Verkeersstudie LVO Zanddijk ProRail

Verkeersstudie LVO Zanddijk ProRail

De provincie Zeeland heeft de spooroverweg Zanddijk te Kruiningen (gemeente Reimerswaal) aangemeld voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). ProRail heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om in samenwerking met ingenieursbureau 4Infra een Integrale Probleemanalyse op te stellen.

In een periode van circa 5 maanden hebben BVA Verkeersadviezen en 4Infra samen met ProRail, de gemeente Reimerswaal en provincie Zeeland de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze spooroverweg onderzocht. Op basis van een aantal werksessies en een opname op locatie zijn de bestaande knelpunten inzichtelijk gemaakt en is er een uitgebreide analyse van de doelen en behoeftes bij de verschillende stakeholders uitgevoerd. Vervolgens zijn mogelijke oplossingen verkend binnen de kaders en doelen van het LVO-programma. Van de haalbaar geachte mogelijkheden is een schatting gemaakt van de investeringskosten (onderlinge verhoudingen) en zijn de verwachte effecten beschreven. Tijdens de verkenning is een Systems Engineering (SE) aanpak toegepast.

Opdrachtgever: ProRail

Jaar: 2019

Verkeersstudie LVO Hoorn ProRail

Verkeersstudie LVO Hoorn ProRail

De gemeente Hoorn heeft de spooroverweg het Keern aangemeld voor het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). ProRail heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om in samenwerking met ingenieursbureau 4Infra een Integrale Probleemanalyse op te stellen.

In een periode van circa 4 maanden heeft BVA Verkeersadviezen samen met 4Infra, ProRail en de gemeente Hoorn de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze spooroverweg onderzocht en een kosteneffectief maatregelenpakket uitgewerkt om de huidige situatie te verbeteren. Tijdens deze verkenning is een Systems Engineering (SE) aanpak toegepast zodat uiteindelijk goed onderbouwde en transparante keuzes werden gemaakt.

Opdrachtgever: ProRail

Jaar: 2019

Centrumcirculatie Hasselt

Centrumcirculatie Hasselt

De gemeente Zwartewaterland is van plan maatregelen te treffen in het centrum van Hasselt. Doel hiervan is het doorgaande verkeer door het centrum te verminderen en hierdoor de wegen in het centrum te ontlasten. Naast deze maatregelen is ook de provincie voornemens maatregelen te treffen op de N331. Door de maatregelen op de N331 wordt de bereikbaarheid van het centrum van Hasselt aan de westzijde sterk gewijzigd en zal ook de functie en het gebruik van een aantal wegen sterk wijzigen. De gemeente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten van beide maatregelenpakketten inzichtelijk te maken.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarmee een goed beeld is verkregen van de hoeveelheid verkeer in en rond het centrum van Hasselt en de routevorming van dit verkeer. In een vervolgstap zijn een aantal verschillende maatregelenvarianten tegen het licht gehouden en hiervan de verkeerskundige effecten inzichtelijk gemaakt. Per variant zijn de verwachte verschuivingen van verkeersstromen in het centrum geprognosticeerd.

Opdrachtgever: gemeente Zwartewaterland

Jaar: 2017

 

Herziening categoriseringsplan West Maas en Waal

Herziening categoriseringsplan West Maas en Waal

De gemeenteraad van de gemeente West Maas en Waal heeft in 2015 het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) vastgesteld. Hoewel ook het categoriseringsplan onderdeel van deze beleidsnota uitmaakt is dit onderdeel niet vastgesteld. Gezien het voorafgaande heeft de gemeente West Maas en Waal behoefte aan een nieuw, simpeler en duidelijker categoriseringsplan dat aan de raad kan worden voorgelegd. Het gaat hierbij om een logische, eenduidige en duidelijke indeling van de bestaande wegen in de Duurzaam Veilig categorieën die aansluit op het bestaande beleid. BVA Verkeersadviezen heeft de gemeente inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geboden bij het opstellen van dit plan.

