Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft BVA Verkeersadviezen een onderzoek uitgevoerd naar de verkeers(veiligheids)situatie op de oversteek van de Jetty Velustraat met de Schipholweg in Haarlem. Directe aanleiding daarvoor is een dodelijk ongeval met een fietser die overstak bij een groen tonend verkeerslicht en werd aangereden door een auto die door rood reed. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het ongeval, heeft de gemeente besloten parallel hieraan een onderzoek door BVA Verkeersadviezen uit te laten voeren.

Om de verkeersveiligheidssituatie op de betreffende locatie te kunnen beoordelen is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Hierbij is de locatie op basis van de 5 hoofdveiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig beoordeeld. Hoewel voor de audit niet strikt noodzakelijk, is in deze situatie ook een mechanische telling en uitgebreide gedrags- en conflictobservatie uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in het ‘functioneren’ van de oversteek en de omliggende wegen.

Aan de hand van de uitkomsten van de audit is geconcludeerd dat de oversteeklocatie niet als Duurzaam Veilig kan worden aangemerkt. De grootste knelpunten doen zich voor op de aspecten homogeniteit, herkenbaarheid en vergevingsgezindheid.

Om de verkeersveiligheid op de betreffende locatie te verbeteren zijn mogelijke oplossingen uitgewerkt, waarbij een aantal scenario’s zijn ontwikkeld. De verschillende scenario’s zijn beoordeeld op basis van een aantal aspecten. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot een helder advies.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2017

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen. We hebben hiervoor met Peter Kroeze een gecertificeerd auditor van het eerste uur in huis. Peter schreef ook mee aan diverse CROW-richtlijnen die een rol spelen bij een audit.

In het verleden beoordeelde hij onder meer situaties in Amsterdam (wat zijn de mogelijkheden om een parallelweg anders vorm te geven bij de ontwikkeling van enkele gebouwen?), Meppel (wordt er voldoende gedaan om de snelheid op de Jan Tooroplaan te remmen?), Bodegraven-Reeuwijk (is de veiligheid van fietsers in een nieuw aan te leggen tunnel voldoende gewaarborgd?) en Haarlem (is de vormgeving van het kruispunt Jetty Velustraat-Schipholweg veilig?). In al deze gevallen biedt de audit diverse concrete aanknopingspunten voor verdere verbetering.

Herinrichting Churchilllaan e.o. tot 30 km/uur zone

Herinrichting Churchilllaan e.o. tot 30 km/uur zone

In het Haarlems Verkeers en -vervoersplan is opgenomen dat de gehele wijk Zuiderhout, waar de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan onderdeel van uitmaken, als 30 km/uur zone zal worden ingericht. Momenteel zijn beide wegen nog asfaltwegen, waarop een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Alleen voor voetgangers zijn gescheiden voorzieningen opgenomen, de overige verkeersdeelnemers maken allen gebruik van dezelfde ruimte. Om de vormgeving van de Churchilllaan en Willem van Zwijgerlaan beter aan te laten sluiten bij de gewenste maximumsnelheid van 30 km/uur zullen de wegen worden voorzien van een ander profiel.

Om te komen tot een breed draagvlak voor de herinrichting van de wijk Zuiderhout tot 30 km/uur zone is een uitgebreid planproces doorlopen. In het planproces is bewoners en belanghebbenden drie keer de mogelijkheid geboden inspraak te hebben. Uiteindelijk heeft dit planproces geleid tot een gedragen ontwerp met betrekking tot de inrichting van de wijk tot 30 km/uur zone. Beide wegen worden voorzien van een smaller profiel en de restruimte die hierdoor ontstaat wordt ingevuld met plantvakken en/of vormgeven als parkeerruimte.

Met de voorgestelde maatregelen is weer een stap gezet in een duurzaam veilig inrichting van Haarlem.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2016

Loopruimte onderzoek Amsterdam

Loopruimte onderzoek Plusnet voetganger Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Amsterdam de loopruimte geïnventariseerd op het zogenaamde Plusnet voetganger, de hoofdvoetgangersroutes binnen de stad. Tijdens het onderzoek is de hoeveelheid fysiek beschikbare loopruimte voor voetgangers op het Plusnet in kaart gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat er te weinig loopruimte beschikbaar is omdat de voetpaden vaak te smal zijn/ niet aanwezig zijn en de beschikbare loopruimte vaak wordt geclaimd door objecten. Sinds de uitvoering van dit onderzoek zijn een aantal straten in Amsterdam heringericht, waaronder wegen die bij het Plusnet voetganger horen. Om te kunnen bepalen of deze herinrichtingen een positieve invloed hebben op de loopruimte, heeft BVA Verkeersadviezen op deze straten opnieuw een loopruimte onderzoek uitgevoerd.

