Herinrichting kruispunt Westsingel-Rijksweg

Herinrichting kruispunt Westsingel-Rijksweg

Het kruispunt Westsingel-Rijksweg maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Duiven. Een groot deel van het autoverkeer van/naar Duiven is afhankelijk van het goed functioneren van dit kruispunt. Het kruispunt verwerkt daarnaast ook veel verkeer afkomstig van de A12 richting Westervoort. Met de doortrekking van de A15 naar de A12 en de komst van een nieuwe aansluiting op deze rijkswegen, zullen de verkeersstromen in en rond Duiven veranderen. Om ongewenste routevorming tegen te gaan moet het kruispunt Rijksweg-Westsingel optimaal doorstromen voor het gemotoriseerd verkeer. De fiets wordt echter ook steeds belangrijker en een snelle en vlotte fietsverbinding vanuit Duiven naar Centerpoort en Westervoort is een duidelijke politieke wens.

In 2018/2019 staat er een grootschalig onderhoud gepland voor het kruispunt Westsingel-Rijksweg. Het geplande onderhoud in combinatie met de wens om de verkeersafwikkeling te verbeteren, heeft de gemeente Duiven doen besluiten om de inrichting van het kruispunt in zijn geheel tegen het licht te houden. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Duiven een verkenning uitgevoerd naar de meest wenselijke inrichting van het kruispunt Rijskweg-Westsingel.

Mede op basis van een klankboardgroep, waarin bewoners, ondernemers, hulpdiensten en overige maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren, is een aantal oplossingsrichtingen geselecteerd. De onderzochte oplossingsrichtingen zijn:

  • Enkelstrookrotonde met fietsers in de voorrang;
  • VRI met gelijkvloerse oversteek voor fietsers;
  • Turborotonde met ongelijkvloerse oversteek voor fietsers;
  • VRI met ongelijkvloerse oversteek voor fietsers.

Van deze geselecteerde vier oplossingen is een schetsontwerp gemaakt. De ontwerpen zijn opgesteld conform de geldende richtlijnen en hebben voldoende detail om alle effecten van de nieuwe inrichting nauwgezet te beoordelen. De ontwerpen zijn daarnaast gebruikt voor het opstellen van een kostencalculatie, opgesteld conform de SSK-methode.

Per onderscheiden oplossingsvariant zijn de effecten vastgesteld op de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, omgeving en leefbaarheid. Vervolgens zijn de scores voor alle beoordelingscriteria samengevat in een beoordelingsmatrix. Uit deze beoordelingsmatrix is gebleken dat de ‘enkelstrooksrotonde met fietsers in de voorrang’ en de ‘turborotonde met fietsers ongelijkvloers’ op veel punten goed tot zeer goed scoren. Hoewel een ‘turborotonde met fietsers ongelijkvloers’ de best passende oplossing is voor een optimale doorstroming, zijn de kosten hiervan wel fors hoger dan de kosten voor de enkelstrooksrotonde.

Opdrachtgever: gemeente Duiven

Jaar: 2017

 

Audit Reeuwijkse Randweg

Audit Reeuwijkse Randweg

Begin 2016 is de Reeuwijkse Randweg geopend. Deze weg die aan de westzijde van Reeuwijk is gerealiseerd en voor een groot deel parallel aan de A12 verloopt, dient onder andere om het doorgaande verkeer door de Reeuwijk-Brug een alternatief aan te bieden en daarmee de verkeersintensiteit binnen de genoemde kern te verlagen. Op een aantal locaties op de Reeuwiijkse Randweg is er sprake van aansluitingen van wegen, waar ook door fietsverkeer wordt overgestoken. Vaak is er voor deze overstekende fietsers een oversteekvoorziening aangelegd. Een aantal van deze oversteken wordt door de langzaam verkeersdeelnemers desondanks als onveilig ervaren, dit ondank dat er gelukkig nog geen ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden. De gemeente Reeuwijk-Bodegraven wil dit uiteraard ook voorkomen en heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeersveiligheid op een aantal van deze oversteken te beoordelen en indien daar aanleiding toe bestaat met verbetervoorstellen te komen.

