Evaluatie fiets- en voetgangersnetwerk gemeente Duiven

In een recent onderzoek, in opdracht van de gemeente Duiven, zijn de fiets- en wandelroutes in Duiven, Groessen en Loo grondig geanalyseerd. Het onderzoek richtte zich specifiek op de samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort van zowel lokale als hoofd- en snelfietsroutes, evenals het hoofdwandelnetwerk. Het hoofddoel van deze evaluatie was om een diepgaand inzicht te verkrijgen in de huidige staat van het netwerk, en om de gemeente te voorzien van waardevolle informatie voor het prioriteren van verbeteringsmaatregelen.

 

Bewonersparticipatie

Een essentieel aspect van dit onderzoek was het betrekken van de lokale gemeenschap. Om de meningen en ervaringen van gebruikers te verzamelen, werden verschillende methoden ingezet. In samenwerking met de gemeente Duiven werden inloopavonden georganiseerd, waarbij bewoners de gelegenheid kregen om hun perspectieven te delen. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met specifieke belangengroeperingen om een breed scala aan standpunten te verzamelen. Een online enquête, uitgevoerd met de participatietool Maptionnaire, bood nog een mogelijkheid voor bewoners om deel te nemen aan het proces. Deze gezamenlijke inspanningen vormen de kern van de bewonersparticipatie en geven gebruikers diverse platformen om hun stem te laten horen en zich gehoord te voelen.

 

Inventarisatie

Naast de betrokkenheid van de gemeenschap werd een (veld)inventarisatie uitgevoerd om belangrijke kenmerken van de fiets- en wandelnetwerken vast te leggen. Zowel deskresearch als veldwerk zijn benut om een compleet beeld te verkrijgen van de bestaande infrastructuur en de kwaliteit ervan. Deze gedetailleerde inventarisatie verschaft waardevolle inzichten in de huidige staat van de netwerken.

 

Verwerking

De verzamelde gegevens, variërend van kwalitatieve feedback tot kwantitatieve metingen, zijn vervolgens geïntegreerd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Deze stap maakt verdere analyses en visualisaties mogelijk, waardoor patronen en trends binnen de gegevens zijn geïdentificeerd. Dit stelt de gemeente Duiven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en gerichte acties te ondernemen ter verbetering van de fiets- en wandelmogelijkheden binnen de gemeente Duiven.

Al met al heeft dit uitgebreide onderzoek een belangrijke basis gelegd voor het bevorderen van duurzame mobiliteit en het verbeteren van de leefbaarheid in Duiven, Groessen en Loo.

Mobiliteitsplan Oldebroek

In opdracht van de gemeente Oldebroek bouwen wij aan een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige vastgestelde verkeersbeleid van de gemeente Oldebroek dateert uit 2005 en is ondergebracht in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Oldebroek (GVVP Oldebroek). Het beleid zoals dat 18 jaar geleden is geformuleerd is toe aan een herijking. Naast de lokale veranderingen die zijn opgestreden, spelen ook belangrijke regionale en landelijk ontwikkelingen waar wij als gemeente rekening mee moeten houden. Denk hierbij aan de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. Dergelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op mobiliteit.

 

Input van bewoners

Om inzicht te krijgen in welke vraagstukken er spelen bij inwoners rondom mobiliteit, werden er begin van dit jaar enquêtes en dorpsbijeenkomsten gehouden. Dit leverde concrete vraagstukken op: zo zijn er zorgen over verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied. Ook de hoge snelheden in het buitengebied, verkeershinder van doorgaand verkeer en de verkeersleefbaarheid in dorpen vragen om extra aandacht.

Vier hoofdambities

Alle analyses en gesprekken met stakeholders leiden tot vier hoofdambities:

 • Veilig, leefbaar en gezond
 • Bereikbaarheid in balans
 • Duurzaam en klimaatbestendig
 • Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik

Met de ambitie ‘veilig, leefbaar en gezond’ werkt de gemeente toe naar een veilig wegennet. Hierbij wordt de leefbaarheid verbeterd door het stimuleren van schonere vormen van vervoer die minder hinder geven. Dit alles om het aantal (ernstige) verkeersslachtoffers en de (verkeers)hinder van mobiliteit te beperken. Aanvullend streeft de gemeente bij de ambitie ‘bereikbaarheid in balans’ naar een goede bereikbaarheid van de kernen en voorzieningen voor alle doelgroepen. De wens hierbij is om vooral duurzame vormen van mobiliteit meer kansen te bieden. De ambitie ‘Duurzaam en klimaatbestendig’ versterkt dit streven door het bewustzijn te bevorderen van het gebruik van duurzame, schone en gezonde vervoerwijzen. Met de vierde ambitie ‘Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik’ willen we een mooie, sociale, leefbare openbare ruimte creëren door de menselijke maat centraal te stellen in de gemeente Oldebroek. Deze vier ambities worden op dit moment uitgewerkt tot het nieuwe mobiliteitsplan. Daarbij hoort ook een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. In het 1e kwartaal van 2024 is het plan gereed.

Veiligheidsrisico analyse vee en overwegen ProRail

Veiligheidsrisico analyse vee en overwegen ProRail

Er zijn diverse NABO’s (Niet actief beveiligde overwegen) waar de overweg gebruikt wordt voor het oversteken van vee, meestal koeien die op een veldkavel weiden. ProRail heeft BVA Verkeersadviezen en 4Infra gevraagd om samen een veiligheidsrisico analyse op te stellen om het risico van vee over het spoor in kaart te brengen in diverse situaties, enkel- of dubbelspoor en diverse treinfrequenties.

