uitgewerkt is een globale kostenraming van de beoogde maatregelen opgesteld. De ontwerpvarianten zijn vervolgens tijdens een overleg besproken met de werkgroep. Op basis hiervan heeft BVA Verkeersadviezen een definitief ontwerp kunnen opstellen.

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019