Veiligheidsrisico analyse vee en overwegen ProRail

Veiligheidsrisico analyse vee en overwegen ProRail

Er zijn diverse NABO’s (Niet actief beveiligde overwegen) waar de overweg gebruikt wordt voor het oversteken van vee, meestal koeien die op een veldkavel weiden. ProRail heeft BVA Verkeersadviezen en 4Infra gevraagd om samen een veiligheidsrisico analyse op te stellen om het risico van vee over het spoor in kaart te brengen in diverse situaties, enkel- of dubbelspoor en diverse treinfrequenties.

Op basis van een aantal interne risicosessies zijn voor de verschillende situaties mogelijke risico’s en beheersmaatregelen geïdentificeerd. Vervolgens zijn de resultaten samengevat in een risicomatrix. Uit deze risicomatrix blijkt dat de risico’s met de hoogste scores worden veroorzaakt door medeweggebruikers op een overweg of door de kudde zelf.

Opdrachtgever: ProRail

Jaar: 2019

Kentekenonderzoeken

Kentekenonderzoeken

Regelmatig voeren wij kentekenonderzoeken uit. Hiermee kunnen de herkomsten en bestemmingen en routevorming van verkeer worden achterhaald. Het uitvoeren van kentekenonderzoeken kan op verschillende manieren, waarbij kan worden gewerkt met waarnemers op locatie of het plaatsen van ANPR camera’s die de kentekens registreren. BVA Verkeersadviezen heeft ruime ervaring met de uitvoering en analyse van kentekenonderzoeken.

De afgelopen maanden hebben we diverse kentekenonderzoeken uitgevoerd:

  • Kentekenonderzoek Buurserstraat, gemeente Haaksbergen;
  • Kentekenonerzoek Duurzaamheidsstraat te Wezep, gemeente Oldebroek;
  • Kentekenonderzoek Westerbork, gemeente Midden-Drenthe;
  • Kentekenonerzoek Oosterwolde, gemeente Oldebroek.

 

.

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat voor de plaatsing, en ook voor de verwijdering, van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysiek beperkingen een verkeersbesluit vereist is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van verkeersbesluiten en bijbehorende bebordingsplannen. BVA Verkeersadviezen is daarbij wel bekend met het doorlopen van de verschillende procedures. Op basis van onze expertise stellen we regelmatig kant en klare verkeersbesluiten op die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

 

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Peter Kroeze vormt een vaste verkeerskundig adviseur van de Commissie MER. Namens de commissie beoordeelt hij milieueffectrapportages voor het aspect verkeer en vervoer. BVA Verkeersadviezen is daarmee goed op de hoogte van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan MER- en Tracé-studies. Wij kunnen uiteraard ook MER-studies verrichten die voldoen aan de kwaliteitseisen die door de commissie gesteld worden.

Parkeeronderzoek supermarkt Aldi Vinkhuizen

Parkeeronderzoek supermarkt Aldi Vinkhuizen

Aldi is van plan de supermarkt in Vinkhuizen (Groningen) aan de Siersteenlaan te vergroten. Deze uitbreiding leidt wellicht tot een toenemende vraag aan parkeerruimte De gemeente Groningen wil graag inzicht in de mate waarin de parkeervraag zal gaan toenemen en de mate waarin deze extra vraag naar parkeerplaatsen nog kan worden opgevangen binnen de beschikbare parkeercapaciteit. Met andere woorden, zijn er (ook) na de uitbreiding van de Aldi supermarkt in de directe omgeving van de supermarkt voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om te voorzien in de parkeerbehoefte? Rho adviseurs, die in opdracht van Aldi de ruimtelijke onderbouwing opstelde, heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om antwoord te geven op deze vraag.

Voor deze studie is eerst de huidige situatie in beeld gebracht. De supermarkt ligt op het terrein van het Winkelcentrum Vinkhuizen. Het Winkelcentrum heeft de beschikking over meerdere parkeervoorzieningen op het terrein. Om vast te stellen of dit terrein nog voldoende restcapaciteit herbergt om de (eventuele) extra parkeervraag als gevolg van de uitbreiding van de Aldi op te kunnen vangen is een parkeeronderzoek uitgevoerd.

Uit dit parkeeronderzoek is gebleken dat de aanwezige parkeercapaciteit in en rondom Winkelcentrum Vinkhuizen volstaat om de huidige parkeervraag te kunnen faciliteren. Echter, op het meest aangewezen parkeerterrein voor bezoekers van de Aldi is op een aantal registratiemomenten een bezettingsgraad boven de maximaal gewenste bezetting van 85% gemeten.

In de volgende stap van het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen aan de hand van landelijke kencijfers van het CROW en gemeentelijke parkeernormen de extra parkeervraag bepaald die de uitbreiding van de supermarkt met zich mee zal brengen. Geconcludeerd mag worden dat op het parkeerterrein bij de Aldi fysiek nog net voldoende restcapaciteit beschikbar is om de extra parkeervraag als gevolg van de geplande uitbreiding op te vangen. Echter, dan is op piekmomenten sprake van een niet acceptabele bezettingsgraad van 100%.

Een mogelijk oplossing kan worden gevonden in herverdeling van de parkeercapaciteit door middel van het instellen van een parkeerduurbeperking op bepaalde locaties. Hierdoor worden langparkeerders, die zoals uit parkeeronderzoek is gebleken ook gebruik maken van het parkeerterrein, verdreven naar andere parkeerplaatsen.

Opdrachtgever: Rho adviseurs

Jaar: 2019

Dynamisch modellen

Dynamische verkeersmodellen

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij dynamische verkeersmodellen gebouwd in Vissim en TransModeller. Hiermee kunnen wij in groot detail de verkeerssituatie op kruispunten of op deelnetwerken beoordelen. In het overgrote deel van de verkeersstudies waar wij een dynamisch model toepassen, worden meerdere netwerkalternatieven vergeleken en afgewogen. BVA Verkeersadviezen kan zowel een dynamisch model uit bestaande statische modellen bouwen als op basis van waargenomen verkeersstromen in verkeersonderzoeken. Een aantal opdrachten waar we dynamische modellen hebben toegepast zijn:

  • Terhulpsesteenweg, Brussel
  • Nieuwgraaf, Duiven
  • Transferium, Haren
  • N375, Meppel