Nota Parkeernormen Dalfsen

Nota Parkeernormen Dalfsen

Een zorgvuldige balans tussen het aanbod aan parkeerplaatsen en de daadwerkelijke vraag is heel belangrijk voor een prettig verblijfsklimaat en een goede uitstraling van woon-, winkel- en werkgebieden. De gemeente heeft de taak om de balans tussen de parkeervraag- en het aanbod te bewaken en waar nodig bij te sturen. Daarbij dient de gemeente ook te beschikken over een actueel toetsingskader voor het beoordelen van parkeervraagstukken.

Om de normen op een goede wijze te borgen en om helderheid en duidelijkheid te verschaffen in de manier waarop de parkeernormen dienen te worden toegepast voor het beoordelen van huidige en toekomstige situaties heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Dalfsen een Parkeernomennota opgesteld.

De functie van de Parkeernormennota is tweedelig. Enerzijds is het een document met heldere eisen ten aanzien van de te hanteren parkeernorm. Anderzijds is het een document dat het gewenste proces beschrijft om bij een dergelijke casus te komen tot een parkeernorm. Om een transparant en duidelijk proces tijdens het vaststellen van de parkeerplaatsverplichting te waarborgen, bevat de Parkeernormennota een processchema dat inzicht geeft in de stappen die doorlopen moeten worden om tot een besluit te komen.

In de Parkeernormennota wordt naast de autoparkeernormen ook ingegaan op de te hanteren fietsparkeernormen. Goede fietsparkeernormen bepalen of zowel de herkomst als de bestemming mede de aantrekkelijkheid van verplaatsingen per fiets. Omdat de gemeente Dalfsen fietsen verder wil stimuleren (en daarmee autogebruik kan verlagen) is het van belang dat ook het fietsparkeren goed gefaciliteerd wordt.

Opdrachtgever: gemeente Dalfsen

Jaar: 2019

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Binnen de kern Meppen in de gemeente Coevorden worden door de bewoners verkeers(veiligheids)-problemen ervaren. De bewoners zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente om de situatie te verbeteren, mede omdat de plannen om de Mepperstraat (in verband met rioleringswerkzaamheden), volledig her in te richten in de ijskast zijn beland. Belangenvereniging De lange Möpper heeft al een aantal voorstellen gedaan voor de aanpassing van de Mepperstraat, vooral gericht op het tegengaan van de hoge snelheid van het verkeer en het verminderen van (geluids- en trillings-) overlast. De gemeente Coevorden waardeert het contact met de belangenvereniging, maar heeft behoefte aan een door BVA Verkeersadviezen onafhankelijke (inhoudelijke) begeleiding van de belangenvereniging om te komen tot een (breed gedragen) herinrichtingsplan.

Om te kunnen komen tot een herinrichtingsplan dat kan rekenen op draagvlak vanuit de bevolking van Meppen en de gemeente Coevorden is een werkgroep opgezet. Tijdens een gezamenlijk startoverleg met deze werkgroep is zoveel mogelijk achtergrondinformatie verzameld en zijn de randvoorwaarden, waaronder de gemeentelijke beleidsvoornemens en financiële randvoorwaarden, vastgelegd. Aansluitend aan het startoverleg heeft BVA Verkeersadviezen samen met de werkgroep de situatie ter plaatse beoordeeld.

Nadat alle relevante informatie uit de kern bekend is en de schouw is uitgevoerd heeft een analyse van de verkregen informatie plaatsgevonden. Naast de input van het startoverleg zijn ook relevante (gemeentelijke) beleidsdocumenten over de verkeersstructuur, de fietsroutes en het openbaar vervoer et cetera bij de analyse betrokken.

Op basis van de bevindingen van de analyse zijn voor de Mepperstraat principeoplossingen opgesteld. Nadat de ontwerpen zijn uitgewerkt is een globale kostenraming van de beoogde maatregelen opgesteld. De ontwerpvarianten zijn vervolgens tijdens een overleg besproken met de werkgroep. Op basis hiervan heeft BVA Verkeersadviezen een definitief ontwerp kunnen opstellen.

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019

Evenementenparkeren Amsterdam Zuidoost

Evenementenparkeren in Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam is voornemens om in Amsterdam Zuidoost een forse gebiedsontwikkeling tot stand te brengen in de komende jaren. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn de transformatie van de kantorenstrook in Amstel III naar een gemengd stedelijk gebied met circa 10.000 woningen en de ontwikkeling van het Urban Interactive District (UID). Amsterdam Zuidoost is echter ook een zeer belangrijke evenementen-, sport- en uitgangslocatie met de Johan Cruyff-Arena en de popzalen Ziggo Dom en Afas Live. Met de ontwikkeling van UID -met een popzaal, theater, restaurants en leisurefuncties- zal het belang van deze locatie en daarmee het aantal bezoekers nog verder toenemen. Omdat de gemeente op korte termijn een aantal go/no go-beslissingen moest nemen ten aanzien van enkele van deze ontwikkelingen, heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen antwoorden te geven op volgende vragen:

  • Kan P12 worden benut voor woningbouw zonder dat daarmee nieuwe (onoplosbare) parkeerproblemen ontstaan?
  • Welke oplossingen voor evenementenverkeer en -parkeren zijn denkbaar voor de korte/middellange termijn, rekening houdend met de belangen van de stakeholders in het gebied en het verdwijnen van zo’n 3.500 parkeerplaatsen voor de bezoekers van evenementen?

Om te komen tot antwoorden op deze vragen en een visie op het parkeren en de afwikkeling van het evenementenverkeer is een proces gevolgd met veel overleg tussen gemeente, stakeholders en BVA Verkeersadviezen. Er is ten behoeve van deze studie geen nieuw (parkeer-)onderzoek verricht; parkeergegevens zijn ontleend aan stukken die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Voorts zijn er diverse locatiebezoeken aan het gebied gebracht en is er tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Legia Warschau voor en achter de schermen gekeken hoe de gemeente grip houdt op het verkeer, de parkeersituatie en de voetgangersstromen.

Naast de stukken die door de gemeente zijn aangeleverd, is er ook nog een (korte) internetscan uitgevoerd, waarbij er is gezocht naar inspirerende oplossingen die andere vergelijkbare stadions in Europa toepassen.

De resultaten van de analyse en gespreken zijn op twee momenten teruggekoppeld naar de stakeholders. In de eerste sessie werd een groslijst van oplossingen besproken. Op basis van de uitkomst van die sessie, diverse bilaterale gespreken en aanvullende analyses is gekomen tot een oplossingsrichting, die wederom met de stakeholders is besproken. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie op parkeren en de verkeersafwikkeling van het evenementenverkeer, waarbij concrete maatregelen zijn benoemd.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2017

Verkeerskundige ondersteuning gemeente Duiven

Verkeerskundige ondersteuning gemeente Duiven

BVA Verkeersadviezen heeft gedurende 2 jaar de gemeente Duiven ondersteund bij de uitvoering van verkeerskundige vraagstukken. In eerste instantie enkel op afroep en vervolgens circa anderhalf jaar op detacheringsbasis. Wij proberen hierin maatwerk te leveren. Onze contracten zijn dan ook heel flexibel in te richten door de klant. Is detachering niet meer nodig, dan kan een contract per direct opgezegd worden.