Search Results for: oldebroek

Parkeeranalyse ontwikkelingen Oldebroek Centrum Fase II

De afgelopen jaren hebben er diverse ontwikkelingen in en rond het centrum van Oldebroek plaatsgevonden. Er zijn verschillende revitaliseringsprojecten uitgevoerd, waarvan de onlangs voltooide verbouwing van het gemeentehuis en nabijgelegen Raadhuisplein de laatste betreft. De eerstvolgende ontwikkelingen die worden voorzien betreffen Oldebroek Centrum Fase II. De geplande wijziging in en toevoeging van functies zou echter ook leiden tot een gewijzigde parkeervraag. Om het centrumgebied ook na de realisatie van fase 2 (sociaaleconomisch) goed te kunnen laten functioneren, is het van belang dat de vraag naar parkeerplaatsen als gevolg van deze (nieuwe) functies in balans is met het aanbod aan parkeerplaatsen. BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de gemeente Oldebroek onderzocht of hiervan sprake is en een parkeerbalans opgesteld voor de geplande ontwikkeling.

Ontsluiting bedrijventerrein H2O Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn allen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelingscapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijke maatregelen.

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Datum: 09/07/2013 De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen

Kentekenonderzoek Duurzaamheidsstraat Wezep

Binnen de kern Wezep wordt gewerkt aan de realisatie van bedrijventerrein H2O. Ten behoeve van de ontsluiting van dit terrein is onder andere de Duurzaamheidsstraat aangelegd. Nu het besluit is genomen de bestaande aansluiting van Wezep op de A28 te verplaatsen in noordelijke richting, leeft de vraag bij de gemeente op welke wijze de aansluiting van de Duurzaamheidsstraat op de verbindingsweg naar de nieuwe aansluiting vormgegeven moet worden. Het gebruik van de Duurzaamheidsstraat is hiervoor mede richtinggevend. In opdracht van de gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen een verkeersonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de Duurzaamheidsstraat en de hoeveelheid verkeer dat de inmiddels gerealiseerde bedrijvigheid van het bedrijventerrein H2O genereert.

Kentekenonderzoeken

Regelmatig voeren wij kentekenonderzoeken uit. Hiermee kunnen de herkomsten en bestemmingen en routevorming van verkeer worden achterhaald. Het uitvoeren van kentekenonderzoeken kan op verschillende manieren, waarbij kan worden gewerkt met waarnemers op locatie of het plaatsen van ANPR camera’s die de kentekens registreren. BVA Verkeersadviezen heeft ruimte ervaring met de uitvoering en analyse van kentekenonderzoeken.

Actualisatie verkeersmodel Wezep

In maart 2016 heeft Antea Group een analyse uitgevoerd naar de effecten van de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein H2O en het in noordelijke richting verleggen van de aansluiting 17 Wezep op de A28. De beoordeling heeft destijds plaatsgevonden door gebruik te maken van het statisch verkeersmodel N309 ’t Harde en deze verder te verfijnen. Dit model had het NRM 2011 als basis en is vervolgens geactualiseerd naar de situatie modeljaar 2014.
Ten behoeve van een zorgvuldige planvorming is eind 2017 de behoefte ontstaan om het verkeersmodel te actualiseren naar de situatie 2018. De actualisatie heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van het meest actuele NRM Oost basisprognose 2017. Met dit nieuwe model kunnen de effecten van de grootschalige ruimtelijke effecten op de (regionale) bereikbaarheid in beeld worden gebracht. De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om op basis van de nieuwe verkeersgegevens een geactualiseerde verkeerskundige analyse uit te voeren naar het verleggen van de aansluiting.

De basis voor het statisch verkeersmodel in deze studie was het statisch verkeersmodel NRM Oost Basisprognoses 2017.