Ontsluitingsstructuur Amstel Business Park

Ontsluitingsstructuur Amstel Business Park

De gebieden Werkstad Noord en Weespertrekvaart in Amstel Business Park Zuid (ABPZ) zullen worden herontwikkeld. Bij de herontwikkeling gaat het erom eentonige en monofunctionele bedrijventerreinen om te vormen tot kwaliteitsvolle en levendige multifunctionele stedelijke gebieden. De verschillende individuele marktpartijen die bij de herontwikkeling betrokken zijn en verschillende stadia waarin de ontwikkelingen zich bevinden vragen om een zeer duidelijk en afgebakende ruimtelijke verkeersstructuur. Individuele ontwikkelingen zullen moeten passen binnen de kaders van de optimale verkeersstructuur en uitgangspunten. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Ouder Amstel de ontsluitingsstructuur op het bestaande wegennet voor de herontwikkelingsgebieden opgesteld.

Om een toekomstbestendige ontsluitingsstructuur voor de herontwikkelingsgebieden in AMPZ op te stellen heeft BVA eerst een beeld van de toekomstige verkeersstructuur in de directe omgeving van AMPZ geschetst. Naast de herontwikkeling van het ABPZ zijn op korte en middellange termijn nog een aantal andere (infrastructurele) ontwikkelingen gepland. Om hier voldoende rekening mee te houden heeft BVA tijdens een startoverleg met de gemeenten Ouder Amstel en Amsterdam de te hanteren uitgangspunten voor de ontsluitingsmogelijkheden van ABPZ besproken. In een vervolgstap zijn verschillende ontsluitingsvarianten schematisch uitgewerkt en teruggekoppeld met het ambtelijke projectteam. Op basis hiervan heeft BVA de vormgeving van de ontsluitingsvarianten in Acad nader uitgewerkt.

Een ander aspect dat aandacht behoefte was de interne verkeersstructuur van de een van de herontwikkelingsgebieden. De uitdaging hierbij was te komen tot een verkeersstructuur die (zoveel als mogelijk) voorsorteert op de eindstructuur, maar die op korte termijn gerealiseerd kan worden. Om hierbij een zorgvuldige afwijking te maken zijn verschillende interne ontsluitingsstructuren uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Ten slotte heeft BVA mogelijke profielindelingen voor de interne wegenstructuur in Acad uitgewerkt.

Opdrachtgever: gemeente Ouder Amstel

Jaar: 2020

Beoordelen parkeergarage Amsterdam Amstel

Beoordelen parkeergarage Amsterdam Amstel

MRP Development is tegenover het Amstelstation in Amsterdam bezig met de realisering van een complex. De plannen voorzien de realisatie van appartementen en een supermarkt op de begane grond. Om te voorzien in de parkeervraag die deze ontwikkeling met zich meebrengt wordt een inpandige parkeergarage aangelegd. Daarnaast voorziet het complex voor de bevoorrading van de supermarkt in de realisatie van een inpandige ondergrondse distributiezone. Voor een goed functionerend systeem is het van belang dat de parkeergarage en de distributiezone goed toegankelijk zijn voor (vracht)verkeer en fietsers, en dat de parkeerplaatsen goed te bereiken en daarmee functioneel zijn. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van MRP Development de toegankelijkheid van de parkeergarage en expeditie beoordeeld.

Het ontwerp van de parkeergarage voor personenauto’s is getoetst aan de hand van NEN 2443 “Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages” (maart 2013). Hieruit blijkt dat de maatvoering van de parkeerplaatsen en parkeerwegen voldoen aan de NEN 2443. Om de bereikbaarheid van minder gunstig gelegen parkeervakken te beoordelen zijn rijcurvesimulaties uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma AutoTurn.

3D-simulatie vrachtverkeer

Om de toegankelijkheid van de distributiezone te beoordelen heeft BVA adaptieve 3D-simulaties ontwikkeld met het softwareprogramma AutoTurn Pro. Hiermee kan ook voor complexe situaties een zorgvuldig advies worden gegeven over de haalbaarheid van een ontwerp.

Opdrachtgever: MRP Development

Jaar: 2019

Monitoringstool Zuidas Amsterdam

Monitoringstool Zuidas Amsterdam

BVA Verkeersadviezen heeft voor de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard ontwikkeld dat zowel inzicht geeft in de kwaliteit van de bereikbaarheid als in de effecten van de genomen maatregelen. De gegevens waarmee het dashboard wordt gevuld zijn dezelfde als die worden gebruikt door Amsterdam Bereikbaar en worden onder meer gedeeld met het bedrijfsleven via de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas.

Onderdeel van het dashboard is een Monitoringsplan+ met daarin heldere afspraken over welke vervolgstappen worden genomen indien kwaliteitsindicatoren significant achterblijven op de gestelde doelen. Het gaat hierbij niet alleen om acties vanuit de gemeenten maar tevens vanuit het bedrijfsleven en andere actoren in het gebied zoals de projectorganisatie Zuidasdok.

