Onderzoeksleider N786 Loenen Eerbeek

Onderzoeksleider N786 Loenen Eerbeek

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Brummen en enkele andere partners heeft de provincie Gelderland het project ‘Eerbeek-Loenen 2030’ opgestart, een gebiedsgericht proces om de economische aantrekkingskracht en leefbaarheid van Eerbeek en Loenen te borgen. Onder het project is een aantal deelprojecten opgestart, waaronder het project ‘Wegennet’. In het kader van dit deelproject is in 2018 een MKBA opgesteld, waarin een aantal verkeerskundige maatregelenpakketten zijn onderzocht om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren/borgen. Een belangrijker onderlegger voor de MKBA-uitkomsten was het regionale verkeersmodel Stedendriehoek, waarin de verschillende ontsluitingsvarianten zijn gesimuleerd. Hoewel op basis van het model een voorkeursvariant is uitgesproken, twijfelt men of het regionale model in zijn huidige vorm geschikt is als beslissingsondersteunend model voor deze studie. Is het model in zijn huidige vorm niet te grofmazig om een betrouwbaar verkeersbeeld te schetsen van een gebied waarin chauffeurs vanuit meerdere windrichtingen verschillende route-opties hebben? Nader onderzoek dient antwoord op deze vraag te geven om uiteindelijk representatieve conclusies te kunnen trekken op basis van het model. De provincie Gelderland heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren.

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Jaar: 2020

Dynamisch model bedrijventerrein Nieuwgraaf Duiven

Dynamisch model bedrijventerrein Nieuwgraaf Duiven

Het bedrijventerrein Centerpoort Nieuwgraaf bruist van de activiteit. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Oost-Nederland. Er zijn met name (groot-)handels-, distributie- en transportbedrijven gevestigd. Daarnaast is Nieuwgraaf het grootste PDV-cluster binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen dat jaarlijks miljoenen bezoekers trekt. En ook op het naastgelegen bedrijventerrein Seingraaf komt steeds meer bedrijvigheid. De gemeente Duiven houdt de bereikbaarheid van het gebied scherp in de gaten. Zij doet dit door nieuwe plannen verkeerskundig door te rekenen en daarnaast de huidige belasting van het netwerk te monitoren. De afgelopen 7 jaren zijn er op basis van diverse verkeersanalyses meerdere verbeteringen in de infrastructuur uitgevoerd. Met de komst van Hornbach, Besselink Licht, Loods5 en de ontwikkelingen op het naastgelegen Seingraaf is de behoefte ontstaan aan een nieuwe doorrekening van de toekomstige verkeersstromen en de eisen die dit stelt aan de aanwezige infrastructuur.

Uit de statische verkeersanalyses zijn voor de toekomst een aantal knelpunten op het wegennet gesignaleerd. Om een goed maatregelpakket op te stellen heeft BVA Verkeersadviezen een Vissim-simulatie opgesteld. In dit model zijn meerdere varianten doorgerekend en beoordeeld. Het model heeft bijgedragen aan breed draagvlak bij ondernemers voor aanvullende maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2020

Actualisatie verkeersmodel Wezep

Actualisatie verkeersmodel Wezep

In maart 2016 heeft Antea Group een analyse uitgevoerd naar de effecten van de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein H2O en het in noordelijke richting verleggen van de aansluiting 17 Wezep op de A28. De beoordeling heeft destijds plaatsgevonden door gebruik te maken van het statisch verkeersmodel N309 ’t Harde en deze verder te verfijnen. Dit model had het NRM 2011 als basis en is vervolgens geactualiseerd naar de situatie modeljaar 2014.

Ten behoeve van een zorgvuldige planvorming is eind 2017 de behoefte ontstaan om het verkeersmodel te actualiseren naar de situatie 2018. De actualisatie heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van het meest actuele NRM Oost basisprognose 2017. Met dit nieuwe model kunnen de effecten van de grootschalige ruimtelijke effecten op de (regionale) bereikbaarheid in beeld worden gebracht. De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om op basis van de nieuwe verkeersgegevens een geactualiseerde verkeerskundige analyse uit te voeren naar het verleggen van de aansluiting.

