Categorie archieven: Geen categorie

Motel Kampen

Datum: 19/05/2014

Er bestaan plannen om aan de westzijde van Kampen nabij de aansluiting met de N50 een motel te realiseren. Het motel zal worden gebouwd naast de VMBO school Ichtus college VIA. Door het toevoegen van een nieuwe voorziening zal er een wijziging in de parkeervraag optreden in het gebied. Het is belangrijk dat er in de omgeving van de aanwezige school en het nog te realiseren motel in de toekomst geen parkeerproblemen gaan ontstaan. In opdracht van de ontwikkelaar van het hotel (handelsonderneming Prins BV) en stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard hebben wij een plan opgesteld om te komen tot een optimaal gebruik van de aanwezige parkeervoorzieningen en het realiseren van voldoende, maar niet te veel nieuwe parkeerplaatsen. Hiermee is bereikt dat de omgeving van het motel maximaal groen kan worden ingericht en de landschappelijke aantasting zoveel als mogelijk kan worden beperkt.

Analyse parkeren centrum Wezep

Datum: 11/05/2015

De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek en -analyse voor het centrumgebied van Wezep. De resultaten van het parkeeronderzoek worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen om het winkelcentrum aan het Meidoornplein een kwaliteitsimpuls te geven. Onlangs zijn de plannen uit omstreeks 2007, weliswaar in enigszins afgeslankte vorm, weer tot leven geroepen. Belangrijk aspect binnen de planvorming is het parkeren van voertuigen van werknemers, bewoners en bezoekers. Op basis van de resultaten van het door ons uit te voeren onderzoek ontstaat een goed beeld van het huidige functioneren van het gebied voor zover het de parkeersituatie betreft. Daarnaast gaan wij op basis van het verkregen inzicht in de huidige parkeersituatie ook een prognose maken van de toekomstig te verwachten parkeervraag. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod in de toekomst met elkaar in balans zijn.

Verkeersveiligheidsaudit Rondweg Lochem

Datum: 10/03/2016

We voeren in opdracht van de provincie Gelderland een verkeersveiligheidsaudit uit op het voorlopig ontwerp (VO) van de noordelijke rondweg Lochem. Dit betekent dat op basis van een ontwerpnota en categoriseringsplan het VO nauwgezet wordt beoordeeld op de (consistentie van de) wegencategorisering, het horizontaal en verticaal alignement, de dwarsprofielen, de vormgeving en inrichting van aansluitingen en kruispunten en tot slot de positie van en voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De audit wordt uitgevoerd door BVA Verkeersadviezen als gecertificeerd auditor.

Meer informatie? Mail Peter Kroeze

Inrichtingsplan Unilocatie Epe

Datum: 05/11/2012

Aan de noordwestzijde van de kern Epe wordt de realisatie van een unilocatie voorzien: twee basisscholen, een kinderdagverblijf en het dorpshuis. De unilocatie bevindt zich in de directe omgeving van het sportpark Wachtelenberg, waar een voetbalvereniging, een hockeyclub en een atletiekvereniging gevestigd zijn. Wij hebben in opdracht van de gemeente Epe, samen met de direct aanwonenden en de overige belanghebbenden (gebruikers nieuwe voorzieningen) een inrichtingsplan opgesteld. Het plan voorzien in een optimale wijze van dubbelgebruik van de aanwezige en nog te realiseren infrastructurele voorzieningen.

Kruispuntanalyse en simulatie Nurksweg

Datum: 03/07/2013

In opdracht van ons zusterbedrijf Ligtermoet & Partners maakten wij een gedetailleerde analyse van het kruispunt R. Nurksweg/Camera Obscuraweg in de gemeente Haarlem. Wij deden o.a. mechanische en visuele kruispunttellingen. Vervolgens zijn capaciteitsberekeningen uitgevoerd. Deze gegevens zijn door Ligtermoet & Partners verwerkt in een advies over de R. Nurksweg.

Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

Datum: 23/06/2014

De gemeente Epe heeft ons opdracht gegeven om als pilot een verkeerscirculatieplan op te stellen om te kunnen gebruiken bij een grote brand op de Veluwe. De pilot heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Emst, waarin zich een groot aantal recreatieve voorzieningen (campings) bevindt. Het doel is om te komen tot een plan waarin de evacuatieroutes, de aanrijroutes voor de hulpdiensten en de toegankelijkheid van het gebied zijn weergegeven. In 2008 bleek namelijk uit onderzoek dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe groot is. Sinds dit onderzoek is veel gebeurd om natuurbranden te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken. Hierbij is vooral ingezet op communicatie en risicobewustwording, maar er is ook de nodige aandacht besteed aan de bestrijding van dergelijke branden. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er een onbeheersbare brand ontstaat, waarbij mogelijk ook delen van de Veluwe moeten worden geëvacueerd. Voor de hulpverlening is snelle bereikbaarheid van het gebied door de hulpdiensten in zo’n geval cruciaal. Dit betekent dat door de hulpdiensten geen hinder moet worden ondervonden die kan leiden tot vertraging. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan hinder door de personen die uit het gebied moeten worden geëvacueerd, maar ook aan hinder door mensen die ter plaatse een kijkje willen nemen (ramptoeristen). De toegankelijkheid heeft dan vooral betrekking op de wegen en paden in het bosgebied die door de brandweer gebruikt kunnen worden. De planvorming vindt in nauw overleg plaats met de brandweer (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, VNOG), de politie, de beheerders van de recreatieve voorzieningen in het gebied en de gemeente Epe.

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Datum: 01/06/2015

Onlangs is BVA Verkeersadviezen benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

– Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg;

– Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg.

De kruispuntanalyse is gericht op een drietal varianten. De beoordeling richt zich op de voornaamste aspecten van Duurzaam Veilig (categorisering, ontwerp, vormgeving en inrichtingsaspecten, inpassing kwetsbare verkeersdeelnemers). Meer specifiek bekijken wij ook de veiligheid van het nabij gelegen busstation en het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd. Dit project betreft enkel de analyse van de veiligheid op de route.

Fietsroute Zuiderlaan Meppel

Datum: 05/11/2012

De Zuiderlaan in Meppel is een belangrijke verbindingsroute tussen de wijk Koedijkslanden en de meer westelijk gelegen wijk Bergierslanden en het centrum van Meppel. Onlangs is het eerste deel van de route heringericht en vormgegeven als fietsstraat. Nu is de rest aan de beurt. Wij zijn gevraagd door de gemeente Meppel om voor de Zuiderlaan een inrichtingsvoorstel te maken. Hierbij zijn niet alleen de vormgeving van de weg en de voorzieningen van belang, maar ook de ruimtelijke inpassing. Deze opdracht voeren wij daarom samen met bureau Hollema uit. Het doel van de gemeente Meppel is eenheid en herkenbaarheid in de (fiets)route te creëren. Complicerende factoren hierbij zijn de zeer verschillende omgevingen waarin de wegen zich bevinden en het voorzieningenniveau langs deze wegen. Tevens sluit het bedrijventerrein Ezinge aan op de Zuiderlaan. Ook dit is een aspect dat een plaats moet krijgen binnen de studie.

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Datum: 09/07/2013

De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen om de verkeerskundige effecten van deze afsluiting voor de wegen in de gemeente Oldebroek inzichtelijk te maken. Om de huidige verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in beeld te krijgen, is een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarbij de kentekens van vrachtverkeer zijn geregistreerd. Daarnaast zijn mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. Aan de hand van deze registraties wordt een verkeersprognose opgesteld van de effecten die het afsluiten van de Bovendwarsweg voor vrachtverkeer heeft.

Evaluatie verkeerssituatie Brede School

Datum: 02/07/2014

In de gemeente Heerde hadden omwonenden grote bezwaren tegen de bouw van een Brede School; bezwaren die voor een groot gedeelte betrekking hadden op de verkeerstoename en verkeersveiligheid. Om die reden werd aan de bewoners en bezwaarmakers beloofd een jaar na ingebruikname van de school een brede evaluatie van de verkeerssituatie uit te voeren. BVA Verkeersadviezen voerde deze evaluatie uit. Op basis van enquêtes onder buurtbewoners en verkeersouders, visuele waarnemingen, fiets- en autotellingen, snelheidsmetingen en parkeer(druk)metingen kon de conclusie worden getrokken dat de verkeerssituatie alleszins veilig en acceptabel was, al bleken voor enkele kleinere kwesties ook nog optimalisaties mogelijk.