De onderzoeksmethodiek was gelijk aan de methodiek die in het onderzoek van 2017 is gebruikt. Omdat de beschikbaarheid van de loopruimte, naast de aanwezigheid van fysieke elementen (verkeersborden, lantaarnpalen et cetera) ook wordt beïnvloed door de aanwezigheid van dynamische obstakels (stoepborden, geparkeerde voertuigen, afval, et cetera) is ervoor gekozen een inventarisatie op straat uit te voeren. Voor de te onderzoeken straten zijn telkens de loopruimte, de ruimteclaims en de verkeerssituatie geïnventariseerd. De verzamelde gegevens zijn gekoppeld aan een locatie, waarna deze geografisch gelinkte data is verwerkt in een geografisch informatie systeem. Op basis van deze GIS database heeft BVA Verkeersadviezen de onderzoeksdata vertaald naar kaarten en tabellen om vervolgens de onderzoeksresultaten te vergeleken met de situatie in 2017.

In het onderzoek uit 2017 concludeerde men dat het loopklimaat onder druk staat. Het Plusnet voetganger is dan ook erg groot en grote verbeteringen lijken weinig op te leveren doordat de impact op het netwerk van circa 220 kilometer vaak klein is. Een groei van 0,2 % verbetering lijkt dan ook erg beperkt. Uit het onderzoek is gebleken dat ook bij pas heringerichte straten al snel ruimte wordt geclaimd door voornamelijk winkeluitstallingen. Naar onze mening moet er dan ook vooral nadruk worden gelegd op de rol van obstakels, om de situatie niet verder te laten verslechteren.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Jaar: 2018

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

In de Minervahaven in Amsterdam worden plannen ontwikkeld om een extended stay-hotel met circa 580 kamers met ondersteunende (deels openbare) functies te kunnen ontwikkelen aan de Moermanskkade. De plannen passen echter niet binnen de kaders van het bestaande bestemmingsplan, reden waarom een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure dient een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd en één van deze onderzoeken heeft betrekking op de te verwachten verkeerskundige consequenties. Van Riezen & Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige onderbouwing bij de bestemmingsplanwijziging op te stellen.

Als eerste stap zijn de mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt. Binnen de mogelijke bestemmingen voor deze kavel zorgt volgens CROW-publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) een kantoor met baliefunctie voor de meeste verkeersgeneratie. Uit de berekeningen is gebleken dat binnen de huidige bestemming een bedrijf met commerciële dienstverlening maximaal ongeveer 1.900 ritten per etmaal kan generen.

Voor de nieuwe functie, het hotel, is uitgegaan van een minimale en maximale situatie, waarbij de minimale situatie een 1-sterhotel is en de maximale situatie een 5-sterrenhotel. Voor het 5-sterrenhotel ligt het maximaal aantal ritten op etmaalbasis op ongeveer 1.650 ritten. Uitgaande van de maximale waarden zit er dus ruim 200 ritten verschil tussen de huidige- en de herbestemming.

Opdrachtgever: Van Riezen & Partners

Jaar: 2017

Ruimtelijk onderzoek Laan van Spartaan

Ruimtelijk onderzoek Laan van Spartaan

Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam bevinden zich een aantal ontwikkelingslocaties, waarvan het oostelijk reeds is ontwikkeld, het westelijk momenteel in procedures is en het middenkavel, waarvoor nu een ruimtelijke procedure (wabo-afwijking) voorbereid wordt. De huidige plannen voor het middenkavel gaan uit van een overschrijding van het maximum aantal woningen dat in het bestemmingsplan is vastgelegd. Van Riezen en Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige effecten van de overschrijding van het aantal te bouwen woningen inzichtelijk te maken.

Met het uitvoeren van het verkeerskundige onderzoek is de parkeervraag vastgesteld welke vervolgens is vergeleken met het in de plannen opgenomen aanbod. De parkeervraag is vastgesteld aan de hand van parkeernormen uit lokaal verkeersbeleid (‘Parkeernota 2012-2020, Stadsdeel West). Daarnaast is de verkeersgeneratie van de ontwikkelingen berekend. Aangezien er geen lokaal beleid is ten aanzien van kencijfers voor de verkeersgeneratie, zou in principe uit kunnen worden gegaan van de landelijke normen. Echter, liggen de lokale parkeernormen voor het stadsdeel West onder de landelijke kencijfers. Omdat er een verband bestaat tussen de parkeervraag en verkeersgeneratie heeft BVA Verkeersadviezen de kencijfers voor de verkeersgeneratie naar beneden bijgesteld.

