Categorie archieven: Geen categorie

Fietsonderzoek gemeente Hoorn

Datum: 30/05/2013

In de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” van maart 2011 zijn het fietsbeleid, de knelpunten en de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets te vergroten opgenomen. Meerdere knelpunten hebben betrekking op het stallen van de fiets. De gemeente Hoorn heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een advies uit te brengen over het benodigd aantal stallingsplaatsen in de binnenstad. Hiervoor zal in overleg met de Fietserbond en afdeling Openbare Ruimte van de gemeente een grootschalig stallingsonderzoek in de binnenstad worden uitgevoerd. Vooraf wordt door BVA geïnventariseerd wat het aantal openbare fietsstallingen is, welke type het betreft en wat de kwaliteit hiervan is. Daarna wordt op meerdere dagen het aantal gestalde fietsen genoteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende manieren van stallen / parkeren van de fiets. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van voldoende stallingsmogelijkheden met voldoende kwaliteit op de juiste locatie, of dat er behoefte is aan meer stallingsmogelijkheden en/of andere locaties. Met het uiteindelijke advies wordt eveneens rekening gehouden met de toekomstige behoefte en ontwikkelingen.

Verkeersveiligheid schoolomgevingen

Datum: 06/05/2014

Aan de noordwestzijde van Coevorden bevindt zich een aantal basisscholen. De gemeente Coevorden voert samen met deze scholen een actief beleid om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten. Hiervoor worden diverse educatieve projecten uitgevoerd. Aanvullend hierop zijn er enkele infrastructurele maatregelen gewenst in de omgeving van de scholen. In opdracht van en samen met de gemeente Coevorden hebben wij de omgeving van de vijf scholen geobserveerd tijdens het halen en brengen van leerlingen. Op basis van deze observaties is een aantal knelpunten naar voren gekomen. Wij hebben aan de hand van de bevindingen een maatregelenpakket opgesteld, waarmee met beperkte financiële middelen en op korte termijn (quick wins) verbetering van de verkeersveiligheidssituatie gerealiseerd kan worden.

Verplaatsen toegang fabriek Rouveen

Datum: 08/04/2015

Zuivelfabriek CZ Rouveen is van plan de toegankelijkheid van de fabriek te verbeteren. De gedachte is om aan de achterzijde van het perceel een nieuwe toegang te realiseren op de Bisschopsweg. Vervolgens kan dan via deze weg naar Staphorst worden gereden, waardoor het vrachtverkeer niet langs de intensieve lintbebouwing rijdt wat de leefbaarheid ten goede komt. In de toekomst is aan de zuidzijde van Staphorst een nieuwe aansluiting op de A28 voorzien wat de bereikbaarheid van de fabriek sterk zal verbeteren.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd de effecten van het verplaatsen van de toegang van CZ van de Oude Rijksweg naar de Bisschopsstraat inzichtelijk te maken. Daartoe zijn gedurende langere perioden zowel visuele als mechanische tellingen verricht. Op basis van de geïnventariseerde verkeersstromen zijn vervolgens de effecten inzichtelijk gemaakt als gevolg van het verplaatsen van de bedrijfstoegang. Daarbij is tevens een toekomstscenario uitgewerkt. De effectenanalyse heeft zich gericht op de aspecten veiligheid, hinder (geluid) en beheer en onderhoud.

Scenario-evaluatie Terhulpensesteenweg

Datum: 02/02/2016

Met ons zusterbedrijf in Vlaanderen evalueerden we scenario’s voor de heraanleg van de as Terhulpensesteenweg-Delleurlaan-Solvaylaan net buiten Brussel. Een belangrijke grootstedelijke verkeersas, die ook door de kern van Bosvoorde loopt en waarlangs ook scholen, kinderopvang, woningen, bedrijven en een station liggen. De heraanleg moet veiligheid en comfort voor fietsers, voetgangers en OV-gebruikers verbeteren, en ook de tram meer voorrang geven. Tegelijk moet het verkeer wel goed blijven lopen en de wijken bereikbaar blijven zonder sluipverkeer. Via microsimulatie evalueerden wij drie ontwerpscenario’s, opgebouwd rond diverse combinaties van rotonde- en VRI-oplossingen op drie complexe kruispunten. Geanimeerde filmpjes maakten duidelijk wat goed en minder goed werkte voor de diverse weggebruikers. Dit vulden we aan met een gedetailleerde kwalitatieve evaluatie van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De resultaten leverden tal van verhelderende inzichten op, waarmee het Gewest aan de slag kan voor een definitief ontwerp.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Ontwerp en advies kruispunten Vaassen

Datum: 04/06/2013

In de Structuurvisie centrum Vaassen is de wens voor een autoluw centrumgebied nadrukkelijk aanwezig. Hiervoor zijn een aantal maatregelen voorgesteld, nl. het afsluiten van de doorgaande route door het centrum en de aanpassing van een aantal kruispunten. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Epe gevraagd om een reconstructievoorstel uit te werken voor een tweetal kruispunten hiervan die momenteel voorzien zijn van een verkeersregelinstallatie.

