Parkeeropgave en ontsluiting IKC Siddeburen

Parkeeropgave en ontsluiting IKC Siddeburen

De gemeente Midden-Groningen is bezig met het implementeren van een scholenprogramma, waarbij voor een aantal scholen geldt dat deze, mede in het kader van het aardbevingsprogramma, op een nieuwe locatie en in nieuwe gebouwen worden ondergebracht. Een van deze ontwikkelingen betreft de realisatie van een Kind Centrum (KC) in Siddeburen, waarin twee basisscholen en een kinderdagverblijf een plaats zullen krijgen. De nieuwe locatie van het KC leidt tot een nieuwe verkeersstroom van en naar deze locatie. De gemeente Midden-Groningen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd hiervoor een verkeerskundige analyse op te stellen.

Op basis van algemeen geldende kengetallen (CROW) is de parkeerbehoefte voor het nieuwe KC bepaald, waarbij naast het aantal autoparkeerplaatsen voor personeel en voor het halen en brengen ook het benodigd aantal fietsenstallingsplekken is vastgesteld. Aan de hand van deze kengetallen is in grote lijnen bepaald hoeveel verkeersbewegingen de voorzieningen gaan genereren.

Naast de parkeerbehoefte is ook aandacht besteed aan de meest gewenste ontsluitingsstructuur voor de verschillende modaliteiten.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Groningen

Jaar: 2019

Verkeersstructuurplan Lochem

Verkeersstructuurplan Lochem

Voor de economische vitaliteit van de stad Lochem is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de wandelaar. De komst van de noordelijke rondweg N346 was een uitgelezen kans een de voornaamste aanleiding om de netwerkstructuur en de inrichting van de wegen in en rondom het centrum van Lochem te beoordelen en waar nodig te herzien. De rondweg maakt het mogelijk om de leefbaarheid en veiligheid in Lochem sterk te verbeteren: minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en minder verkeerdruk op de wegen in en om het centrum. Om hierbij heldere keuzes te maken over de wijze waarop ruimte wordt gegeven aan het ‘verblijven’ en ‘reizen’, heeft de gemeente Lochem BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersstructuurplan op te stellen.

De kern van ons onderzoek werd gevormd door de gezamenlijke zoektocht van de gemeente en haar (maatschappelijke) partners naar de meest optimale afstemming tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen en (on)mogelijkheden ten aanzien van bereikbaarheid en leefbaarheid. Door de belanghebbenden op het juiste moment te betrekken, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, heeft BVA een breed gedragen verkeersstructuurplan uitgewerkt.

Na een uitgebreide inventarisatiefase, waarin de behoeftes van de verschillende belanghebbenden in kaart zijn gebracht, heeft een ontwerpatelier met de projectgroep plaatsgevonden. Tijdens dit ontwerpatelier zijn voor alle modaliteiten een aantal scenario’s uitgewerkt en getoetst. Vervolgens is op basis van de uitkomsten van het werkatelier en visiedocument opgesteld waarin de structuur en het raamwerk voor het nieuwe verkeersstructuurplan zijn uitgewerkt. Tijdens de uitwerkingsfase zijn de netwerken van de auto, het vrachtverkeer, het openbaar vervoer en de fiets verder uitgewerkt tot op het niveau dat het ook mogelijk is om de effecten van de nieuwe structuren nader te beoordelen. De uitkomsten hiervan zijn tevens teruggekoppeld naar de projectgroep. Door de verschillende netwerken onderling met elkaar te vergelijken is vastgesteld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid te garanderen.

Opdrachtgever: gemeente Lochem

Jaar: 2017

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat voor de plaatsing, en ook voor de verwijdering, van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysiek beperkingen een verkeersbesluit vereist is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van verkeersbesluiten en bijbehorende bebordingsplannen. BVA Verkeersadviezen is daarbij wel bekend met het doorlopen van de verschillende procedures. Op basis van onze expertise stellen we regelmatig kant en klare verkeersbesluiten op die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

 

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

In Halfweg is een outletcenter gerealiseerd ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Daarnaast is een supermarkt gerealiseerd, met in gedachte reeds uitbreidingsmodelijkheden voor andere voorzieningen. Ten tijde van het project voor BVA Verkeersadviezen waren de omgevingsvergunningen reeds verleend, maar er was nog niet voldoende aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling. En dan niet zozeer de afwikkeling op het terrein zelf, maar de ontsluiting van de totale ontwikkeling op het lokale wegennet.

BVA Verkeersadviezen heeft de gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude voorzien van verkeerskundige ondersteuning bij het maken van de juiste verkeerskundige keuzes voor een goede inpassing van het outletcenter in de omgeving.