Voorafgaand aan het categoriseringsproces heeft een uitgebreide veldinventarisatie plaatsgevonden. Vervolgens is de bestaande wegencategorisering uit het GVVP getoetst op de verbinding die de wegen onderhouden, op de vormgeving en het gebruik. Bij het gebruik gaat het niet alleen om de auto-intensiteiten, maar ook om het langzame verkeer en vrachtverkeer. Een en ander betekent dat ook de fiets- en ov-structuren zijn betrokken bij de categorisering, als ook de uitrukroutes voor hulpdiensten en vrachtverkeerroutes. Het confronteren van kaartbeelden heeft uiteindelijk geleidt tot een theoretisch gewenste wegencategorisering. In de meeste gevallen komt deze wegencategorisering overeen met de praktijksituatie. Echter zijn er een aantal wegen waar de praktijksituatie afwijkt van de gewenste wegencategorisering. Samen met het ambtelijke projectteam heeft BVA Verkeersadviezen gefundeerde keuzes gemaakt voor deze wegen. Uiteindelijk heeft dit proces geleidt tot een helder wegencategoriseringsplan inclusief de gewenste maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente West Maas en Waal

Jaar: 2018

 

Mobiliteitsplan GreenFields Veenendaal

Mobiliteitsplan GreenFields Veenendaal

In het zuidoosten van Veenendaal ligt het bedrijventerrein Het Ambacht, een verwaarloosd terrein met leegstaande bedrijfsbebouwing. Er bestaan thans plannen voor herontwikkeling van het gebied met een mix van wonen, detailhandel en perifere detailhandel (PDV). Het is daarbij de ambitie een hoogwaardig woon-, leef- en winkelmilieu te realiseren, waarbij duurzaamheid en circulaire architectuur leidend zijn. Deze ontwikkeling staat bekend onder de naam GreenFields. Een belangrijk aspect dat bij de planvorming van de ontwikkeling aandacht behoeft is mobiliteit. In opdracht van ontwikkelaar Murry Grey heeft BVA Verkeersadviezen een Mobiliteitsplan uitgewerkt dat aansluit op de ambities ten aanzien van duurzaamheid.

Om te beginnen heeft BVA een ruimtelijke omgevingsanalyse uitgevoerd waarin het omliggende wegennet voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer en de ligging van het plangebied ten aanzien van ov-haltes zijn geanalyseerd. In een vervolgstap zijn de te hanteren uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Een duurzame bereikbaarheid en ontsluiting betekent dat GreenFields goed bereikbaar is, in het bijzonder door en voor duurzame vervoerswijzen zoals fiets en openbaar vervoer. Daarnaast betekent het dat het ontwerp van GreenFields bijdraagt aan het beperken van het gebruik van de auto en voor zover autogebruik wel noodzakelijk is, het gebruik van elektrische en deelauto’s stimuleert. Voor het plangebied zelf betekent het dat de begane grond volledig is ingericht op fietsers en voetgangers en vrij is van autoverkeer.

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is een plan met maatregelen uitgewerkt voor de verschillende modaliteiten.

  • Om fietsers en voetgangers een centrale rol te geven wordt centraal in het plangebied een route gerealiseerd die alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is.
  • Autoparkeren vindt plaats in twee parkeergarages, waarbij bezoekers- en bewonersparkeren gescheiden is. In de parkeergarages voor bewoners wordt een groot aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s gerealiseerd, die op de meest gunstige locaties liggen. Om daarmee het autobezig (en gebruik) at te remmen.
  • De bevoorrading van GreenFields vindt plaats via een distributiehub.

In het Mobiliteitsplan heeft BVA ook aandacht besteed aan de toekomstige verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling. Aan de hand van kruispuntanalyses is gekeken of de kruispunten rondom GreenFields de toekomstige verkeersproductie en -attractie op een goede manier kunnen afwikkelen.

Opdrachtgever: Murry Grey B.V.

Jaar: 2019

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een lange termijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. De gemeente Raalte heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd te onderzoeken hoe het is gesteld met de bereikbaarheid van het centrum en op welke manier de bereikbaarheid verbeterd kan worden.

