Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar wil een projectenprogramma op (laten) stellen voor mobiliteitsmaatregelen die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen vinden hun oorsprong in de conceptprojectenlijst uit de Regionale Mobiliteitsvisie (Trendsportal). De maatregelen uit deze conceptprojectenlijst zullen nader worden geconcretiseerd naar een programma inclusief prioritering. In eerste instantie gaat het hierbij om uitvoering van maatregelen in de periode 2019-2022. BVA Verkeersadviezen mocht de gemeente Mook en Middelaar ondersteunen bij de verdere uitwerking van een programmering van deze maatregelen voor genoemde periode.

Uit de conceptprojectenlijst zijn in overleg met de gemeente Mook en Middelaar 5 projecten geselecteerd die in aanmerking komen om op korte termijn uitgevoerd te kunnen worden. Na een inventarisatiefase is BVA Verkeersadviezen met de uitwerking van deze maatregelen begonnen. Voor een deel ging her hierbij om het rubriceren en eventueel nog bijstellen van eerder gedane voorstellen. De uitwerking van de maatregelen richtte zich met name op de ruimtebehoefte hiervan en de indeling van de (weg)profielen. Naast de ruimtelijke ontwerpen is ook een kostenraming opgesteld voor deze maatregelen.

Om te kunnen bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben is door BVA Verkeersadviezen een prioriteringssystematiek opgesteld. Hierbij is gekozen voor het toetsen aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de Regionale Mobiliteitsvisie. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in diverse sub-doelstellingen, opgenomen in onderstaande tabel.

Opdrachtgever: gemeente Mook en Middelaar

Jaar: 2018

Parkeren en circuleren Orvelte

Parkeren en circuleren Orvelte

Toerisme speelt een belangrijke rol in Orvelte, mede omdat het dorp als een van de mooiste dorpen in Drenthe en Nederland wordt gezien. Bezoekers komen overwegend niet te voet (of per fiets) naar Orvelte, maar met de auto. Ondanks dat het dorp (nagenoeg) volledig voetgangerszone is en in het dorp (en deels daaromheen) een parkeerverbod zone is ingesteld, leidt het autoverkeer tot overlast in Orvelte. Toeristen rijden de voetgangerszone in en voertuigen worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet is toegestaan. De gemeente Midden-Drenthe heeft plannen om maatregelen te treffen om de verkeersoverlast te verminderen.

BVA Verkeersadviezen heeft samen met de inwoners van het dorp en samen met en in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een pakket aan maatregelen opgesteld dat de overlast moet tegengaan. Voorafgaand aan de studie is nadrukkelijk meegegeven dat het niet de bedoeling is om het volledige dorp he in te richten, maar om met hulp van beperkte en eenvoudige te realiseren maatregelen de situatie in het dorp te verbeteren. Uiteindelijk is gekomen tot een principe pakket aan maatregelen dat zich overwegend richt op het beter en tijdig informeren van het (onbekend) toeristische verkeer en het anders situeren van de toegangen naar de parkeerlocaties en de begrenzingen van het voetgangersgebied.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Drenthe

Jaar: 2017

Verkeersstructuurplan Lochem

Verkeersstructuurplan Lochem

Voor de economische vitaliteit van de stad Lochem is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de wandelaar. De komst van de noordelijke rondweg N346 was een uitgelezen kans een de voornaamste aanleiding om de netwerkstructuur en de inrichting van de wegen in en rondom het centrum van Lochem te beoordelen en waar nodig te herzien. De rondweg maakt het mogelijk om de leefbaarheid en veiligheid in Lochem sterk te verbeteren: minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en minder verkeerdruk op de wegen in en om het centrum. Om hierbij heldere keuzes te maken over de wijze waarop ruimte wordt gegeven aan het ‘verblijven’ en ‘reizen’, heeft de gemeente Lochem BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersstructuurplan op te stellen.

De kern van ons onderzoek werd gevormd door de gezamenlijke zoektocht van de gemeente en haar (maatschappelijke) partners naar de meest optimale afstemming tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen en (on)mogelijkheden ten aanzien van bereikbaarheid en leefbaarheid. Door de belanghebbenden op het juiste moment te betrekken, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, heeft BVA een breed gedragen verkeersstructuurplan uitgewerkt.

