Parkeerdrukonderzoek woonwijken Raalte

Parkeerdrukonderzoek woonwijken Raalte

De gemeente Raalte heeft vorig jaar een enquête uitgezet onder de inwoners van de gemeente met de vraag om locaties aan te wijzen waar naar de mening van de omwonenden een tekort aan parkeerplaatsen is. Dit heeft onder meer geleid tot een kaart met de potentiële knelpuntlocaties. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen onderzoek uit te voeren naar de parkeersituatie in de omgeving van deze knelpuntlocaties. Dit om de omvang en ernst van de parkeerhinder vast te stellen zodat in de toekomstgericht maatregelen kunnen worden genomen.

In eerste instantie heeft BVA zich gericht op meldingen waarbij omwonenden hebben aangegeven dat op 4 tot 6 dagen per week of dagelijks sprake is van een te hoge parkeerdruk. Om de omvang van de problematiek kwantitatief inzichtelijk te maken is een parkeerdrukonderzoek verricht op deze locaties. De informatie over de parkeerdruk en eventuele waarnemingen van foutief parkeergedrag is inzichtelijk gemaakt middels kaartbeelden en tabellen.

Opdrachtgever: gemeente Raalte

Jaar: 2020

Parkeernormering onthaastingcentrum Stadshagen Zwolle

Parkeernormering onthaastingcentrum Stadshagen Zwolle

In Zwolle werden er plannen gevormd voor de realisatie van een onthaastingscentrum met een gezondheidskliniek, fitnessvoorziening, een yogastudio en een grootschalig wellnesscomplex. Gezien het formaat van het wellnesscomplex en de combinatie met andere functies werd verwacht dat het centrum een groot aantal bezoekers zou trekken, welke grotendeels met de auto komen. Om al deze bezoekers op te kunnen vangen is een parkeerterrein nodig met voldoende parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft onderzoek verricht naar het benodigde aantal parkeerplaatsen voor de realisatie van het onthaastingscentrum.

Om de parkeerbehoefte te bepalen heeft BVA twee verschillende methodes gehanteerd. De eerste methode om de parkeerbehoefte te bepalen was aan de hand van parkeerkengetallen. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke kencijfers van het CROW. De tweede methode richtte zich meer op de bezoekersaantallen. Uit een vergelijking van beide methodes bleek dat er een verschil is tussen het aantal parkeerplaatsen dat nodig is op basis van kengetallenberekeningen en op basis van bezoekersaantallen. Om de uitkomsten van beide methodes te valideren heeft BVA een vergelijking met bestaande wellnesscentra uitgevoerd. Hieruit bleek dat het op basis van bezoekersaantallen berekende aantal parkeerplaatsen reëel is.

Opdrachtgever: Lotuszen

Jaar: 2017

Mobiliteitsplan woningbouw Parkstraat te Zwolle

Mobiliteitsplan woningbouw Parkstraat te Zwolle

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het kantoorgebouw aan de Parkstraat 1 te Zwolle tot appartementencomplex diende ook onderzoek te worden verricht naar de verkeerskundige effecten van de nieuwe functie. Met andere woorden hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig, hoeveel verkeer gaan de betreffende woningen genereren en kan deze hoeveelheid verkeer op adequate en verkeersveilige wijze worden afgewikkeld via de bestaande wegen? BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen deze verkeerskundige onderbouwing op te stellen.

De parkeervraag en verkeersgeneratie is vastgesteld aan de hand van parkeernormen van de gemeente Zwolle, de meest recente kencijfers van het CROW en onze eigen expertise op dit vlak. Uit het onderzoek werd geconcludeerd dat de parkeerbehoefte bij toepassing van de geldende parkeernormen aanmerkelijk hoger ligt dan het aantal parkeerplaatsen dat ruimtelijk kan worden ingepast. Om een lagere norm te kunnen hanteren zijn maatregelen nodig. Hiervoor zijn meerdere (combinaties) van maatregelen denkbaar:

  • Bezoekersparkeren op omliggende terreinen;
  • Beschikbare parkeercapaciteit voor bewoners betaald maken (verhuren);
  • Deelauto’s inzetten.