Om te bepalen wat de invloed is van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling van het plangebied, zijn de nabijgelegen kruispunten conform de huidige situatie doorgerekend. Gezien de afwikkelingsproblemen in de huidige situatie is gekeken in hoeverre de huidige verkeerslichtenregeling geoptimaliseerd kan worden, zonder fysieke aanpassingen aan het kruispunt uit te voeren.

Vervolgens zijn kruispuntberekeningen voor de toekomstige situatie doorgerekend. Geconcludeerd mag worden dat de planontwikkeling tot gevolg heeft dat de verkeersafwikkeling op beide onderzochte kruispunten wel verslechtert, maar het gaat om bestaande problemen. Uit de berekeningen is gebleken dat geen nieuwe knelpunten ontstaan ten aanzien van de verkeersafwikkeling ten gevolge van de planontwikkeling.

Opdrachtgever: Van Riezen en Partners

Jaar: 2016

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

In 2014 is de N201, de oostelijke omleiding rond Aalsmeer, voltooid. Deze nieuwe N201 zorgt ervoor dat de voormalige doorgaande route via de Burgemeester Kasteleinweg wordt ontlast van vooral doorgaand verkeer. De gemeente Aalsmeer is op dit moment bezig met het opstellen van een ontwerp van de oude doorgaande weg. In het ontwerp wordt voorzien in een centraal gelegen, vrijliggende busbaan voor busverkeer in twee richtingen. De meeste kruispunten met de aansluitende wegen zijn vormgegeven als rotonde. Voor de passage van de busbaan t.h.v. de kruispunten waren in eerste instantie twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 werd de busbaan centraal over de rotonde gerealiseerd en variant 2 voorzag in een meer gangbare oplossing, waarbij het busverkeer op normale wijze gebruik maakt van de rotonde. De gemeente Aalsmeer heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd beide vormgevingsvarianten te toetsen, specifiek op het aspect ‘verkeersveiligheid’.

 

Voor beide varianten is een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij de beoordeling ten aanzien van verkeersveiligheid aan de hand van de “duurzaam-veilig”-principes is uitgevoerd. Daarnaast is bij de variantenstudie ook ingegaan op de prioriteit van het openbaar vervoer en afwikkeling van het overige verkeer. Tevens zijn voor beide varianten verbetervoorstellen uitgewerkt.

Ten aanzien van verkeersveiligheid is geconstateerd dat een oplossingen waarbij de bussen meerijden met het overige verkeer als veiliger beoordeelt moet worden dan een oplossing waarbij bussen via het middeneiland worden geleid.

Vanwege de wens om de bussen maximale prioriteit toe te kennen, heeft de gemeente samen met de provincie een voorkeur voor een oplossing waarbij de bussen over het middeneiland worden gevoerd. Een dergelijke oplossing kan alleen plaatsvinden indien aanvullende maatregelen worden getroffen. Als meest veilige oplossing worden verkeerslichten gezien.

Opdrachtgever: gemeente Aalsmeer

Jaar: 2015

Verkeersstudie Meet INN BPAO

Verkeersstudie Meet INN BPAO

Op het Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) zal een fun en leisure concept genaamd Meet INN worden gerealiseerd. Het plan voorziet in de realisatie van een indoor speelparadijs (Bowling, Lasergame, Speeltuin e.a.), restaurants en een multifunctionele zaal. Binnen het vigerende bestemmingsplan kan geen leisure functie worden gerealiseerd, redenen waarom een bestemmingsplanwijziging nodig is. Voor de verkeerskundige onderbouwing bij deze bestemmingsplanwijziging voor BPAO heeft Van Riezen en Partners, BVA Verkeersadviezen gevraagd een verkeersonderzoek uit te voeren.

De verkeerskundige notitie richtte zich op het bepalen van de verkeersgeneratie en de vraag of er infrastructurele aanpassingen op de bestaande wegen en kruispunten noodzakelijk waren. Uit de verkeerskundige berekeningen bleek dat in de toekomstige situatie 2025 zowel met als zonder Meet INN de verkeershinder toeneemt op het kruispunt S106-Etnastraat wanneer geen aanvullende maatregelen genomen worden. Om vast te stellen of het aanpassen van de verkeersregeling een voldoende effectieve maatregelen is om het kruispunt S106-Etnastraat bereikbaar te houden heeft BVA aanvullende verkeersafwikkelingsberekeningen uitgevoerd o.a. met een dynamisch verkeersmodel.

Een ander aspect dat aandacht behoefte was de vervoers- en parkeerbehoefte. De parkeerbehoefte op het piekmoment in een normale (gemiddelde) week is vastgesteld op basis van de verwachte bezoekersaantallen per uur voor de verschillende functies, het aandeel autogebruik en de gemiddelde autobezetting.

Opdrachtgever: Van Riezen en Parnters

Jaar: 2016