De basis voor het statisch verkeersmodel in deze studie was het statisch verkeersmodel NRM Oost Basisprognoses 2017. Voor deze studie is voor de zones in het modelgebied Oldebroek het aantal ritten opgehoogd naar een basisjaar 2018 en is voor de toekomstscenario’s de prognose 2030 GE vanuit het NRM Oost versie 2017 verrijkt met het bedrijventerrein H2O. Het NRM Oost is in het gebied Wezep grof gemodelleerd. Zodoende is voor deze studie naar de effecten door het verplaatsen van de aansluiting op de A28 het gebied verfijnd voor zowel het wegennet als zonering.

Met behulp van het verkeersmodel zijn verschilplots gemaakt tussen de variant 2030 autonome situatie (geen uitbreiding H2O en geen nieuwe aansluiting op de A28) en de variant 2030 inclusief bedrijventerrein H2O en met verschoven aansluiting. Bestudeerd is of de uitkomsten wezenlijk anders zijn dan de modelberekening welke door Antea Group is gemaakt met het model N309 ’t Harde.

Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Jaar: 2018

Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtbijgelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn allen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelingscapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke maatregelen.

Tijdens het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen zich niet alleen op de bestaande infrastructuur gericht, maar ook de mogelijkheid onderzocht om nieuwe aansluitingen te realiseren. Met behulp van dynamische modelsimulaties is de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naast de afwikkeling is ook aandacht besteed aan de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit). Uiteindelijk heeft BVA Verkeersadviezen een bereikbaarheidsplan uitgewerkt om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.

Opdrachtgever: H2O (gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek

Jaar: 2017

Verkeersmodel Nunspeet

Verkeersmodel Nunspeet

Het wegnemen van de verkeersdruk en bijbehorende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid rondom het stationsgebied vormt een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet overweegt de realisatie van een westelijke rondweg om de verkeersproblemen blijvend en voor alle belanghebbenden op te lossen. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente gevraagd om antwoord te geven op de vraag of de rondweg (planologisch/juridisch) ook daadwerkelijk kan en mag worden aangelegd en wat de kosten en projectrisico’s zijn.

Om de effecten van een rondweg goed in te kunnen schatten heeft BVA Verkeersadviezen een pragmatische actualisatie van het gemeentelijke verkeersmodel uitgevoerd. In het verkennende onderzoek zijn uiteindelijk de voor- en nadelen van een viertal varianten bestudeerd, daarbij is samengewerkt met SoppeGundelbachWitbreuk advocaten, Eco Consult en buro Hollema.

Opdrachtgever: gemeente Nunspeet

Jaar: 2017

Parkeermodel Coevorden

Parkeermodel Coevorden

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van Coevorden. Aanvullend hierop heeft de gemeente Coevorden BVA Verkeersadviezen gevraagd een parkeermodel voor het centrumgebied van Coevorden te ontwikkelen. Doel van dit parkeermodel is om de effecten op parkeren inzichtelijk te maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

De schaarse ruimte in het centrum van Coevorden en de eisen die bezoekers en bewoners stellen aan de kwaliteit van het parkeren vragen in het kader van de ontwikkeling van de centrumvisie om inzicht in de toekomstige parkeerbalans: parkeervraag versus parkeeraanbod. BVA Verkeersadviezen heeft een instrument ontwikkeld om keuzes te maken voor verkeer en parkeren in de verschillende straten, voor locatie en capaciteit van parkeerconcentraties, voor aanrijdroutes, voor fietsen- en stallingen en (daarmee) voor randvoorwaarden voor de inrichting van straten en overige ruimtes. In totaal zijn bij de ontwikkeling van het model 5 stappen doorlopen:
Fase 1: verwerken parkeeronderzoek tot ruimtelijk GIS-model
Fase 2: bepalen theoretische parkeerbehoefte
Fase 3: bepalen van parkeernormen voor de kern Coevorden
Fase 4: Prognose opstellen scenario’s voor de toekomstige parkeerbehoefte
Fase 5: Effecten in kaart