De belangrijkste onderzoeksvraag was wat de consequenties zijn van het weer openstellen van de Daggertsbrug voor gemotoriseerd verkeer. Deze brug is afgesloten vanwege verkeersveiligheid en milieu en er zijn alternatieve routes beschikbaar. Toch is het idee dat de bereikbaarheid van de oostzijde van het centrum te wensen overlaat. In het onderzoek zijn de verwachte effecten als gevolg van een openstelling op milieu en verkeersveiligheid inzichtelijk gemaakt. Vervolgens heeft BVA uitgewerkt wat er voor (civieltechnische) maatregelen nodig zijn en indicatie opgesteld van de verwachte kosten.

De eerste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van de bereikbaarheid van het centrum. Hiervoor heeft BVA Verkeersadviezen een ronde-tafel bijeenkomst met betrokken stakeholders georganiseerd met als doel alle kwesties ‘op tafel’ te krijgen. Wat is goede bereikbaarheid? Moet daarvoor een centrumring per se gesloten zijn?

Daarnaast is een enquête gehouden onder centrumbezoekers waarin kwesties uit de ronde-tafel bijeenkomst nader zijn onderzocht.

Vervolgens is een visie opgesteld met betrekking tot de gewenste inrichting van het gebied op diverse fronten. Op basis hiervan was BVA in staat maatregelen uit te werken op structuur- en vormgevingsniveau. Hiermee heeft BVA een helder bereikbaarheidsplan inclusief maatregelenpakket opgesteld.

Opdrachtgever: gemeente Raalte

Jaar: 2016

 

Verkeerskundige ondersteuning Stationsomgeving Nunspeet

Verkeerskundige ondersteuning Stationsomgeving Nunspeet

De gemeente Nunspeet werkt aan ambitieuze plannen voor het verbeteren van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in de stationsomgeving van Nunspeet. De hierbij uitgewerkte structuur- en inrichtingsvarianten dienen verkeerskundig getoetst te worden. Halverwege 2017 is hiervoor reeds een actualisatie van het verkeersmodel opgesteld. De gemeente Nunspeet heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd verkeerskundige ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke modelberekeningen en verkeerskundige beoordelingen van de verschillende varianten.

Voor het inzichtelijk maken van de effecten van verschillende varianten is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het recent geactualiseerde verkeersmodel Nunspeet. Voor het beoordelen van een kruispuntoplossing met verkeerslichten is daarnaast gebruik gemaakt van het programma Sidra Intersection. Sidra biedt de mogelijkheid om (gekoppelde) verkeersregelingen door te rekenen. Aan de hand van het verkeermodel Nunspeet in combinatie met aanvullende kruispuntberekeningen in Sidra Intersection was BVA Verkeersadviezen goed in staat de effecten van de voorgestelde oplossingen op het wegennet inzichtelijk te maken.

Opdrachtgever: gemeente Nunspeet

Jaar: 2018

Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

Maatregelenprogramma mobiliteit gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar wil een projectenprogramma op (laten) stellen voor mobiliteitsmaatregelen die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen vinden hun oorsprong in de conceptprojectenlijst uit de Regionale Mobiliteitsvisie (Trendsportal). De maatregelen uit deze conceptprojectenlijst zullen nader worden geconcretiseerd naar een programma inclusief prioritering. In eerste instantie gaat het hierbij om uitvoering van maatregelen in de periode 2019-2022. BVA Verkeersadviezen mocht de gemeente Mook en Middelaar ondersteunen bij de verdere uitwerking van een programmering van deze maatregelen voor genoemde periode.

Uit de conceptprojectenlijst zijn in overleg met de gemeente Mook en Middelaar 5 projecten geselecteerd die in aanmerking komen om op korte termijn uitgevoerd te kunnen worden. Na een inventarisatiefase is BVA Verkeersadviezen met de uitwerking van deze maatregelen begonnen. Voor een deel ging her hierbij om het rubriceren en eventueel nog bijstellen van eerder gedane voorstellen. De uitwerking van de maatregelen richtte zich met name op de ruimtebehoefte hiervan en de indeling van de (weg)profielen. Naast de ruimtelijke ontwerpen is ook een kostenraming opgesteld voor deze maatregelen.