Naast de parkeervraag en verkeersgeneratie is ook de gewenste ontsluitingsstructuur schematisch uitgewerkt en heeft een beoordeling van de toekomstige verkeersafwikkeling plaatsgevonden.

Opdrachtgever: Herstructureringsmaatschappij Overijssel NV

Jaar: 2019

Parkeerbalans ontwikkeling Zwartewaterallee Zwolle

Parkeerbalans ontwikkeling Zwartewaterallee Zwolle

In Zwolle werden er plannen gevormd om een kantoorbestemming aan de Zwartewaterallee om te vormen tot woonbestemming. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen ondersteuning te bieden bij het vaststellen van de meest gewenste parkeersituatie rondom deze ontwikkeling.

Om de parkeervraag van de geplande woningbouw inzichtelijk te maken is een parkeerbalans opgesteld waarbij in eerste instantie werd aangesloten op de uitgangspunten die de gemeente Zwolle hiervoor hanteert. Belangrijk aandachtspunt hierbij was de onderverdeling in de doelgroepen bewoners, werknemers en bezoekers. Een en ander heeft geleidt tot de toekomstige parkeervraag voor de voorziene woonontwikkeling.

Opdrachtgever: RED Vastgoed

Jaar: 2019

Verkeersproblematiek Tag Genemuiden

Verkeersproblematiek Tag Genemuiden

Aan de westzijde van Genemuiden liggen de woonwijken Greente en Tag. Laatstgenoemde wijk is nog in ontwikkeling. Ten westen van beide wijken bevindt zich het buitengebied van Genemuiden, waarin een aantal bedrijfsmatige activiteiten plaatsvindt. Het aan de bedrijven gerelateerde (vracht)verkeer wordt vanwege de aanwezigheid van het Zwarte Meer en Zwarte Water aan de noord- en westzijde in (zuid)oostelijke richting ontsloten. Echter verloopt deze ontsluitingsroute via (een van) beide eerdergenoemde wijken, waardoor binnen deze wijken overlast en verkeersonveiligheid wordt ervaren. De gemeente Zwartewaterland heeft opdracht gegeven aan BVA Verkeersadviezen om de omvang van deze problematiek inzichtelijk te maken en een aantal oplossingsrichtingen die door de gemeente zijn geformuleerd te beoordelen.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA eerst een uitgebreide inventarisatiefase doorlopen, waarin de huidige ontsluitingsstructuur en het gebruik van de wegen inzichtelijk is gemaakt. Hiervoor zijn onder andere mechanische tellingen uitgevoerd. Uit de inventarisatie bleek dat een deel van het (vracht)verkeer vanuit het buitengebied gebruik maakt van de route via de woonwijken.

Om vrachtverkeer door de wijken te voorkomen dient een alternatief voor het zware verkeer aanwezig te zijn. Feitelijk zijn deze alternatieve routes wel aanwezig, maar echter de wegen in het buitengebied zijn relatief smal en lenen zich niet voor de afwikkeling van veel (vracht)verkeer. Om de verkeersbewegingen van het verkeer door de wijk Tag te voorkomen zijn enerzijds oplossingen binnen de bestaande infrastructuur onderzocht. Daarnaast is ook de realisering van een nieuwe verbindingsweg onderzocht. Hoewel het aanleggen van een nieuwe randweg als beste oplossing voor de woonwijken wordt gezien, rechtvaardigen de extra investeringskosten niet de extra afname van verkeer in de wijken. Alles overziende wordt aanbevolen om de bestaande wegen in het buitengebied dusdanig aan te passen dat vrachtverkeer gebruik kan maken van de routes via het buitengebied.

Opdrachtgever: gemeente Zwartewaterland

Jaar: 2017

Centrumcirculatie Hasselt

Centrumcirculatie Hasselt

De gemeente Zwartewaterland is van plan maatregelen te treffen in het centrum van Hasselt. Doel hiervan is het doorgaande verkeer door het centrum te verminderen en hierdoor de wegen in het centrum te ontlasten. Naast deze maatregelen is ook de provincie voornemens maatregelen te treffen op de N331. Door de maatregelen op de N331 wordt de bereikbaarheid van het centrum van Hasselt aan de westzijde sterk gewijzigd en zal ook de functie en het gebruik van een aantal wegen sterk wijzigen. De gemeente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten van beide maatregelenpakketten inzichtelijk te maken.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft BVA Verkeersadviezen een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarmee een goed beeld is verkregen van de hoeveelheid verkeer in en rond het centrum van Hasselt en de routevorming van dit verkeer. In een vervolgstap zijn een aantal verschillende maatregelenvarianten tegen het licht gehouden en hiervan de verkeerskundige effecten inzichtelijk gemaakt. Per variant zijn de verwachte verschuivingen van verkeersstromen in het centrum geprognosticeerd.