Na een uitgebreide inventarisatiefase, waarin de behoeftes van de verschillende belanghebbenden in kaart zijn gebracht, heeft een ontwerpatelier met de projectgroep plaatsgevonden. Tijdens dit ontwerpatelier zijn voor alle modaliteiten een aantal scenario’s uitgewerkt en getoetst. Vervolgens is op basis van de uitkomsten van het werkatelier en visiedocument opgesteld waarin de structuur en het raamwerk voor het nieuwe verkeersstructuurplan zijn uitgewerkt. Tijdens de uitwerkingsfase zijn de netwerken van de auto, het vrachtverkeer, het openbaar vervoer en de fiets verder uitgewerkt tot op het niveau dat het ook mogelijk is om de effecten van de nieuwe structuren nader te beoordelen. De uitkomsten hiervan zijn tevens teruggekoppeld naar de projectgroep. Door de verschillende netwerken onderling met elkaar te vergelijken is vastgesteld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid te garanderen.

Opdrachtgever: gemeente Lochem

Jaar: 2017

Wegencategoriseringsplan Lingewaard

Wegencategoriseringsplan Lingewaard

Door ruimtelijke ontwikkelingen en de huidige economische groei in de regio is het goed merkbaar dat de bereikbaarheid van de gemeente Lingewaard steeds meer onder druk komt te staan. Om de gemeente Lingewaard bereikbaar te houden met behoud van leefbaarheid en veiligheid is een heldere visie over het gebruik van de wegen door het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer vereist. De functie, vormgeving en het gebruik van de wegen dienen hierbij goed in balans te zijn gebracht. Omdat de huidige wegencategorisering verouderd is en de regio naar verwachting verder groeit, is BVA Verkeersadviezen gevraagd een nieuw gemeentelijk wegencategoriseringplan op te stellen.

Om tot een integraal wegencategoriseringsplan heeft BVA een projectteam bestaande uit adviseurs en gemeentelijke ambtenaren opgesteld. Tijdens gezamenlijke werksessies heeft de projectgroep de gewenste wegecategorisering en vormgevingskenmerken die aan de verschillende categorieën van wegen gesteld zullen gaan worden vastgelegd. Vervolgens heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden waarin de vormgevingskenmerken van alle gemeentelijke wegen zijn geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een GIS database. In de volgende stap is een wegencategoriseringsplan inclusief maatregelenpakket opgesteld.

De onderstaande afbeelding geeft de wegencategorisering voor alle gemeentelijke wegen weer. Op deze kaart zijn de stroomwegen en de gebiedsontsluitingswegen aangegeven. Daarnaast kiest de gemeente ervoor om binnen de categorie erftoegangsweg onderscheid te maken tussen twee types. Naast erftoegangswegen (type II) met uitsluitend een verblijfsfunctie, zijn er ook erftoegangswegen type I met een meer verzamelende functie. Alle erftoegangswegen type I binnen en buiten de bebouwde kom zijn aangegeven in onderstaande afbeelding. De overige wegen zijn verder niet met een kleur afgebeeld.

Opdrachtgever: gemeente Lingewaard

Jaar: 2019

Mobiliteitsplan gemeente Heerde

Mobiliteitsplan gemeente Heerde

Het huidige vastgestelde verkeersbeleid van de gemeente Heerde dateert uit 2007 en is daarom toe aan herijking. De gemeente Heerde heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om deze herijking uit te voeren en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2007 te actualiseren. Deze actualisatie zal resulteren in een mobiliteitsplan voor de gemeente Heerde dat het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende 10 jaar bevat.

Aandachtspunt bij de uitwerking van het geactualiseerde mobiliteitsplan vormt participatie. Om de bevolking en ondernemers actief te betrekken heeft BVA Verkeersadviezen een internetenquête gehouden. Aan de hand van de enquêteresultaten kan een goed beeld worden verkregen van de huidige situatie met betrekking tot mobiliteit. Naast de internetpeiling zullen ook dorpsgespreken worden gehouden waarin inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de Fietsersbond de mogelijkheid krijgen met elkaar van gedachten te wisselen over het verkeer en vervoer.