Om een goed beeld te krijgen van de vormgeving van de te onderzoeken oversteeklocaties en het gedrag van de verkeersdeelnemers heeft BVA Verkeersadviezen een schouw uitgevoerd op locatie. Hieruit is gebleken dat de beschouwde locaties vrijwel overal volgens de richtlijnen zijn vormgegeven. Om nader inzicht in het gebruik van de weg te verkrijgen zijn mechanische tellingen uitgevoerd. Op basis hiervan is geconstateerd dat het gebruik van de weg overeenkomt met de functie. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de (subjectieve) onveiligheid geen oorzaak in de verkeerstechnische/civieltechnische vormgeving heeft, maar andere aspecten, zoals de weg binnen de omgeving of de beperkte ruimte, invloed hebben op de (subjectieve) verkeersveiligheid.

Opdrachtgever: gemeente Reeuwijk-Bodegraven

Jaar: 2016

Evenementenparkeren Amsterdam Zuidoost

Evenementenparkeren in Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam is voornemens om in Amsterdam Zuidoost een forse gebiedsontwikkeling tot stand te brengen in de komende jaren. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn de transformatie van de kantorenstrook in Amstel III naar een gemengd stedelijk gebied met circa 10.000 woningen en de ontwikkeling van het Urban Interactive District (UID). Amsterdam Zuidoost is echter ook een zeer belangrijke evenementen-, sport- en uitgangslocatie met de Johan Cruyff-Arena en de popzalen Ziggo Dom en Afas Live. Met de ontwikkeling van UID -met een popzaal, theater, restaurants en leisurefuncties- zal het belang van deze locatie en daarmee het aantal bezoekers nog verder toenemen. Omdat de gemeente op korte termijn een aantal go/no go-beslissingen moest nemen ten aanzien van enkele van deze ontwikkelingen, heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen antwoorden te geven op volgende vragen:

  • Kan P12 worden benut voor woningbouw zonder dat daarmee nieuwe (onoplosbare) parkeerproblemen ontstaan?
  • Welke oplossingen voor evenementenverkeer en -parkeren zijn denkbaar voor de korte/middellange termijn, rekening houdend met de belangen van de stakeholders in het gebied en het verdwijnen van zo’n 3.500 parkeerplaatsen voor de bezoekers van evenementen?

Om te komen tot antwoorden op deze vragen en een visie op het parkeren en de afwikkeling van het evenementenverkeer is een proces gevolgd met veel overleg tussen gemeente, stakeholders en BVA Verkeersadviezen. Er is ten behoeve van deze studie geen nieuw (parkeer-)onderzoek verricht; parkeergegevens zijn ontleend aan stukken die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Voorts zijn er diverse locatiebezoeken aan het gebied gebracht en is er tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Legia Warschau voor en achter de schermen gekeken hoe de gemeente grip houdt op het verkeer, de parkeersituatie en de voetgangersstromen.

Naast de stukken die door de gemeente zijn aangeleverd, is er ook nog een (korte) internetscan uitgevoerd, waarbij er is gezocht naar inspirerende oplossingen die andere vergelijkbare stadions in Europa toepassen.