Het dashboard geeft een accuraat beeld van het gebruik van de infrastructuur, de inzet van bedrijven om gewenste transitie naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen en de tevredenheid van het gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten. De data die bijeengebracht worden in het dashboard zijn:

• Algemene kencijfers ontwikkeling Zuidas;
• Beleving van de bereikbaarheid en leefbaarheid door werknemers, bezoekers en bewoners;
• Kengetallen netwerkprestatie tot aan en in het gebied;
• Uitvoering en gebruik/effect maatregelen;
• Overzichtelijke presentatie van gegevens;
• Flexibel in te richten en te bevragen;
• Kan functioneren als benchmark;
• ‘Live’ gegevens uit diverse bronnen.

Opdrachtgever: Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

Loopruimte onderzoek Amsterdam

Loopruimte onderzoek Plusnet voetganger Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam de loopruimte geïnventariseerd op het zogenaamde Plusnet voetganger, de hoofdvoetgangersroutes binnen de stad. Tijdens het onderzoek is de hoeveelheid fysiek beschikbare loopruimte voor voetgangers op het Plusnet in kaart gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat er te weinig loopruimte beschikbaar is omdat de voetpaden vaak te smal zijn/ niet aanwezig zijn en de beschikbare loopruimte vaak wordt geclaimd door objecten. Sinds de uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal straten in Amsterdam heringericht, waaronder wegen die bij het Plusnet voetganger horen. Om te kunnen bepalen of deze herinrichtingen een positieve invloed hebben op de loopruimte, heeft BVA Verkeersadviezen op deze straten opnieuw een loopruimte onderzoek uitgevoerd.

De onderzoeksmethodiek was gelijk aan de methodiek die in het onderzoek van 2017 is gebruikt. Omdat de beschikbaarheid van de loopruimte, naast de aanwezigheid van fysieke elementen (verkeersborden, lantaarnpalen et cetera) ook wordt beïnvloed door de aanwezigheid van dynamische obstakels (stoepborden, geparkeerde voertuigen, afval, et cetera) is ervoor gekozen een inventarisatie op straat uit te voeren. Voor de te onderzoeken straten zijn telkens de loopruimte, de ruimteclaims en de verkeerssituatie geïnventariseerd. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan een locatie, waarna deze geografisch gelinkte data is verwerkt in een geografisch informatie systeem. Op basis van deze GIS database heeft BVA Verkeersadviezen de onderzoeksdata vertaald naar kaarten en tabellen om vervolgens de onderzoeksresultaten te vergeleken met de situatie in 2017.

In het onderzoek uit 2017 concludeerde men dat het loopklimaat onder druk staat. Het Plusnet voetganger is dan ook erg groot en grote verbeteringen lijken weinig op te leveren doordat de impact op het netwerk van circa 220 kilometer vaak klein is. Een groei van 0,2 % verbetering lijkt dan ook erg beperkt. Uit het onderzoek is gebleken dat ook bij pas heringerichte straten al snel ruimte wordt geclaimd door voornamelijk winkeluitstallingen. Naar onze mening moet er dan ook vooral nadruk worden gelegd op de rol van obstakels, om de situatie niet verder te laten verslechteren.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2018

Evenementenparkeren Amsterdam Zuidoost

Evenementenparkeren in Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam is voornemens om in Amsterdam Zuidoost een forse gebiedsontwikkeling tot stand te brengen in de komende jaren. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn de transformatie van de kantorenstrook in Amstel III naar een gemengd stedelijk gebied met circa 10.000 woningen en de ontwikkeling van het Urban Interactive District (UID). Amsterdam Zuidoost is echter ook een zeer belangrijke evenementen-, sport- en uitgangslocatie met de Johan Cruyff-Arena en de popzalen Ziggo Dom en Afas Live. Met de ontwikkeling van UID -met een popzaal, theater, restaurants en leisurefuncties- zal het belang van deze locatie en daarmee het aantal bezoekers nog verder toenemen. Omdat de gemeente op korte termijn een aantal go/no go-beslissingen moest nemen ten aanzien van enkele van deze ontwikkelingen, heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen antwoorden te geven op volgende vragen:

  • Kan P12 worden benut voor woningbouw zonder dat daarmee nieuwe (onoplosbare) parkeerproblemen ontstaan?
  • Welke oplossingen voor evenementenverkeer en -parkeren zijn denkbaar voor de korte/middellange termijn, rekening houdend met de belangen van de stakeholders in het gebied en het verdwijnen van zo’n 3.500 parkeerplaatsen voor de bezoekers van evenementen?