Met de opbrengst uit de dorpsgespreken hebben we een goede input om heldere beleidsambities en -doelen te formuleren.

Opdrachtgever: gemeente Heerde

Jaar: 2020

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat voor de plaatsing, en ook voor de verwijdering, van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysiek beperkingen een verkeersbesluit vereist is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van verkeersbesluiten en bijbehorende bebordingsplannen. BVA Verkeersadviezen is daarbij wel bekend met het doorlopen van de verschillende procedures. Op basis van onze expertise stellen we regelmatig kant en klare verkeersbesluiten op die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

 

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

In Halfweg is een outletcenter gerealiseerd ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Daarnaast is een supermarkt gerealiseerd, met in gedachte reeds uitbreidingsmodelijkheden voor andere voorzieningen. Ten tijde van het project voor BVA Verkeersadviezen waren de omgevingsvergunningen reeds verleend, maar er was nog niet voldoende aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling. En dan niet zozeer de afwikkeling op het terrein zelf, maar de ontsluiting van de totale ontwikkeling op het lokale wegennet.

BVA Verkeersadviezen heeft de gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude voorzien van verkeerskundige ondersteuning bij het maken van de juiste verkeerskundige keuzes voor een goede inpassing van het outletcenter in de omgeving.

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude

Jaar: 2017

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Peter Kroeze vormt een vaste verkeerskundig adviseur van de Commissie MER. Namens de commissie beoordeelt hij milieueffectrapportages voor het aspect verkeer en vervoer. BVA Verkeersadviezen is daarmee goed op de hoogte van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan MER- en Tracé-studies. Wij kunnen uiteraard ook MER-studies verrichten die voldoen aan de kwaliteitseisen die door de commissie gesteld worden.

Parkeerbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Parkeerbeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Mede als gevolg van enkele ontwikkelingen, onder andere de realisatie van nieuwbouw en de ombouw van een kerkgebouw naar appartementen binnen de kern Halfweg, neemt de behoefte hieraan wel toe. De gemeente wil helderheid over de wijze waarop met parkeervraagstukken moet worden omgegaan. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen een parkeerbeleidsplan op te stellen dat antwoord geeft op alle vragen die met betrekking tot het parkeren gesteld zouden kunnen worden.

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Jaar: 2015

Actualisatie uitvoeringsprogramma GVVP Haaksbergen

Actualisatie uitvoeringsprogramma GVVP Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft in het Verkeerscirculatieplan (VCP) Haaksbergen in 1994 de basis gelegd voor de verkeersstructuur en de inrichting van het wegennet. In 2007 is het VCP geactualiseerd en uitgebouwd tot een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit GVVP bestaat uit een beleidsnota en een uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen zijn opgenomen die in de periode na 2007 (periode 2008-2011) uitgevoerd zouden moeten worden. Mede door de na 2007 ingetreden economisch en bezuinigingsmaatregelen binnen de gemeente Haaksbergen is tot op heden, ondanks dat de oorspronkelijke uitvoeringsperiode 2008-2011 betrof, slechts een deel van de geplande maatregelen uitgevoerd. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en heeft de gemeente Haaksbergen behoefte aan een herijking van het uitvoeringsprogramma van het GVVP uit 2007. Vooral gericht op de infrastructurele maatregelen, aangezien met de uitvoering hiervan de hoogste kosten gemoeid zijn.

Als eerste stap in het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen een korte evaluatie van het bestaande GVVP uit 2007 uitgevoerd, waarbij ook de wegencategorisering en het fietsnetwerk tegen het licht zijn gehouden. Op basis hiervan is ook een goed beeld van nog resterende knelpuntlocaties verkregen. Vervolgens is in stap 2 op basis van bij de gemeente binnengekomen klachten en de objectieve verkeersonveiligheid vastgesteld dat er een beperkt aantal knelpunten zijn bijgekomen in de periode na 2007. Een en ander heeft geleid tot een geactualiseerd knelpuntenlijst en maatregelenpakket. Ten slotte heeft BVA Verkeersadviezen een kostenraming en prioritering opgesteld voor deze maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente Haaksbergen

Jaar: 2018