Op basis van een aantal interne risicosessies zijn voor de verschillende situaties mogelijke risico’s en beheersmaatregelen geïdentificeerd. Vervolgens zijn de resultaten samengevat in een risicomatrix. Uit deze risicomatrix blijkt dat de risico’s met de hoogste scores worden veroorzaakt door medeweggebruikers op een overweg of door de kudde zelf.

Opdrachtgever: ProRail

Jaar: 2019

Kentekenonderzoeken

Kentekenonderzoeken

Regelmatig voeren wij kentekenonderzoeken uit. Hiermee kunnen de herkomsten en bestemmingen en routevorming van verkeer worden achterhaald. Het uitvoeren van kentekenonderzoeken kan op verschillende manieren, waarbij kan worden gewerkt met waarnemers op locatie of het plaatsen van ANPR camera’s die de kentekens registreren. BVA Verkeersadviezen heeft ruime ervaring met de uitvoering en analyse van kentekenonderzoeken.

De afgelopen maanden hebben we diverse kentekenonderzoeken uitgevoerd:

 • Kentekenonderzoek Buurserstraat, gemeente Haaksbergen;
 • Kentekenonerzoek Duurzaamheidsstraat te Wezep, gemeente Oldebroek;
 • Kentekenonderzoek Westerbork, gemeente Midden-Drenthe;
 • Kentekenonerzoek Oosterwolde, gemeente Oldebroek.

 

.

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat voor de plaatsing, en ook voor de verwijdering, van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysiek beperkingen een verkeersbesluit vereist is. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van verkeersbesluiten en bijbehorende bebordingsplannen. BVA Verkeersadviezen is daarbij wel bekend met het doorlopen van de verschillende procedures. Op basis van onze expertise stellen we regelmatig kant en klare verkeersbesluiten op die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

 

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Peter Kroeze vormt een vaste verkeerskundig adviseur van de Commissie MER. Namens de commissie beoordeelt hij milieueffectrapportages voor het aspect verkeer en vervoer. BVA Verkeersadviezen is daarmee goed op de hoogte van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan MER- en Tracé-studies. Wij kunnen uiteraard ook MER-studies verrichten die voldoen aan de kwaliteitseisen die door de commissie gesteld worden.

Parkeeronderzoek supermarkt Aldi Vinkhuizen

Parkeeronderzoek supermarkt Aldi Vinkhuizen

Aldi is van plan de supermarkt in Vinkhuizen (Groningen) aan de Siersteenlaan te vergroten. Deze uitbreiding leidt wellicht tot een toenemende vraag aan parkeerruimte De gemeente Groningen wil graag inzicht in de mate waarin de parkeervraag zal gaan toenemen en de mate waarin deze extra vraag naar parkeerplaatsen nog kan worden opgevangen binnen de beschikbare parkeercapaciteit. Met andere woorden, zijn er (ook) na de uitbreiding van de Aldi supermarkt in de directe omgeving van de supermarkt voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om te voorzien in de parkeerbehoefte? Rho adviseurs, die in opdracht van Aldi de ruimtelijke onderbouwing opstelde, heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om antwoord te geven op deze vraag.

Voor deze studie is eerst de huidige situatie in beeld gebracht. De supermarkt ligt op het terrein van het Winkelcentrum Vinkhuizen. Het Winkelcentrum heeft de beschikking over meerdere parkeervoorzieningen op het terrein. Om vast te stellen of dit terrein nog voldoende restcapaciteit herbergt om de (eventuele) extra parkeervraag als gevolg van de uitbreiding van de Aldi op te kunnen vangen is een parkeeronderzoek uitgevoerd.

Uit dit parkeeronderzoek is gebleken dat de aanwezige parkeercapaciteit in en rondom Winkelcentrum Vinkhuizen volstaat om de huidige parkeervraag te kunnen faciliteren. Echter, op het meest aangewezen parkeerterrein voor bezoekers van de Aldi is op een aantal registratiemomenten een bezettingsgraad boven de maximaal gewenste bezetting van 85% gemeten.

In de volgende stap van het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen aan de hand van landelijke kencijfers van het CROW en gemeentelijke parkeernormen de extra parkeervraag bepaald die de uitbreiding van de supermarkt met zich mee zal brengen. Geconcludeerd mag worden dat op het parkeerterrein bij de Aldi fysiek nog net voldoende restcapaciteit beschikbar is om de extra parkeervraag als gevolg van de geplande uitbreiding op te vangen. Echter, dan is op piekmomenten sprake van een niet acceptabele bezettingsgraad van 100%.

Een mogelijk oplossing kan worden gevonden in herverdeling van de parkeercapaciteit door middel van het instellen van een parkeerduurbeperking op bepaalde locaties. Hierdoor worden langparkeerders, die zoals uit parkeeronderzoek is gebleken ook gebruik maken van het parkeerterrein, verdreven naar andere parkeerplaatsen.

Opdrachtgever: Rho adviseurs

Jaar: 2019

Dynamisch modellen

Dynamische verkeersmodellen

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij dynamische verkeersmodellen gebouwd in Vissim en TransModeller. Hiermee kunnen wij in groot detail de verkeerssituatie op kruispunten of op deelnetwerken beoordelen. In het overgrote deel van de verkeersstudies waar wij een dynamisch model toepassen, worden meerdere netwerkalternatieven vergeleken en afgewogen. BVA Verkeersadviezen kan zowel een dynamisch model uit bestaande statische modellen bouwen als op basis van waargenomen verkeersstromen in verkeersonderzoeken. Een aantal opdrachten waar we dynamische modellen hebben toegepast zijn:

 • Terhulpsesteenweg, Brussel
 • Nieuwgraaf, Duiven
 • Transferium, Haren
 • N375, Meppel