Categorie archieven: Geen categorie

Bijeenkomst “Visies op leefbaarheid, bedrijvigheid en mobiliteit in het centrumgebied Alkmaar”

Op 31 januari organiseerde stichting ANIMO uit Alkmaar een bijeenkomst “Visies op leefbaarheid, bedrijvigheid en mobiliteit in het centrumgebied”. De bijeenkomst stond onder leiding van Twan Huys. Zo’n 80 personen waren aanwezig bij de bijeenkomst, waaronder ambtenaren, raadsleden van vele fracties, personen uit het bedrijfsleven, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en geïnteresseerde burgers. Melvine Ruigrok was een van de sprekers en geïnterviewden tijdens de avond. Hij gaf een toelichting op de verkeersvisie die BVA Verkeersadviezen in opdracht van ANIMO heeft geschreven voor de stad Alkmaar. We kijken terug op een zeer geslaagde avond.

(klik op de afbeelding voor meer info)

 

 

Verhuisd

Per 1 februari 2024 zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie in Zwolle. Nog steeds op wandelafstand van het station en op nog geen 5 minuten vanaf de A28.

Adres:
BVA Verkeersadviezen
Kantoorgebouw bijHanz
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
info@bvaverkeer.nl

Parkeerbalans plan Veldzicht in Zetten

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door Mecus Planontwikkeling gevraagd de verkeerskundige onderbouwing op te stellen t.b.v. plan Veldzicht in Zetten. Dit plan bevat de realisatie van in totaal 49 woningen. Bijzonder aan het project is dat het gaat om een mix aan sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen en woningen die gerealiseerd worden door CPO partijen die op basis van Duurzaam Wonen zelf de woningen realiseren. De verwachting is dat het autobezit van deze partijen gering is, en dat daardoor de geldende parkeernormen niet goed aansluiten bij het plan. Wij leveren dan ook een onderbouwing op maat, welke bestaat uit:

  • Een realistisch parkeerscenario uitgaande van onderbouwd lager autobezit en toepassen van dubbelgebruik;
  • Een berekening van de parkeerbehoefte conform de geldende parkeernormen van de gemeente Overbetuwe;
  • Een verkeerskundige toets van het ruimtelijk plan op het aspect parkeren voor beide onderzochte scenario’s.

In een korte tijdsperiode hebben wij een heldere onderzoeksnotitie opgesteld waarin de parkeerbalans is opgesteld en onderbouwd.

Verkeersonderzoek kerstshow Intratuin Duiven

De kerstshow van Intratuin Duiven trekt ieder jaar heel veel bezoekers. Zo veel zelfs dat het wegennet op bepaalde momenten lijkt vast te lopen. In opdracht van de gemeente Duiven onderzoeken wij op welke manier het gebied in de toekomst beter bereikbaar gehouden kan worden. Dronebeelden en eigen observaties gedurende de piekdagen moeten leiden tot een weloverwogen advies ten aanzien van de verkeerscirculatie, het gebruik van parkeerterreinen en de wijze van verkeersmanagement.

Mobiliteitsplan Lochem

Samen met BVA Verkeersadviezen werkt de gemeente Lochem aan een nieuw mobiliteitsplan. Met het mobiliteitsplan beschikt de gemeente Lochem straks weer over een actuele en robuuste visie op mobiliteit. We richten ons op een periode van tien jaar. Naast de visie werken we ook toe aan een breed gedragen uitvoeringsprogramma voor de komende twee tot vier jaar. Kern van het mobiliteitsplan wordt gevormd door de participatie met de omgeving. Eerst door gezamenlijk de huidige stand van zaken te beoordelen en aandachtspunten te benoemen, en daarna door samen na te denken over de na te streven doelen en ambities op het gebied van mobiliteit.

Succesvolle second opinion voor N65 Vught

N65

Naast het realiseren van de verdiepte ligging van de spoorlijn door de kern worden er ook aanpassingen voorzien aan de N65. Met betrekking tot laatstgenoemde weg wordt een aantal aansluitingen ter hoogte van de kern Vught gewijzigd. De maatregelen zoals beschreven staan bekend onder de naam VKA+ variant (VoorKeursAlternatief +). Het is evident dat het wijzigen van de verkeersstructuur gevolgen heeft voor de routevorming van verkeer en het verkeersaanbod op aanpalende wegen. Door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng is een aantal verkeersmodelberekeningen uitgevoerd waaruit blijk dat de intensiteitstoename binnen de kern Vught als gevolg van de voorgenomen maatregelen aan de N65 zich met name manifesteert op de Helvoirtseweg.