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer en Spaarnwoude

Jaar: 2017

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Op en rond de Kolk in Spaarndam wordt overlast ervaren als gevolg van het groeiende aantal geparkeerde voertuigen. Ook op de Westkolk neemt de parkeerproblematiek toe waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Vanuit de bewoners en ondernemers van de West- en Oostkolk wordt de wens geuit om een autoluwe(re) Westkolk te realiseren. De Dorpsraad Spaarndam heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een verkeerskundig ontwerp uit te werken waarin de Westkolk wordt heringericht als autoluw plein.

Tijdens een gezamenlijk startoverleg hebben BVA Verkeersadviezen samen met de Dorpsraad een rondgang over de Kolk gemaakt om de situatie ter plaatse in oogschouw te nemen. Daarnaast is het startoverleg gebruikt om de randvoorwaarden waar tijdens de herstructurering rekening mee moet worden gehouden samen vast te leggen.

Op basis van de uitgangspunten die tijdens het startoverleg zijn vastgesteld zijn een tweetal verkeersontwerpen uitgewerkt. Beide varianten moeten gezien worden als uitersten. De eerste variant kenmerkt zich in een optimalisatie/maximalisatie van het aantal parkeerplaatsen. De tweede variant richt zich nadrukkelijker op de leefbaarheid. De leefbaarheidsvariant kenmerkt zich in het ‘optimale’ evenwicht tussen parkeren en verblijven/leefbaarheid.

Opdrachtgever: Dorpsraad Spaarndam

Jaar: 2019

 

Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft BVA Verkeersadviezen een onderzoek uitgevoerd naar de verkeers(veiligheids)situatie op de oversteek van de Jetty Velustraat met de Schipholweg in Haarlem. Directe aanleiding daarvoor is een dodelijk ongeval met een fietser die overstak bij een groen tonend verkeerslicht en werd aangereden door een auto die door rood reed. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het ongeval, heeft de gemeente besloten parallel hieraan een onderzoek door BVA Verkeersadviezen uit te laten voeren.

Om de verkeersveiligheidssituatie op de betreffende locatie te kunnen beoordelen is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Hierbij is de locatie op basis van de 5 hoofdveiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig beoordeeld. Hoewel voor de audit niet strikt noodzakelijk, is in deze situatie ook een mechanische telling en uitgebreide gedrags- en conflictobservatie uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in het ‘functioneren’ van de oversteek en de omliggende wegen.

Aan de hand van de uitkomsten van de audit is geconcludeerd dat de oversteeklocatie niet als Duurzaam Veilig kan worden aangemerkt. De grootste knelpunten doen zich voor op de aspecten homogeniteit, herkenbaarheid en vergevingsgezindheid.

Om de verkeersveiligheid op de betreffende locatie te verbeteren zijn mogelijke oplossingen uitgewerkt, waarbij een aantal scenario’s zijn ontwikkeld. De verschillende scenario’s zijn beoordeeld op basis van een aantal aspecten. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot een helder advies.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2017

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen. We hebben hiervoor met Peter Kroeze een gecertificeerd auditor van het eerste uur in huis. Peter schreef ook mee aan diverse CROW-richtlijnen die een rol spelen bij een audit.

In het verleden beoordeelde hij onder meer situaties in Amsterdam (wat zijn de mogelijkheden om een parallelweg anders vorm te geven bij de ontwikkeling van enkele gebouwen?), Meppel (wordt er voldoende gedaan om de snelheid op de Jan Tooroplaan te remmen?), Bodegraven-Reeuwijk (is de veiligheid van fietsers in een nieuw aan te leggen tunnel voldoende gewaarborgd?) en Haarlem (is de vormgeving van het kruispunt Jetty Velustraat-Schipholweg veilig?). In al deze gevallen biedt de audit diverse concrete aanknopingspunten voor verdere verbetering.

Herinrichting Churchilllaan e.o. tot 30 km/uur zone

Herinrichting Churchilllaan e.o. tot 30 km/uur zone

In het Haarlems Verkeers en -vervoersplan is opgenomen dat de gehele wijk Zuiderhout, waar de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan onderdeel van uitmaken, als 30 km/uur zone zal worden ingericht. Momenteel zijn beide wegen nog asfaltwegen, waarop een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Alleen voor voetgangers zijn gescheiden voorzieningen opgenomen, de overige verkeersdeelnemers maken allen gebruik van dezelfde ruimte. Om de vormgeving van de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan beter aan te laten sluiten bij de gewenste maximumsnelheid van 30 km/uur zullen de wegen worden voorzien van een ander profiel.

Om te komen tot een breed draagvlak voor de herinrichting van de wijk Zuiderhout tot 30 km/uur zone is een uitgebreid planproces doorlopen. In het planproces is bewoners en belanghebbenden drie keer de mogelijkheid geboden inspraak te hebben. Uiteindelijk heeft dit planproces geleid tot een gedragen ontwerp met betrekking tot de inrichting van de wijk tot 30 km/uur zone. Beide wegen worden voorzien van een smaller profiel en de restruimte die hierdoor ontstaat wordt ingevuld met plantvakken en/of vormgeven als parkeerruimte.

