Categorie archieven: Geen categorie

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

Datum: 02/02/2016

Met ons zusterbedrijf in Vlaanderen evalueerden we scenario’s voor de heraanleg van de as Terhulpensesteenweg-Delleurlaan-Solvaylaan net buiten Brussel. Een belangrijke grootstedelijke verkeersas, die ook door de kern van Bosvoorde loopt en waarlangs ook scholen, kinderopvang, woningen, bedrijven en een station liggen. De heraanleg moet veiligheid en comfort voor fietsers, voetgangers en OV-gebruikers verbeteren, en ook de tram meer voorrang geven. Tegelijk moet het verkeer wel goed blijven lopen en de wijken bereikbaar blijven zonder sluipverkeer. Via microsimulatie evalueerden wij drie ontwerpscenario’s, opgebouwd rond diverse combinaties van rotonde- en VRI-oplossingen op drie complexe kruispunten. Geanimeerde filmpjes maakten duidelijk wat goed en minder goed werkte voor de diverse weggebruikers. Dit vulden we aan met een gedetailleerde kwalitatieve evaluatie van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De resultaten leverden tal van verhelderende inzichten op, waarmee het Gewest aan de slag kan voor een definitief ontwerp.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

Datum: 04/06/2013

In de Structuurvisie centrum Vaassen is de wens voor een autoluw centrumgebied nadrukkelijk aanwezig. Hiervoor zijn een aantal maatregelen voorgesteld, nl. het afsluiten van de doorgaande route door het centrum en de aanpassing van een aantal kruispunten. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Epe gevraagd om een reconstructievoorstel uit te werken voor een tweetal kruispunten hiervan die momenteel voorzien zijn van een verkeersregelinstallatie.

 

Om inzicht te krijgen in de huidige en de te verwachten verkeersstromen worden in juni 2013 mechanische verkeerstellingen uitgevoerd, gecombineerd met visuele kruispunttellingen en een kentekenonderzoek. Op basis van de resultaten wordt een prognose gemaakt van de verkeersbelasting per kruispunt met een capaciteitsberekening. Vervolgens worden per kruispunt een aantal ontwerpvarianten opgesteld.

BVA is verhuisd!

Datum: 12/05/2014

BVA Verkeersadviezen werkt vanaf nu vanuit een nieuw kantoor in Zwolle, op 3 minuten wandelen vanaf het NS station. U kunt op ons blijven rekenen als vertrouwde partner op het gebied van verkeersbeleid, fietsbeleid, verkeersveiligheid, verkeerscirculatie, parkeren en verkeersontwerpen. Kortom: u kunt bij ons terecht voor een helder advies over alle vraagstukken op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Nieuwsgierig? U bent altijd van harte welkom voor een bezoek aan ons nieuwe pand!

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Datum: 20/04/2015

De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan zijn de realisering/verbetering van vrijliggende fietspaden en het aanbrengen van een aantal middengeleiders.

Ook na het planproces en het opgestelde ontwerp is er, naast relatief veel erfaansluitingen, nog steeds sprake van veel (ondergeschikte) aansluitingen. De gemeente Epe wil voordat binnenkort tot reconstructie wordt overgegaan inzicht in de noodzaak van het handhaven van al deze aansluitingen. Met het beperken van (het gebruik van) aansluitingen kan mogelijk een nog verdere verbetering van de verkeersveiligheid worden bereikt. BVA is gevraagd te onderzoeken in welke mate afsluitingen van zijwegen wenselijk en haalbaar zijn. Naast de inhoudelijk verkeerskundige aspecten is er in het planproces ook een belangrijke rol weggelegd voor de aanwonenden en belanghebbenden.

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Datum: 29/02/2016

De gemeente Westervoort is samen met de gemeente Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland bezig met het voorbereiden van de realisering van een snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar (SFR F12). Ten aanzien van deze fietsroute is een keuze gemaakt voor het tracé dat de bedrijventerreinen (Nieuwgraaf en Centerpoort) verbindt en dat parallel aan de A12 loopt. Het Voorlopig Ontwerp van de route heeft geleid tot discussie over de tracékeuze binnen de kern van Westervoort. De gemeente Westervoort twijfelt over de verkeersveiligheid van de verkeerssituatie ter hoogte van het “tunneltje van Biddle” en heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verkeerskundige impact van het realiseren van de snelfietsroute over het beoogde tracé.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Maatregelenpakket kruispunt N36-Beerzerweg