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019

Verkeersstudie Meet INN BPAO

Verkeersstudie Meet INN BPAO

Op het Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) zal een fun en leisure concept genaamd Meet INN worden gerealiseerd. Het plan voorziet in de realisatie van een indoor speelparadijs (Bowling, Lasergame, Speeltuin e.a.), restaurants en een multifunctionele zaal. Binnen het vigerende bestemmingsplan kan geen leisure functie worden gerealiseerd, redenen waarom een bestemmingsplanwijziging nodig is. Voor de verkeerskundige onderbouwing bij deze bestemmingsplanwijziging voor BPAO heeft Van Riezen en Partners, BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersonderzoek uit te voeren.

De verkeerskundige notitie richtte zich op het bepalen van de verkeersgeneratie en de vraag of er infrastructurele aanpassingen op de bestaande wegen en kruispunten noodzakelijk waren. Uit de verkeerskundige berekeningen bleek dat in de toekomstige situatie 2025 zowel met als zonder Meet INN de verkeershinder toeneemt op het kruispunt S106-Etnastraat wanneer geen aanvullende maatregelen genomen worden. Om vast te stellen of het aanpassen van de verkeersregeling een voldoende effectieve maatregelen is om het kruispunt S106-Etnastraat bereikbaar te houden heeft BVA aanvullende verkeersafwikkelingsberekeningen uitgevoerd o.a. met een dynamisch verkeersmodel.

Een ander aspect dat aandacht behoefte was de vervoers- en parkeerbehoefte. De parkeerbehoefte op het piekmoment in een normale (gemiddelde) week is vastgesteld op basis van de verwachte bezoekersaantallen per uur voor de verschillende functies, het aandeel autogebruik en de gemiddelde autobezetting.

Opdrachtgever: Van Riezen en Parnters

Jaar: 2016

Dynamisch modellen

Dynamische verkeersmodellen

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij dynamische verkeersmodellen gebouwd in Vissim en TransModeller. Hiermee kunnen wij in groot detail de verkeerssituatie op kruispunten of op deelnetwerken beoordelen. In het overgrote deel van de verkeersstudies waar wij een dynamisch model toepassen, worden meerdere netwerkalternatieven vergeleken en afgewogen. BVA Verkeersadviezen kan zowel een dynamisch model uit bestaande statische modellen bouwen als op basis van waargenomen verkeersstromen in verkeersonderzoeken. Een aantal opdrachten waar we dynamische modellen hebben toegepast zijn:

  • Terhulpsesteenweg, Brussel
  • Nieuwgraaf, Duiven
  • Transferium, Haren
  • N375, Meppel

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

De gemeente Haren is samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen bezig het bestaande transferium aan de noordzijde van Haren uit te breiden. Het transferium dat nu nog bestaat uit circa 380 parkeerplaatsen zal, vanwege het grote succes van deze voorziening, meer dan eens zo groot worden. De uitbreiding van het transferium vindt plaats ten noorden van de bestaande voorziening. Op deze locatie wordt ook een bedrijvenpark (Nesciopark) gerealiseerd. Zowel het verkeer van en naar het bedrijvenpark als het aan het transferium gerelateerde verkeer zal het lokale wegennet van Haren gaan belasten. In opdracht van en samen met de gemeente Haren heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek gedaan naar de meest gewenste ontsluiting van het nieuwe transferium en de effecten die beide voorzieningen hebben op het lokale wegennet.

Door middel van dynamische modelsimulaties zijn de effecten van verschillende varianten inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gekomen tot de (verkeerskundig) meest gewenste ontsluitingsstructuur. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande wegennet, om zowel het transferium als het bedrijvenpark ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.

Opdrachtgever: gemeente Haren

Jaar: 2013