Met de voorgestelde maatregelen is weer een stap gezet in een duurzaam veilig inrichting van Haarlem.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2016

Herinrichting Eltensestraat Duiven

Herinrichting Eltensestraat Duiven

De Eltensestraat, Burgemeester Dorth tot Medlerstraat en een stukje Heilweg worden als onveilig ervaren door bewoners/weggebruikers. De onveiligheid op dit traject heeft op de politieke agenda gestaan in 2013 incl. een schetsontwerp.

De huidige 50km/u situatie zou in 2013 gewijzigd worden in een 30km/u ingerichte situatie. Uiteindelijk zijn de plannen destijds niet doorgegaan omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar bleken. In 2016 heeft de gemeente Duiven een nieuw mobiliteitsplan 2016-2026 laten opstellen. In het mobiliteitsplan is de Eltensestraat/Dorth tot Medlerstraat als erftoegangsweg type 1. Voor deze wegen geldt dat door de hoeveelheid & samenstelling van het verkeer een ruimere vormgeving wordt aangehouden dan voor de reguliere 30 km/h weg in de woonwijken. Met de komst van de A15 kan de verkeersdruk verder toenemen, en dit verhoudt zich niet goed met de vele fietsers die dagelijks op deze route fietsen. Er is dus sprake van een groot spanningsveld in gebruik.

Het Mobiliteitsplan zet in om de Van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat aantrekkelijker te maken voor de fiets en het snelheidsregime voor het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/h. Dit om het (potentiele) sluipverkeer uit deze route te halen. Althans dat is de gedachten. De gemeente Duiven heeft een ontwerp voor de Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat opgesteld. Wel zijn er vragen gerezen of dit ontwerp leidt tot een wenselijke verkeerssituatie. Zo hebben delen van de Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat een functie als landbouwroute, wat specifieke eisen stelt aan de weginrichting. BVA Verkeersadviezen heeft in 2019 getoetst of de gekozen categorisering en inrichting van de Eltensestraat / Dorth tot Medlerstraat kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan veiligheid en verkeersafwikkeling. Daarbij is toegewerkt naar een verder onderbouwing van de wegcategorisering en de bijbehorende weginrichting rekening houdend met de beschikbare ruimte.

Onze studie bestond uit de volgende onderdelen:

  • Startoverleg/brainstorm met gemeentelijke deskundigen;
  • Buitenopname waarin we de belangrijkste kenmerken van de huidige inrichting en het gebruik zijn vastgesteld;
  • Bureaustudie naar de uitgangspunten van het mobiliteitsplan;
  • Wegcategorie passend bij het verwachte gebruik vaststellen;
  • Vaststellen inrichtingseisen die horen bij gekozen wegcategorie
  • Toetsen van het huidige ontwerp op basis van de vastgestelde inrichtingseisen om eventuele afwijkingen vast te stellen;
  • Advies opstellen verbeterpunten voor toekomstig ontwerp Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat

Uiteindelijk zijn wij samen met de gemeente tot de conclusie gekomen dat het ontwerp zoals dat er lag niet meer voldeed aan de huidige richtlijnen. BVA heeft daartoe een aantal alternatieve inrichtingsvarianten opgesteld.

Second opinion voorkeursontwerp SF12

Second opinion voorkeursontwerp SF12

De snelle fietsroute F12 begint bij de Brugweg in Westervoort en loopt via Duiven naar Zevenaar. De route sluit aan op de snelle fietsroute De Liemers naar Arnhem. De fietsroute loopt langs een aantal belangrijke bedrijventerreinen zoals Centerpoort-Nieuwgraaf, Hengelder en 7Poort. Deze worden door de aanleg van de route beter bereikbaar per fiets. 

Voor de route over de Roodwilligenlaan zijn meerdere ontwerpen gemaakt. Een vrijliggend fietspad leek niet op alle locatie mogelijk zonder de aankoop van gronden in particulier bezit. De voorlopige voorkeur ging daardoor uit naar het realiseren van een fietsstraat in plaats van te streven naar vrijliggende fietsvoorzieningen. BVA heeft in een second opinion gekeken of een dergelijke fietsstraat kan leiden tot een veilige en comfortabele fietsverbinding die daadwerkelijk aanvoelt als snelfietsroute. Geconcludeerd is dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer het niet mogelijk maakt om het benodigde karakter van de een fietsstraat te realiseren. Het lijkt beter om te streven naar een situatie met vrijliggende fietsvoorzieningen; ook als deze wellicht qua maatvoering net onder de richtlijnen liggen.