Parkeren en circuleren Orvelte

Parkeren en circuleren Orvelte

Toerisme speelt een belangrijke rol in Orvelte, mede omdat het dorp als een van de mooiste dorpen in Drenthe en Nederland wordt gezien. Bezoekers komen overwegend niet te voet (of per fiets) naar Orvelte, maar met de auto. Ondanks dat het dorp (nagenoeg) volledig voetgangerszone is en in het dorp (en deels daaromheen) een parkeerverbod zone is ingesteld, leidt het autoverkeer tot overlast in Orvelte. Toeristen rijden de voetgangerszone in en voertuigen worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet is toegestaan. De gemeente Midden-Drenthe heeft plannen om maatregelen te treffen om de verkeersoverlast te verminderen.

BVA Verkeersadviezen heeft samen met de inwoners van het dorp en samen met en in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een pakket aan maatregelen opgesteld dat de overlast moet tegengaan. Voorafgaand aan de studie is nadrukkelijk meegegeven dat het niet de bedoeling is om het volledige dorp he in te richten, maar om met hulp van beperkte en eenvoudige te realiseren maatregelen de situatie in het dorp te verbeteren. Uiteindelijk is gekomen tot een principe pakket aan maatregelen dat zich overwegend richt op het beter en tijdig informeren van het (onbekend) toeristische verkeer en het anders situeren van de toegangen naar de parkeerlocaties en de begrenzingen van het voetgangersgebied.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Drenthe

Jaar: 2017

Parkeermodel Coevorden

Parkeermodel Coevorden

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van Coevorden. Aanvullend hierop heeft de gemeente Coevorden BVA Verkeersadviezen gevraagd een parkeermodel voor het centrumgebied van Coevorden te ontwikkelen. Doel van dit parkeermodel is om de effecten op parkeren inzichtelijk te maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

De schaarse ruimte in het centrum van Coevorden en de eisen die bezoekers en bewoners stellen aan de kwaliteit van het parkeren vragen in het kader van de ontwikkeling van de centrumvisie om inzicht in de toekomstige parkeerbalans: parkeervraag versus parkeeraanbod. BVA Verkeersadviezen heeft een instrument ontwikkeld om keuzes te maken voor verkeer en parkeren in de verschillende straten, voor locatie en capaciteit van parkeerconcentraties, voor aanrijdroutes, voor fietsen- en stallingen en (daarmee) voor randvoorwaarden voor de inrichting van straten en overige ruimtes. In totaal zijn bij de ontwikkeling van het model 5 stappen doorlopen:
Fase 1: verwerken parkeeronderzoek tot ruimtelijk GIS-model
Fase 2: bepalen theoretische parkeerbehoefte
Fase 3: bepalen van parkeernormen voor de kern Coevorden
Fase 4: Prognose opstellen scenario’s voor de toekomstige parkeerbehoefte
Fase 5: Effecten in kaart

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Binnen de kern Meppen in de gemeente Coevorden worden door de bewoners verkeers(veiligheids)-problemen ervaren. De bewoners zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente om de situatie te verbeteren, mede omdat de plannen om de Mepperstraat (in verband met rioleringswerkzaamheden), volledig her in te richten in de ijskast zijn beland. Belangenvereniging De lange Möpper heeft al een aantal voorstellen gedaan voor de aanpassing van de Mepperstraat, vooral gericht op het tegengaan van de hoge snelheid van het verkeer en het verminderen van (geluids- en trillings-) overlast. De gemeente Coevorden waardeert het contact met de belangenvereniging, maar heeft behoefte aan een door BVA Verkeersadviezen onafhankelijke (inhoudelijke) begeleiding van de belangenvereniging om te komen tot een (breed gedragen) herinrichtingsplan.

Om te kunnen komen tot een herinrichtingsplan dat kan rekenen op draagvlak vanuit de bevolking van Meppen en de gemeente Coevorden is een werkgroep opgezet. Tijdens een gezamenlijk startoverleg met deze werkgroep is zoveel mogelijk achtergrondinformatie verzameld en zijn de randvoorwaarden, waaronder de gemeentelijke beleidsvoornemens en financiële randvoorwaarden, vastgelegd. Aansluitend aan het startoverleg heeft BVA Verkeersadviezen samen met de werkgroep de situatie ter plaatse beoordeeld.

Nadat alle relevante informatie uit de kern bekend is en de schouw is uitgevoerd heeft een analyse van de verkregen informatie plaatsgevonden. Naast de input van het startoverleg zijn ook relevante (gemeentelijke) beleidsdocumenten over de verkeersstructuur, de fietsroutes en het openbaar vervoer et cetera bij de analyse betrokken.

Op basis van de bevindingen van de analyse zijn voor de Mepperstraat principeoplossingen opgesteld. Nadat de ontwerpen zijn uitgewerkt is een globale kostenraming van de beoogde maatregelen opgesteld. De ontwerpvarianten zijn vervolgens tijdens een overleg besproken met de werkgroep. Op basis hiervan heeft BVA Verkeersadviezen een definitief ontwerp kunnen opstellen.

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019