De resultaten van de analyse en gespreken zijn op twee momenten teruggekoppeld naar de stakeholders. In de eerste sessie werd een groslijst van oplossingen besproken. Op basis van de uitkomst van die sessie, diverse bilaterale gespreken en aanvullende analyses is gekomen tot een oplossingsrichting, die wederom met de stakeholders is besproken. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie op parkeren en de verkeersafwikkeling van het evenementenverkeer, waarbij concrete maatregelen zijn benoemd.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2017

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

In 2014 is de N201, de oostelijke omleiding rond Aalsmeer, voltooid. Deze nieuwe N201 zorgt ervoor dat de voormalige doorgaande route via de Burgemeester Kasteleinweg wordt ontlast van vooral doorgaand verkeer. De gemeente Aalsmeer is op dit moment bezig met het opstellen van een ontwerp van de oude doorgaande weg. In het ontwerp wordt voorzien in een centraal gelegen, vrijliggende busbaan voor busverkeer in twee richtingen. De meeste kruispunten met de aansluitende wegen zijn vormgegeven als rotonde. Voor de passage van de busbaan t.h.v. de kruispunten waren in eerste instantie twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 werd de busbaan centraal over de rotonde gerealiseerd en variant 2 voorzag in een meer gangbare oplossing, waarbij het busverkeer op normale wijze gebruik maakt van de rotonde. De gemeente Aalsmeer heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd beide vormgevingsvarianten te toetsen, specifiek op het aspect ‘verkeersveiligheid’.

 

Voor beide varianten is een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij de beoordeling ten aanzien van verkeersveiligheid aan de hand van de “duurzaam-veilig”-principes is uitgevoerd. Daarnaast is bij de variantenstudie ook ingegaan op de prioriteit van het openbaar vervoer en afwikkeling van het overige verkeer. Tevens zijn voor beide varianten verbetervoorstellen uitgewerkt.

Ten aanzien van verkeersveiligheid is geconstateerd dat een oplossingen waarbij de bussen meerijden met het overige verkeer als veiliger beoordeelt moet worden dan een oplossing waarbij bussen via het middeneiland worden geleid.

Vanwege de wens om de bussen maximale prioriteit toe te kennen, heeft de gemeente samen met de provincie een voorkeur voor een oplossing waarbij de bussen over het middeneiland worden gevoerd. Een dergelijke oplossing kan alleen plaatsvinden indien aanvullende maatregelen worden getroffen. Als meest veilige oplossing worden verkeerslichten gezien.

Opdrachtgever: gemeente Aalsmeer

Jaar: 2015

Beoordelingen inrichting parkeergarages

Beoordelingen inrichting parkeergarages en -terreinen

Naast het uitwerken van verkeerskundige ontwerpen van parkeergarages en -voorzieningen voert BVA Verkeersadviezen ook regelmatig ontwerptoetsen uit, waarbij wij het ontwerp van een parkeervoorzieningen toetsen aan de hand van onder meer de eisen uit NEN 2443 (‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’). Wij beoordelen parkeervoorzieningen aan de hand van deze norm, waarbij de nadruk ligt op maatvoering. Maatvoering van de parkeervakken, rijwegbreedtes, bochtstralen en hellingbanen (en combinaties van deze aspecten).

Normen zijn echter één aspect die uiteraard in hoofdlijnen wel een indruk geven van het functioneren van een garage en eventuele tekortkomingen, maar er is meer. BVA Verkeersadviezen toetst ook de berijdbaarheid van de parkeerwegen, logica van de parkeervoorzieningen met betrekking tot de rijroutes, toegankelijkheid van de parkeervakken en verkeersveiligheid. Toetsing van deze aspecten vindt mede plaats op basis van rijcurvesimulaties (2D en 3D simulaties), waarbij wij gebruik maken van het simulatieprogramma AutoTurn, en onze praktijkervaring.

De afgelopen maanden hebben we diverse ontwerpen van parkeervoorzieningen beoordeeld, zoals:

  • Verkeerskundige beoordeling parkeergarage Amsterdam Amstel;
  • Beoordeling parkeergarage ROC Almere Poort.

Tracébeschouwing N35- Mariënheem-Nijverdal

Tracébeschouwing N35- Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van de rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Voor deze verdubbeling zal een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden.

