Categorie archieven: Geen categorie

Advies profiel Dorpsstraat

Datum: 21/08/2014

De Dorpsstraat in Heerde is de belangrijkste winkelstraat in het dorp. Op deze weg geldt √©√©nrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer, met een informele fietsstrook in de tegenrichting. De gemeente wil de straat opnieuw inrichten en wil weten welke breedte minimaal nodig is om het fietsverkeer in beide richtingen veilig te kunnen afwikkelen. BVA Verkeersadviezen werd gevraagd hierover te adviseren. Wij tekenen voor de meest kritieke plekken een aantal profielen, waarbij we steeds rekening houden met de benodigde verkeersruimte voor de verschillende weggebruikers (fietsers, personenauto’s, bevoorradingsverkeer). Op basis hiervan krijgt de gemeente inzicht in de mogelijkheden om de ruimte voor het winkelend publiek te optimaliseren zonder al te grote concessies te doen aan de verkeersveiligheid.

Effecten inperken parkeervoorzieningen centrum Elspeet

Datum: 08/07/2015

De gemeente Nunspeet heeft behoefte aan een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Daarnaast wil men inzicht in de kwaliteit van het parkeren indien de parkeercapaciteit wordt teruggebracht met circa 90 parkeerplaatsen. Het gaat daarbij om inzicht in de capaciteit, de bezettingsgraden en de parkeerduur op de maatgevende momenten op de verschillende locaties in het centrumgebied van Elspeet. BVA Verkeersadviezen heeft het benodigde parkeeronderzoek verzorgd en de effecten van de toekomstige situatie in beeld gebracht. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod nu en in de toekomst met elkaar in balans zijn. Het eindrapport vormt een goede onderbouwing voor de verdere (ruimtelijke) planvorming voor het centrumgebied van Elspeet.

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Datum: 05/11/2012

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle-Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn alleen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelcapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten zijn wij bezig met het bepalen van de noodzakelijke maatregelen. Hierbij richten wij ons niet alleen op de bestaande aansluitingen, maar worden ook nieuwe aansluitingen niet uitgesloten. Met behulp van dynamische modelsimulaties wordt de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naaste afwikkeling komen ook de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit) in deze studie aan bod. Het doel van deze studie is om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.

Hoogwatergeul IJssel

Datum: 25/10/2013

Een van de projecten die in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt gerealiseerd is de Hoogwatergeul Wapenveld-Veessen. De hoogwatergeul wordt ter hoogte van Veessen parallel aan de IJssel aangelegd en zal bij (zeer) hoogwater met de IJssel gaan meestromen om op deze manier de waterstanden in de IJssel te verlagen en wateroverlast te voorkomen. Als de hoogwatergeul gaat meestromen, ontstaat tussen de hoogwatergeul en de IJssel een soort eiland, dat nog via twee bruggen te bereiken is. In het verleden hebben wij aan de hand van het opstellen van bereikbaarheids-isochronen bepaald welke effecten dit heeft op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Mede op basis hiervan is gekozen voor de vormgeving die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Inmiddels is het project in een vergevorderd stadium en is opdracht verleend om tot uitvoering over te gaan. Door het waterschap Vallei en Veluwe zijn wij gevraagd voorafgaand en tijdens de uitvoering alle stappen in dit traject verkeerskundig te toetsen. Wij toetsen daarbij de wijze waarop de aannemer de eisen uit de vraagspecificatie vertaalt naar het uiteindelijke en definitieve ontwerp.

Uitwerking varianten Nieuwveenselanden-N375

Datum: 30/09/2014

Onlangs hebben wij in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke vormen van de aansluiting Nieuwveenselanden-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld. Hierbij hebben wij niet alleen gekeken naar verkeerskundige aspecten (afwikkeling, verkeersveiligheid etc), maar ook naar stedenbouwkundige/landschappelijke effecten, de impact op natuur en milieu en de kosten van diverse varianten.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is BVA nu gevraagd een vervolgstudie uit te voeren naar de meest optimale vormgeving van de aansluiting Nieuwveenselanden-N375. De studie moet in meer detail duidelijkheid geven over de mate van afwikkeling in verschillende situaties en de robuustheid van de oplossing. Aspecten die tevens een rol spelen in de afweging zijn de ruimtebehoefte, realiseringskosten en de inpasbaarheid van de fietsroute tussen Nijeveen/Nieuwveenselanden en het centrum van Meppel. Voor deze studie werken wij onder meer het verkeerskundig ontwerp voor een drietal varianten nader uit en voeren wij statische en dynamische modelberekeningen met de bijbehorende analyses uit.