Opdrachtgever: gemeente Zwartewaterland

Jaar: 2017

 

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Bereikbaarheidsplan centrumcirculatie Raalte

Ook in Raalte heeft de middenstand het niet makkelijk. Om de negatieve trend te keren is een lange termijn visie voor het centrumgebied geformuleerd met daarin o.a. als thema ‘bereikbaarheid en parkeren verbeteren’. De gemeente Raalte heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd te onderzoeken hoe het is gesteld met de bereikbaarheid van het centrum en op welke manier de bereikbaarheid verbeterd kan worden.

De belangrijkste onderzoeksvraag was wat de consequenties zijn van het weer openstellen van de Daggertsbrug voor gemotoriseerd verkeer. Deze brug is afgesloten vanwege verkeersveiligheid en milieu en er zijn alternatieve routes beschikbaar. Toch is het idee dat de bereikbaarheid van de oostzijde van het centrum te wensen overlaat. In het onderzoek zijn de verwachte effecten als gevolg van een openstelling op milieu en verkeersveiligheid inzichtelijk gemaakt. Vervolgens heeft BVA uitgewerkt wat er voor (civieltechnische) maatregelen nodig zijn en indicatie opgesteld van de verwachte kosten.

De eerste stap in het onderzoek was het in kaart brengen van de bereikbaarheid van het centrum. Hiervoor heeft BVA Verkeersadviezen een ronde-tafel bijeenkomst met betrokken stakeholders georganiseerd met als doel alle kwesties ‘op tafel’ te krijgen. Wat is goede bereikbaarheid? Moet daarvoor een centrumring per se gesloten zijn?

Daarnaast is een enquête gehouden onder centrumbezoekers waarin kwesties uit de ronde-tafel bijeenkomst nader zijn onderzocht.

Vervolgens is een visie opgesteld met betrekking tot de gewenste inrichting van het gebied op diverse fronten. Op basis hiervan was BVA in staat maatregelen uit te werken op structuur- en vormgevingsniveau. Hiermee heeft BVA een helder bereikbaarheidsplan inclusief maatregelenpakket opgesteld.

Opdrachtgever: gemeente Raalte

Jaar: 2016

 

Second opinion ontwerp Jan Hooglandstraat

Second opinion ontwerp Jan Hooglandstraat

De gemeente Olst-Wijhe is van plan de huidige snelheidslimiet op de Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandsstraat en Koekoeksweg tot de komgrens van Boskamp terug te brengen naar 30 km/uur. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een second opinion te geven over de wenselijkheid van het terugbrengen van de snelheidslimiet naar 30 km/uur op dit (hele) tracé en of bij de gekozen inrichtingsvorm wordt voldaan aan de geldende richtlijnen met betrekking tot het inrichten van 30 km/uur wegen.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden heeft BVA het voorliggende ontwerp getoetst op basis van gangbare richtlijnen (o.a. CROW) en wetgeving. Gezien de huidige intensiteiten op de wegen is het vanuit verkeersveiligheidsperspectief wenselijk de snelheidslimiet naar 30 km/uur terug te brengen.

Naast een algemeen oordeel over de wenselijkheid van het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/uur heeft BVA de inrichting van het voorgestelde ontwerp getoetst aan de hand van CROW-richtlijnen. In het ontwerp wordt de weg voorzien van fietsstroken. Deze profielindeling heeft een vrij verkeersachtige indruk. BVA adviseert dan ook een profielindeling met twee rijstroken, gescheiden door een centrale rabatstrook, toe te passen. Een dergelijke indeling past goed bij de uitgangspunten van een gemende verkeersafwikkeling op erftoegangswegen.

