Categorie archieven: Geen categorie

Inrichtingsplan Unilocatie Epe

Datum: 05/11/2012

Aan de noordwestzijde van de kern Epe wordt de realisatie van een unilocatie voorzien: twee basisscholen, een kinderdagverblijf en het dorpshuis. De unilocatie bevindt zich in de directe omgeving van het sportpark Wachtelenberg, waar een voetbalvereniging, een hockeyclub en een atletiekvereniging gevestigd zijn. Wij hebben in opdracht van de gemeente Epe, samen met de direct aanwonenden en de overige belanghebbenden (gebruikers nieuwe voorzieningen) een inrichtingsplan opgesteld. Het plan voorzien in een optimale wijze van dubbelgebruik van de aanwezige en nog te realiseren infrastructurele voorzieningen.

Kruispuntanalyse en simulatie Nurksweg

Datum: 03/07/2013

In opdracht van ons zusterbedrijf Ligtermoet & Partners maakten wij een gedetailleerde analyse van het kruispunt R. Nurksweg/Camera Obscuraweg in de gemeente Haarlem. Wij deden o.a. mechanische en visuele kruispunttellingen. Vervolgens zijn capaciteitsberekeningen uitgevoerd. Deze gegevens zijn door Ligtermoet & Partners verwerkt in een advies over de R. Nurksweg.

Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

Datum: 23/06/2014

De gemeente Epe heeft ons opdracht gegeven om als pilot een verkeerscirculatieplan op te stellen om te kunnen gebruiken bij een grote brand op de Veluwe. De pilot heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Emst, waarin zich een groot aantal recreatieve voorzieningen (campings) bevindt. Het doel is om te komen tot een plan waarin de evacuatieroutes, de aanrijroutes voor de hulpdiensten en de toegankelijkheid van het gebied zijn weergegeven. In 2008 bleek namelijk uit onderzoek dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe groot is. Sinds dit onderzoek is veel gebeurd om natuurbranden te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken. Hierbij is vooral ingezet op communicatie en risicobewustwording, maar er is ook de nodige aandacht besteed aan de bestrijding van dergelijke branden. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er een onbeheersbare brand ontstaat, waarbij mogelijk ook delen van de Veluwe moeten worden geëvacueerd. Voor de hulpverlening is snelle bereikbaarheid van het gebied door de hulpdiensten in zo’n geval cruciaal. Dit betekent dat door de hulpdiensten geen hinder moet worden ondervonden die kan leiden tot vertraging. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan hinder door de personen die uit het gebied moeten worden geëvacueerd, maar ook aan hinder door mensen die ter plaatse een kijkje willen nemen (ramptoeristen). De toegankelijkheid heeft dan vooral betrekking op de wegen en paden in het bosgebied die door de brandweer gebruikt kunnen worden. De planvorming vindt in nauw overleg plaats met de brandweer (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, VNOG), de politie, de beheerders van de recreatieve voorzieningen in het gebied en de gemeente Epe.

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Datum: 01/06/2015

Onlangs is BVA Verkeersadviezen benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

– Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg;

– Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg.

De kruispuntanalyse is gericht op een drietal varianten. De beoordeling richt zich op de voornaamste aspecten van Duurzaam Veilig (categorisering, ontwerp, vormgeving en inrichtingsaspecten, inpassing kwetsbare verkeersdeelnemers). Meer specifiek bekijken wij ook de veiligheid van het nabij gelegen busstation en het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd. Dit project betreft enkel de analyse van de veiligheid op de route.

Fietsroute Zuiderlaan Meppel

Datum: 05/11/2012

De Zuiderlaan in Meppel is een belangrijke verbindingsroute tussen de wijk Koedijkslanden en de meer westelijk gelegen wijk Bergierslanden en het centrum van Meppel. Onlangs is het eerste deel van de route heringericht en vormgegeven als fietsstraat. Nu is de rest aan de beurt. Wij zijn gevraagd door de gemeente Meppel om voor de Zuiderlaan een inrichtingsvoorstel te maken. Hierbij zijn niet alleen de vormgeving van de weg en de voorzieningen van belang, maar ook de ruimtelijke inpassing. Deze opdracht voeren wij daarom samen met bureau Hollema uit. Het doel van de gemeente Meppel is eenheid en herkenbaarheid in de (fiets)route te creëren. Complicerende factoren hierbij zijn de zeer verschillende omgevingen waarin de wegen zich bevinden en het voorzieningenniveau langs deze wegen. Tevens sluit het bedrijventerrein Ezinge aan op de Zuiderlaan. Ook dit is een aspect dat een plaats moet krijgen binnen de studie.