Telprogramma Nijkerk 2015 – met fietstellingen

Datum: 17/07/2015

BVA Verkeersadviezen voert sinds 2009 voor de gemeente Nijkerk een telprogramma uit om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren. Dit jaar hebben we aanvullend ook (zowel mechanisch als visueel) fietstellingen uitgevoerd. Daarbij ging het om de belangrijkste fietsstromen op een 17-tal locaties.

De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd op basis van een Google Maps overzichtskaart. Door een klik op een van de telpunten op de kaart wordt informatie weergegeven over dit telpunt, zoals de intensiteiten over de verschillende jaren, wegdektype, foto etc. Ook andere onderzoeksresultaten kunnen door middel van de applicatie worden gepubliceerd (bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, visuele tellingen etc.)

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Datum: 08/11/2012

De gemeente Heerde is van plan een aantal (ondergeschikte) wegen in het buitengebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze behoefte komt voort uit oneigenlijk gebruik van deze wegen, wat leidt tot hinder en verkeersonveiligheid. Naast fysieke maatregelen die moeten worden getroffen, moeten ook verkeersbesluiten worden opgesteld. De gemeente Heerde heeft ons gevraagd deze verkeersbesluiten op te stellen. En daarbij ook het overleg met alle belanghebbenden te voeren, opdat draagvlak voor de maatregelen ontstaat en optimaal rekening wordt gehouden met de wensen van de direct betrokkenen.

Spoedklus Amsterdam

Datum: 25/11/2013

Op maandag 4 november werden we gebeld door AKD advocaten of we op dinsdag 5 en woensdag 6 november in opdracht van een supermarkt een parkeerdrukonderzoek (parkeertelling) konden uitvoeren in de Eerste en Tweede van Swindenstraat in Amsterdam. Doordat we beschikken over een vaste groep van veldwerkers en BVA zich kenmerkt door slagvaardigheid en flexibiliteit konden we AKD van dienst zijn en lukte het om op beide dagen tussen 9.00 en 20.00 uur de parkeerdruk te registeren. In dezelfde week zijn ook de resultaten gerapporteerd.

Verkeersstudie Kanaaldijk Heerde

Datum: 08/10/2014

Het Apeldoorns Kanaal wordt al enige decennia niet meer gebruikt door de beroepsvaart en heeft in die zin geen functie meer. Ruim 10 jaar geleden is het idee opgevat om het kanaal weer bevaarbaar te maken, maar dan vooral voor de recreatieve vaart. Deze ambitie bleek destijds, mede vanwege de hoge kosten, te hoog gegrepen. Onlangs is het plan weer opgevat en is besloten te starten met het deel dat door de gemeenten Heerde en Hattem loopt. In de visie die is opgesteld krijgt het kanaal een eigen rol in het toeristisch perspectief en wordt het tegelijkertijd stevig ingebed in zijn omgeving. Het beperken van het autoverkeer op de Kanaaldijk, om het recreatieve fietsen aantrekkelijk te maken, is hierin een belangrijke factor.

De gemeente Heerde heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om de verkeerskundige effecten hiervan in beeld te brengen.

Vervolg verkeersstudie Nieuwveenselanden, gemeente Meppel

Datum: 05/08/2015

De realisatie van de wijk Nieuwveense Landen aan de noordzijde van Meppel verloopt langzamer dan verwacht. Daarom heeft de gemeente Meppel er voor gekozen de wijk gefaseerd te ontwikkelen. Eind 2014 heeft BVA Verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Meppel een aantal mogelijke varianten voor de aansluiting VOO-N375 globaal uitgewerkt en beoordeeld op de aspecten doorstroming, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Begin 2015 zijn op basis hiervan een aantal principekeuzes gemaakt over de te realiseren infrastructuur. De gemeente Meppel en de provincie Drenthe hebben ons nu gevraagd een verdere verdiepingsslag te maken om zo meer duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in verschillende situaties en over de robuustheid van oplossingen. Aspecten die naast de afwikkeling ook een rol spelen, zijn de ruimtebehoefte, realiseringskosten en de inpasbaarheid van de fietsroute tussen Nijeveen/Nieuwveense Landen en het centrum van Meppel. In totaal zijn vijf inrichtingsvarianten beoordeeld, waarbij tevens gebruik is gemaakt van een door BVA opgesteld dynamisch verkeersmodel.