Opdrachtgever: gemeente Olst-Wijhe

Jaar: 2020

Actualisatie uitvoeringsprogramma GVVP Haaksbergen

Actualisatie uitvoeringsprogramma GVVP Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft in het Verkeerscirculatieplan (VCP) Haaksbergen in 1994 de basis gelegd voor de verkeersstructuur en de inrichting van het wegennet. In 2007 is het VCP geactualiseerd en uitgebouwd tot een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Dit GVVP bestaat uit een beleidsnota en een uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen zijn opgenomen die in de periode na 2007 (periode 2008-2011) uitgevoerd zouden moeten worden. Mede door de na 2007 ingetreden economisch en bezuinigingsmaatregelen binnen de gemeente Haaksbergen is tot op heden, ondanks dat de oorspronkelijke uitvoeringsperiode 2008-2011 betrof, slechts een deel van de geplande maatregelen uitgevoerd. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en heeft de gemeente Haaksbergen behoefte aan een herijking van het uitvoeringsprogramma van het GVVP uit 2007. Vooral gericht op de infrastructurele maatregelen, aangezien met de uitvoering hiervan de hoogste kosten gemoeid zijn.

Als eerste stap in het onderzoek heeft BVA Verkeersadviezen een korte evaluatie van het bestaande GVVP uit 2007 uitgevoerd, waarbij ook de wegencategorisering en het fietsnetwerk tegen het licht zijn gehouden. Op basis hiervan is ook een goed beeld van nog resterende knelpuntlocaties verkregen. Vervolgens is in stap 2 op basis van bij de gemeente binnengekomen klachten en de objectieve verkeersonveiligheid vastgesteld dat er een beperkt aantal knelpunten zijn bijgekomen in de periode na 2007. Een en ander heeft geleid tot een geactualiseerd knelpuntenlijst en maatregelenpakket. Ten slotte heeft BVA Verkeersadviezen een kostenraming en prioritering opgesteld voor deze maatregelen.

Opdrachtgever: gemeente Haaksbergen

Jaar: 2018

Parkeeronderzoek kern Haaksbergen

Parkeeronderzoek kern Haaksbergen

In 2001 is het parkeerbeleid van het centrum van Haaksbergen vastgesteld, waarin een aantal maatregelen is opgenomen met betrekking tot het reguleren van het parkeren. Als uitvloeisel hiervan is in 2005 het aantal parkeerduurbeperkte plaatsen (parkeerschijfzone) uitgebreid. Om de effecten hiervan inzichtelijk heeft BVA Verkeersadviezen in 2007 en 2009 en parkeeronderzoek uitgevoerd. Mede op basis van de resultaten van het onderzoek uit 2009 is het Parkeerbeleidsplan uit 2001, 10 jaar na dato (2011), geactualiseerd. Ondertussen is ook dit ‘nieuwe’ parkeerbeleid alweer een aantal jaren van kracht en is het weer tijd de (tussentijdse) balans op te maken. Vooral ook omdat op 1 januari 2016 het betaald parkeren in het centrum van Haaksbergen is opgeheven. De gemeente Haaksbergen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd dit evaluatieonderzoek uit te voeren.

BVA Verkeersadviezen heeft op een viertal dagen een parkeerduuronderzoek in de kern van Haaksbergen uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn de kentekens (eerste vier karakters) van de geparkeerde voertuigen geregistreerd. Op basis hiervan is naast de parkeerdruk ook de parkeerduur achterhaald. De tijdsduur en het moment van aankomst/vertrek, geven een goed beeld van het parkeermotief.

Uit de onderzoeksresultaten voor het gehele onderzoeksgebied is gebleken dat de maximale bezettingsgraad op de drukste dag op het maatgevende moment ruim 55% bedraagt. Als nader ingezoomd wordt op kleinere deelgebieden, dan wijzigt het beeld nauwelijks.

Beschouwen we de verschillen tussen 2009 en 2016 kan worden geconcludeerd dat het opheffen van het betaald parkeerregime geen grote gevolgen heeft gehad voor de parkeersituatie in het centrum.

Opdrachtgever: gemeente Haaksbergen

Jaar: 2016