Datum: 05/11/2012

Het kruispunt van de N36, de verbinding tussen Almelo en de N48 ten noorden van Ommen, met de Beerzerweg is al jaren een ongevallenlocatie. Op deze rijksweg zijn in het verleden een aantal ‘tijdelijke’ maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, met als doel op termijn een definitief maatregelenpakket door te voeren. Die maatregelen hebben een positief effect gehad, maar de vormgeving van het kruispunt voldoet niet aan de Duurzaam veilig uitgangspunten en blijft daarmee een potentieel zeer onveilige locatie. Zeker nu de omlegging van de N36 aan de noordzijde van Ommen gereed is en een verdere toename van de intensiteit wordt verwacht, zal de oversteekbaarheid van het kruispunt verder verslechteren. In opdracht van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en Rijkswaterstaat Oost-Nederland zijn wij gevraagd, de verkeers(veiligheids)stituatie te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het planproces wordt met de gezamenlijke opdrachtgevers vormgegeven, waarbij ook de plaatselijke belangen een belangrijke rol spelen.

Evaluatie Brede School Heerde

Datum: 27/06/2013

Eind vorig jaar is de Brede School-west in Heerde geopend. De aanwezigheid van deze voorziening brengt een gewijzigde verkeersafwikkeling met zich mee en de gemeente vindt het wenselijk om de verkeerssituatie te evalueren. Wij gaan dit met plezier uitvoeren en zorgen dat alle onderzoeken voor de zomervakantie gereed zijn. Hierbij wordt niet alleen naar het parkeren en halen en brengen van kinderen met personenauto’s gekeken, maar ook naar oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.

 

Voor de evaluatie maken we gebruik van de subjectieve beeldvorming en objectieve registraties. De subjectieve beleving van de gebruikers van de schoolomgeving gaan wij achterhalen door een gesprek met de schoolleiding en de verkeersouders te voeren en enquêtes te verdelen onder de ouders van de kinderen en onder de bewoners in de omgeving van de school. De objectieve registraties bestaan uit een inventarisatie en schouw ter plaatse, een parkeeronderzoek (motorvoertuigen), een stallingsonderzoek (fietsen) en mechanische verkeerstellingen.

Motel Kampen

Datum: 19/05/2014

Er bestaan plannen om aan de westzijde van Kampen nabij de aansluiting met de N50 een motel te realiseren. Het motel zal worden gebouwd naast de VMBO school Ichtus college VIA. Door het toevoegen van een nieuwe voorziening zal er een wijziging in de parkeervraag optreden in het gebied. Het is belangrijk dat er in de omgeving van de aanwezige school en het nog te realiseren motel in de toekomst geen parkeerproblemen gaan ontstaan. In opdracht van de ontwikkelaar van het hotel (handelsonderneming Prins BV) en stedenbouwkundig adviesbureau Witpaard hebben wij een plan opgesteld om te komen tot een optimaal gebruik van de aanwezige parkeervoorzieningen en het realiseren van voldoende, maar niet te veel nieuwe parkeerplaatsen. Hiermee is bereikt dat de omgeving van het motel maximaal groen kan worden ingericht en de landschappelijke aantasting zoveel als mogelijk kan worden beperkt.

Analyse parkeren centrum Wezep

Datum: 11/05/2015

De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek en -analyse voor het centrumgebied van Wezep. De resultaten van het parkeeronderzoek worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen om het winkelcentrum aan het Meidoornplein een kwaliteitsimpuls te geven. Onlangs zijn de plannen uit omstreeks 2007, weliswaar in enigszins afgeslankte vorm, weer tot leven geroepen. Belangrijk aspect binnen de planvorming is het parkeren van voertuigen van werknemers, bewoners en bezoekers. Op basis van de resultaten van het door ons uit te voeren onderzoek ontstaat een goed beeld van het huidige functioneren van het gebied voor zover het de parkeersituatie betreft. Daarnaast gaan wij op basis van het verkregen inzicht in de huidige parkeersituatie ook een prognose maken van de toekomstig te verwachten parkeervraag. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod in de toekomst met elkaar in balans zijn.

Verkeersveiligheidsaudit Rondweg Lochem

Datum: 10/03/2016

We voeren in opdracht van de provincie Gelderland een verkeersveiligheidsaudit uit op het voorlopig ontwerp (VO) van de noordelijke rondweg Lochem. Dit betekent dat op basis van een ontwerpnota en categoriseringsplan het VO nauwgezet wordt beoordeeld op de (consistentie van de) wegencategorisering, het horizontaal en verticaal alignement, de dwarsprofielen, de vormgeving en inrichting van aansluitingen en kruispunten en tot slot de positie van en voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De audit wordt uitgevoerd door BVA Verkeersadviezen als gecertificeerd auditor.

Meer informatie? Mail Peter Kroeze