Tegen deze sterke verkeerstoename is in de bestemmingsplanprocedure een aantal zienswijzen ingediend, waaronder door de bewoners van de Helvoirtseweg en omliggende straten. Ter ondersteuning hiervan heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van Snijders Advocaten een uitgebreide second opinion uitgevoerd, waarin overwegend wordt ingegaan op de (gebrekkige) onderbouwing van de gevolgen van de VKA+ variant voor het interne wegennet van Vught, waar dus sprake is van een sterke verkeerstoename. De rechter is het hier mee eens en vraagt om een betere onderbouwing en afweging van de plannen.

Naast het uitvoeren van een second opinion heeft BVA Verkeersadviezen zich ook ingezet in het uitwerken van alternatieven om de verkeersleefbaarheid in de omgeving wel te waarborgen.

 

Verkeerskundige onderbouwing bestemmingsplan bedrijventerrein Elspeet

Nieuwbouw ontwikkelingen vragen veelal om een zorgvuldige verkeerskundige onderbouwing. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Nunspeet gevraagd de verkeerskundige onderbouwing op te stellen t.b.v. een bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Elspeet. In een korte tijdsperiode hebben wij een heldere onderzoeksnotitie opgesteld waarin de groei van het (vracht)verkeer is berekend en de effecten daarvan op het omliggende wegennet zijn beoordeeld. Zodoende kan toegewerkt worden naar een robuust bestemmingplan.

Beoordeling verkeersstromen nieuwbouwlocaties in Zeist

De gemeente Zeist werkt op dit moment aan de planontwikkeling van een tweetal woningbouwlocaties nabij de Laan van Eikenstein. De verwachting is dat de woonbouwlocaties gezamenlijk circa 2.000 autoritten per dag gaan genereren. De gemeente heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de effecten inzichtelijk te maken van een drietal ontsluitingsscenario’s, te weten:

  • Zonder autoknip op de Laan van Eikenstein;
  • Met autoknip op de Laan van Eikenstein tussen beide woningbouwlocaties in;
  • Met autoknip op de Laan van Eikenstein ten zuidoosten van de woningbouwlocaties.

Op basis van mobiliteitsgegevens uit ODiN en een kwalitatieve beschouwing van de routealternatieven is voor de 3 scenario’s bepaald op welke wijze het autoverkeer van en naar beide woningbouwlocaties rijden. Daarbij is per scenario tevens vastgesteld hoeveel voertuigkilometers er op de wegen met een verblijfsfunctie en verkeersfunctie worden gereden.

 

BVA adviseert over veiligheid op ovatondes Beneluxbaan Amstelveen

In opdracht van de gemeente Amstelveen adviseerde BVA over de verkeersveiligheid op enkele recent geopende ovatondes op de Beneluxbaan, boven de Amstelveenlijn.

Vooral door fietsers werden veel klachten over de verkeersveiligheid geuit. Na het uitvoeren van een aantal conflictobservaties, is een aantal verbeteringsopties aangegeven, die nu gefaseerd door de gemeente Amstelveen worden uitgevoerd.

https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/verkeersveiligheid-rotondes-amstelveenlijn-geoptimaliseerd#verkeersveiligheid_rotondes_amstelveenlijn_geoptimaliseerd

Afroditi Bosdikou: Adviseur verkeersmodellen en verkeersdata

Ik ben Afroditi en sinds enkele maanden versterk ik het team van BVA Verkeersadviezen als adviseur verkeersmodellen en verkeersdata! Ik kom oorspronkelijk uit Griekenland waar ik civiele techniek bij de Technische Universiteit van Athene heb gestudeerd. Bij Technische Universiteit Delft heb ik mij verder gespecialiseerd in Transport & Planning met een onderzoek bij Witteveen&Bos over turbulentie en verstoringen in het verkeer rondom in- en uitvoegstroken. De afgelopen twee jaar heb ik ervaring mogen opdoen binnen de wereld van verkeersmodellen & data bij grote consultancy bureaus. Als specialist heb ik voornamelijk gewerkt met verkeersmodellen op alle schaalniveaus: van grote landelijke modellen op macroscopisch niveau tot gedetailleerde locatiespecifieke modellen in microsimulaties.

Ik vind het leuk om modellen van de werkelijkheid te bouwen en met deze modellen berekeningen en analyses uit te voeren naar de problemen die in en door het verkeer worden ervaren. Het is mijn passie om deze problemen op te lossen en het verkeer & vervoer in Nederland nader te optimaliseren met slimme oplossingen. Bij BVA verkeersadviezen krijg ik als adviseur de kans om aan verschillende soorten projecten iets bij de te dragen. Ik heb ontzettend veel zin om mijn kennis in de praktijk toe te passen, met daarbij aandacht voor de grilligheid en irrationaliteit die bij mensen komt kijken. Omdat BVA verkeersadviezen de mens centraal zet in hun projecten, kijk ik erg uit naar de projecten die ik bij BVA mag uitvoeren.