Als voorbereiding op deze formele besluitvormingsprocedure heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Hellendoorn een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de meest gewenste inpassing van de opgewaardeerde N35. Voor deze verkenning is een breed participatieproces doorlopen met bewoners en andere stakeholders. Om ervoor te zorgen dat alle gebiedsbelangen bij de inpassing van de nieuwe N35 optimaal kunnen worden gewaarborgd, is een adviesgroep, bestaand uit adviseurs op het gebied van landschap, ecologie en infrastructuur, opgericht. De combinatie en integratie van belangen en stakeholders en gebiedskwaliteiten vormden de bouwstenen voor een integraal overzicht van kansen, ambities en beperkingen op en langs het tracé van de N35.

Als uitgangspunt voor het onderzoek heeft BVA het ontwerp zoals dat is opgesteld in de Marsroute van de provincie Overijssel betrokken. Hierin wordt uitgegaan van een bundeling van de N35 met de spoorlijn. In het kader van deze verkenning heeft BVA eerst de consequenties van het oorspronkelijke Marsroute-ontwerp beschouwd en daarna de effecten van een opwaardering van de bestaande N35 en alternatieve oplossingen.

Wel of niet bundelen met het spoor?

Uit de inpassingsanalyse van BVA blijkt dat een bundeling van de N35 met de spoorlijn Zwolle-Almelo, zoals deze in de Marsroute is geformuleerd, optimale kansen biedt om de verschillende gebiedsopgaven en belangen van stakeholders te borgen.

Verbeteren van de landschapskwaliteiten

Een tracé gebundeld met de spoorlijn geeft optimale kansen voor een goede inpassing van de N35. Door de N35 te bundelen met de spoorlijn zijn er geen nieuwe doorsnijdingen van het landschap, maar kunnen ook oude doorsnijdingen en structuren worden hersteld. Bij een wegtracé dat wordt gebundeld met het spoor én ter hoogte van de Grotestraat bij Nijverdal laag blijft liggen (op hetzelfde niveau als het spoor), ontstaan er optimale kansen om de visuele impact van de N35 te minimaliseren en het gebied noordelijk en zuidelijk van het spoor tot één te smeden.

Opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn

Jaar: 2019

Mitigerende maatregelen Molenstraat in Goor

Mitigerende maatregelen Molenstraat in Goor

Het instellen van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat in het centrum van Goor is een onderwerp dat zorgt voor veel discussie in de gemeente Hof van Twente. Uiteindelijk heeft de raad op 18 december 2018 een besluit genomen over deze maatregel. Hierin werd onder andere ook besloten om zo spoedig mogelijk te beginnen met mitigerende maatregelen in de Molenstraat en waterbedeffectstraten.

De gemeente Hof van Twente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om samen met de gemeente een plan voor de mitigerende maatregelen op te stellen. Om een goede indruk te krijgen wat de wensen en behoeften van de bewoners van de betreffende wegen zijn, is er vanaf maart 2019 een interactief proces met de belanghebbenden begonnen. Hierin is tijdens mee-denkbijeenkomsten voor de verschillende straten geluisterd en gekeken naar de wensen en ideeën van de bewoners. Vervolgens zijn deze wensen vertaald tot een integraal (een haalbaar) verkeerplan. Dit voorlopig ontwerp is door middel van een inloopbijeenkomst teruggekoppeld aan de bewoners. Op basis hiervan is het voorlopig ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp.

Het participatieproces met de bewoners, in combinatie met de mogelijkheden vanuit de gemeente en expertise van BVA Verkeersadviezen, hebben geleid tot een goed onderbouwd en gedragen plan. De mitigerende maatregelen bestaan uit het aanbrengen van plateau’s op een tweetal locaties, waarmee het verblijfskarakter wordt versterkt. Tevens worden op diverse wegvakken snelheidsremmende maatregelen getroffen door middel van busdrempels in combinatie met wegversmallingen of straatjuwelen.

 

 

Opdrachtgever: gemeente Hof van Twente

Jaar: 2019