Om te kunnen bepalen welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben is door BVA Verkeersadviezen een prioriteringssystematiek opgesteld. Hierbij is gekozen voor het toetsen aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de Regionale Mobiliteitsvisie. Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in diverse sub-doelstellingen, opgenomen in onderstaande tabel.

Opdrachtgever: gemeente Mook en Middelaar

Jaar: 2018

Parkeren en circuleren Orvelte

Parkeren en circuleren Orvelte

Toerisme speelt een belangrijke rol in Orvelte, mede omdat het dorp als een van de mooiste dorpen in Drenthe en Nederland wordt gezien. Bezoekers komen overwegend niet te voet (of per fiets) naar Orvelte, maar met de auto. Ondanks dat het dorp (nagenoeg) volledig voetgangerszone is en in het dorp (en deels daaromheen) een parkeerverbod zone is ingesteld, leidt het autoverkeer tot overlast in Orvelte. Toeristen rijden de voetgangerszone in en voertuigen worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet is toegestaan. De gemeente Midden-Drenthe heeft plannen om maatregelen te treffen om de verkeersoverlast te verminderen.

BVA Verkeersadviezen heeft samen met de inwoners van het dorp en samen met en in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een pakket aan maatregelen opgesteld dat de overlast moet tegengaan. Voorafgaand aan de studie is nadrukkelijk meegegeven dat het niet de bedoeling is om het volledige dorp he in te richten, maar om met hulp van beperkte en eenvoudige te realiseren maatregelen de situatie in het dorp te verbeteren. Uiteindelijk is gekomen tot een principe pakket aan maatregelen dat zich overwegend richt op het beter en tijdig informeren van het (onbekend) toeristische verkeer en het anders situeren van de toegangen naar de parkeerlocaties en de begrenzingen van het voetgangersgebied.

Opdrachtgever: gemeente Midden-Drenthe

Jaar: 2017

Verkeersstructuurplan Lochem

Verkeersstructuurplan Lochem

Voor de economische vitaliteit van de stad Lochem is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de wandelaar. De komst van de noordelijke rondweg N346 was een uitgelezen kans een de voornaamste aanleiding om de netwerkstructuur en de inrichting van de wegen in en rondom het centrum van Lochem te beoordelen en waar nodig te herzien. De rondweg maakt het mogelijk om de leefbaarheid en veiligheid in Lochem sterk te verbeteren: minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en minder verkeerdruk op de wegen in en om het centrum. Om hierbij heldere keuzes te maken over de wijze waarop ruimte wordt gegeven aan het ‘verblijven’ en ‘reizen’, heeft de gemeente Lochem BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersstructuurplan op te stellen.

De kern van ons onderzoek werd gevormd door de gezamenlijke zoektocht van de gemeente en haar (maatschappelijke) partners naar de meest optimale afstemming tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen en (on)mogelijkheden ten aanzien van bereikbaarheid en leefbaarheid. Door de belanghebbenden op het juiste moment te betrekken, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, heeft BVA een breed gedragen verkeersstructuurplan uitgewerkt.

Na een uitgebreide inventarisatiefase, waarin de behoeftes van de verschillende belanghebbenden in kaart zijn gebracht, heeft een ontwerpatelier met de projectgroep plaatsgevonden. Tijdens dit ontwerpatelier zijn voor alle modaliteiten een aantal scenario’s uitgewerkt en getoetst. Vervolgens is op basis van de uitkomsten van het werkatelier en visiedocument opgesteld waarin de structuur en het raamwerk voor het nieuwe verkeersstructuurplan zijn uitgewerkt. Tijdens de uitwerkingsfase zijn de netwerken van de auto, het vrachtverkeer, het openbaar vervoer en de fiets verder uitgewerkt tot op het niveau dat het ook mogelijk is om de effecten van de nieuwe structuren nader te beoordelen. De uitkomsten hiervan zijn tevens teruggekoppeld naar de projectgroep. Door de verschillende netwerken onderling met elkaar te vergelijken is vastgesteld of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid te garanderen.

Opdrachtgever: gemeente Lochem

Jaar: 2017