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Datum: 09/07/2013

De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen om de verkeerskundige effecten van deze afsluiting voor de wegen in de gemeente Oldebroek inzichtelijk te maken. Om de huidige verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in beeld te krijgen, is een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarbij de kentekens van vrachtverkeer zijn geregistreerd. Daarnaast zijn mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. Aan de hand van deze registraties wordt een verkeersprognose opgesteld van de effecten die het afsluiten van de Bovendwarsweg voor vrachtverkeer heeft.

Evaluatie verkeerssituatie Brede School

Datum: 02/07/2014

In de gemeente Heerde hadden omwonenden grote bezwaren tegen de bouw van een Brede School; bezwaren die voor een groot gedeelte betrekking hadden op de verkeerstoename en verkeersveiligheid. Om die reden werd aan de bewoners en bezwaarmakers beloofd een jaar na ingebruikname van de school een brede evaluatie van de verkeerssituatie uit te voeren. BVA Verkeersadviezen voerde deze evaluatie uit. Op basis van enquêtes onder buurtbewoners en verkeersouders, visuele waarnemingen, fiets- en autotellingen, snelheidsmetingen en parkeer(druk)metingen kon de conclusie worden getrokken dat de verkeerssituatie alleszins veilig en acceptabel was, al bleken voor enkele kleinere kwesties ook nog optimalisaties mogelijk.

Veiligheidsanalyse kruispunten Midden-Drenthe

Datum: 15/06/2015

Wij voeren een veiligheidsanalyse uit van kruispunten in de gemeente Midden Drenthe . Deze gemeente is van plan een viertal onveilige locaties te reconstrueren langs het Oranjekanaal. Buro Hollema is door de gemeente gevraagd voor de locaties een herinrichtingsplan op te stellen. Omdat het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijk aspect is, is BVA verkeersadviezen hierbij betrokken. Wij doen een analyse van de verschillende locaties en denken mee in de zoektocht naar de meest gewenste, effectieve en kostenefficiënte maatregelen. De opdracht is vormgegeven als een verkeersveiligheidsaudit met Peter Kroeze als gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor.

Fietsnota Epe

Datum: 05/11/2012

In opdracht van de gemeente Epe hebben wij een fietsnota opgesteld. Deze nota heeft in nauwe samenwerking met de Fietsersbond afdeling Epe vorm gekregen. Het doel van deze nota was enerzijds om een sluitend toekomstvast netwerk te verkrijgen, dat aansluit op het regionale fietsnetwerk en de recreatieve knooppuntroutes. De fietsnota bevat naast het gewenste netwerk, waarbij onderscheid is gemaakt in primaire en secundaire routes (zowel utilitair als recreatief), ook de knelpunten op deze routes en een bijbehorend maatregelenpakket. Hierbij is gekozen voor een pragmatische aanpak en prioritering. Dit betekent dat voor de komende jaren alleen de maatregelen zijn opgenomen die de zeer ernstige knelpunten oplossen. Bij de overige gewenste maatregelen heeft vooral de (mate van co) financiering een rol gespeeld bij de prioritering. Tevens is maximaal aangesloten bij werkzaamheden die de komende jaren op de betreffende routes vanuit ander perspectief (riolering, onderhoud, overdracht) plaats zullen vinden.

Bestemmingsplan Nijkerkerveen

Datum: 26/09/2013

De gemeente Nijkerk is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Nijkerkerveen (Nijkerkerveen deelplan 2 fase 1). Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan voeren wij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit dat bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderzoek bestaat uit het berekenen van de verkeersgeneratie voor het plangebied, het in beeld brengen van de consequenties voor de belasting van het bestaande wegennet in de (directe) omgeving van het plangebied en het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Het laatste onderzoek is een wettelijke verplichting voortkomend uit de Wet geluidhinder.

 

Hoe de intensiteiten in de directe omgeving van het plangebied gaan veranderen, is bepaald met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Nijkerk, waarin de ontwikkeling van de woonwijk is ingebracht. De gewijzigde intensiteiten dienen tevens als input voor het akoestische onderzoek. Het akoestisch onderzoek moet aantonen of de realisatie van de woonwijk valt binnen de wettelijke kaders ten aanzien van het wegverkeerslawaai. Hierbij wordt aandacht besteed aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en aan de geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen, waarop een wijziging ten gevolge van de realisatie van de wijk mag worden verwacht. Indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de bestaande en/of nieuwe woningen wordt overschreden, dan dienen de effecten van geluidreducerende maatregelen inzichtelijk te worden gemaakt.