 

Om inzicht te krijgen in de huidige en de te verwachten verkeersstromen worden in juni 2013 mechanische verkeerstellingen uitgevoerd, gecombineerd met visuele kruispunttellingen en een kentekenonderzoek. Op basis van de resultaten wordt een prognose gemaakt van de verkeersbelasting per kruispunt met een capaciteitsberekening. Vervolgens worden per kruispunt een aantal ontwerpvarianten opgesteld.

BVA is verhuisd!

Datum: 12/05/2014

BVA Verkeersadviezen werkt vanaf nu vanuit een nieuw kantoor in Zwolle, op 3 minuten wandelen vanaf het NS station. U kunt op ons blijven rekenen als vertrouwde partner op het gebied van verkeersbeleid, fietsbeleid, verkeersveiligheid, verkeerscirculatie, parkeren en verkeersontwerpen. Kortom: u kunt bij ons terecht voor een helder advies over alle vraagstukken op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Nieuwsgierig? U bent altijd van harte welkom voor een bezoek aan ons nieuwe pand!

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Datum: 20/04/2015

De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan zijn de realisering/verbetering van vrijliggende fietspaden en het aanbrengen van een aantal middengeleiders.

Ook na het planproces en het opgestelde ontwerp is er, naast relatief veel erfaansluitingen, nog steeds sprake van veel (ondergeschikte) aansluitingen. De gemeente Epe wil voordat binnenkort tot reconstructie wordt overgegaan inzicht in de noodzaak van het handhaven van al deze aansluitingen. Met het beperken van (het gebruik van) aansluitingen kan mogelijk een nog verdere verbetering van de verkeersveiligheid worden bereikt. BVA is gevraagd te onderzoeken in welke mate afsluitingen van zijwegen wenselijk en haalbaar zijn. Naast de inhoudelijk verkeerskundige aspecten is er in het planproces ook een belangrijke rol weggelegd voor de aanwonenden en belanghebbenden.

Knelpunt snelfietsroute Gelderland

Datum: 29/02/2016

De gemeente Westervoort is samen met de gemeente Duiven en Zevenaar en de provincie Gelderland bezig met het voorbereiden van de realisering van een snelfietsroute tussen Arnhem en Zevenaar (SFR F12). Ten aanzien van deze fietsroute is een keuze gemaakt voor het tracé dat de bedrijventerreinen (Nieuwgraaf en Centerpoort) verbindt en dat parallel aan de A12 loopt. Het Voorlopig Ontwerp van de route heeft geleid tot discussie over de tracékeuze binnen de kern van Westervoort. De gemeente Westervoort twijfelt over de verkeersveiligheid van de verkeerssituatie ter hoogte van het “tunneltje van Biddle” en heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de verkeerskundige impact van het realiseren van de snelfietsroute over het beoogde tracé.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Maatregelenpakket kruispunt N36-Beerzerweg

Datum: 05/11/2012

Het kruispunt van de N36, de verbinding tussen Almelo en de N48 ten noorden van Ommen, met de Beerzerweg is al jaren een ongevallenlocatie. Op deze rijksweg zijn in het verleden een aantal ‘tijdelijke’ maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, met als doel op termijn een definitief maatregelenpakket door te voeren. Die maatregelen hebben een positief effect gehad, maar de vormgeving van het kruispunt voldoet niet aan de Duurzaam veilig uitgangspunten en blijft daarmee een potentieel zeer onveilige locatie. Zeker nu de omlegging van de N36 aan de noordzijde van Ommen gereed is en een verdere toename van de intensiteit wordt verwacht, zal de oversteekbaarheid van het kruispunt verder verslechteren. In opdracht van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en Rijkswaterstaat Oost-Nederland zijn wij gevraagd, de verkeers(veiligheids)stituatie te analyseren en oplossingen aan te dragen. Het planproces wordt met de gezamenlijke opdrachtgevers vormgegeven, waarbij ook de plaatselijke belangen een belangrijke rol spelen.

Evaluatie Brede School Heerde

Datum: 27/06/2013

Eind vorig jaar is de Brede School-west in Heerde geopend. De aanwezigheid van deze voorziening brengt een gewijzigde verkeersafwikkeling met zich mee en de gemeente vindt het wenselijk om de verkeerssituatie te evalueren. Wij gaan dit met plezier uitvoeren en zorgen dat alle onderzoeken voor de zomervakantie gereed zijn. Hierbij wordt niet alleen naar het parkeren en halen en brengen van kinderen met personenauto’s gekeken, maar ook naar oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.

 

Voor de evaluatie maken we gebruik van de subjectieve beeldvorming en objectieve registraties. De subjectieve beleving van de gebruikers van de schoolomgeving gaan wij achterhalen door een gesprek met de schoolleiding en de verkeersouders te voeren en enquêtes te verdelen onder de ouders van de kinderen en onder de bewoners in de omgeving van de school. De objectieve registraties bestaan uit een inventarisatie en schouw ter plaatse, een parkeeronderzoek (motorvoertuigen), een stallingsonderzoek (fietsen) en mechanische verkeerstellingen.