Om te komen tot antwoorden op deze vragen en een visie op het parkeren en de afwikkeling van het evenementenverkeer is een proces gevolgd met veel overleg tussen gemeente, stakeholders en BVA Verkeersadviezen. Er is ten behoeve van deze studie geen nieuw (parkeer-)onderzoek verricht; parkeergegevens zijn ontleend aan stukken die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Voorts zijn er diverse locatiebezoeken aan het gebied gebracht en is er tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Legia Warschau voor en achter de schermen gekeken hoe de gemeente grip houdt op het verkeer, de parkeersituatie en de voetgangersstromen.

Naast de stukken die door de gemeente zijn aangeleverd, is er ook nog een (korte) internetscan uitgevoerd, waarbij er is gezocht naar inspirerende oplossingen die andere vergelijkbare stadions in Europa toepassen.

De resultaten van de analyse en gespreken zijn op twee momenten teruggekoppeld naar de stakeholders. In de eerste sessie werd een groslijst van oplossingen besproken. Op basis van de uitkomst van die sessie, diverse bilaterale gespreken en aanvullende analyses is gekomen tot een oplossingsrichting, die wederom met de stakeholders is besproken. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie op parkeren en de verkeersafwikkeling van het evenementenverkeer, waarbij concrete maatregelen zijn benoemd.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2017

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

In de Minervahaven in Amsterdam worden plannen ontwikkeld om een extended stay-hotel met circa 580 kamers met ondersteunende (deels openbare) functies te kunnen ontwikkelen aan de Moermanskkade. De plannen passen echter niet binnen de kaders van het bestaande bestemmingsplan, reden waarom een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure dient een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd en één van deze onderzoeken heeft betrekking op de te verwachten verkeerskundige consequenties. Van Riezen & Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige onderbouwing bij de bestemmingsplanwijziging op te stellen.

Als eerste stap zijn de mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt. Binnen de mogelijke bestemmingen voor deze kavel zorgt volgens CROW-publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) een kantoor met baliefunctie voor de meeste verkeersgeneratie. Uit de berekeningen is gebleken dat binnen de huidige bestemming een bedrijf met commerciële dienstverlening maximaal ongeveer 1.900 ritten per etmaal kan generen.

Voor de nieuwe functie, het hotel, is uitgegaan van een minimale en maximale situatie, waarbij de minimale situatie een 1-sterhotel is en de maximale situatie een 5-sterrenhotel. Voor het 5-sterrenhotel ligt het maximaal aantal ritten op etmaalbasis op ongeveer 1.650 ritten. Uitgaande van de maximale waarden zit er dus ruim 200 ritten verschil tussen de huidige- en de herbestemming.

Opdrachtgever: Van Riezen & Partners

Jaar: 2017

Ruimtelijk onderzoek Laan van Spartaan

Ruimtelijk onderzoek Laan van Spartaan

Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam bevinden zich een aantal ontwikkelingslocaties, waarvan het oostelijk reeds is ontwikkeld, het westelijk momenteel in procedures is en het middenkavel, waarvoor nu een ruimtelijke procedure (wabo-afwijking) voorbereid wordt. De huidige plannen voor het middenkavel gaan uit van een overschrijding van het maximum aantal woningen dat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Van Riezen en Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige effecten van de overschrijding van het aantal te bouwen woningen inzichtelijk te maken.

Met het uitvoeren van het verkeerskundige onderzoek is de parkeervraag vastgesteld welke vervolgens is vergeleken met het in de plannen opgenomen aanbod. De parkeervraag is vastgesteld aan de hand van parkeernormen uit lokaal verkeersbeleid (‘Parkeernota 2012-2020, Stadsdeel West). Daarnaast is de verkeersgeneratie van de ontwikkelingen berekend. Aangezien er geen lokaal beleid is ten aanzien van kencijfers voor de verkeersgeneratie, zou in principe uit kunnen worden gegaan van de landelijke normen. Echter, liggen de lokale parkeernormen voor het stadsdeel West onder de landelijke kencijfers. Omdat er een verband bestaat tussen de parkeervraag en verkeersgeneratie heeft BVA Verkeersadviezen de kencijfers voor de verkeersgeneratie naar beneden bijgesteld.

Om te bepalen wat de invloed is van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling van het plangebied, zijn de nabijgelegen kruispunten conform de huidige situatie doorgerekend. Gezien de afwikkelingsproblemen in de huidige situatie is gekeken in hoeverre de huidige verkeerslichtenregeling geoptimaliseerd kan worden, zonder fysieke aanpassingen aan het kruispunt uit te voeren.

Vervolgens zijn kruispuntberekeningen voor de toekomstige situatie doorgerekend. Geconcludeerd mag worden dat de planontwikkeling tot gevolg heeft dat de verkeersafwikkeling op beide onderzochte kruispunten wel verslechtert, maar het gaat om bestaande problemen. Uit de berekeningen is gebleken dat geen nieuwe knelpunten ontstaan ten aanzien van de verkeersafwikkeling ten gevolge van de planontwikkeling.

Opdrachtgever: Van Riezen en Partners

Jaar: 2016