Categorie archieven: Geen categorie

Stationsweg Ommen

Datum: 23/02/2015

In 2012 is de Stationsweg in Ommen heringericht. Om het verblijfskarakter te accentueren is onder meer klinkerverharding toepast op de rijlopers. Sinds de herinrichting ontvangt de gemeente klachten van omwonenden met betrekking tot trillingen van het autoverkeer. De gemeente Ommen heeft in reactie op deze klachten een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de trillingshinder aan te pakken. Alvorens een besluit te nemen over aanvullende maatregelen op de Stationsweg, vraagt de gemeenteraad om een nadere beoordeling en onderlinge vergelijking van de gepresenteerde oplossingsalternatieven op het gebied van verkeersveiligheid.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd een heldere en zorgvuldige verkeerskundige vergelijking van de oplossingsvarianten op te stellen. Het aspect verkeersveiligheid is daartoe in enkele deelaspecten opgesplitst. Te denken valt aan het beschrijven van de verschillende tussen de varianten op het gebied van mate van snelheidsbeperking, verhogen van attentieniveau, comfort, veiligheidsbeleving en oversteekbaarheid. Hierbij dient de huidige situatie steeds als referentie. De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens het project gedeeld met de fietsersbond Ommen om zodoende ook het draagvlak voor de oplossingsvarianten vast te stellen en mee te nemen in de eindbeoordeling. Het onderzoek heeft geleid tot een overzichtelijke vergelijkingsmatrix inclusief een duidelijke onderbouwing van de waargenomen verschillen tussen de varianten.

Parkeerbeleid H’liede en Spaarnwoude

Datum: 30/11/2015

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op dit moment geen parkeerbeleid geformuleerd. Er zijn diverse ontwikkelingen (zoals woningbouw) die ervoor zorgen dat hier wel behoefte aan is. Wij helpen de gemeente bij het formuleren van dit nieuwe parkeerbeleid. We hebben hierbij een praktische insteek; het parkeerbeleidsplan moet concrete en werkbare antwoorden geven en niet bestaan uit hoogdravende verhalen. We onderscheiden in het parkeerplan de bestaande situatie(s) en de nieuwe ontwikkelingen.

De werkzaamheden vallen uiteen in een inhoudelijke en een procesmatige component. Inhoudelijk gaat het om normering en de manier waarop met eventuele knelpunten wordt omgegaan. Procesmatig werken we met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van dorpsraad en ondernemers. Daarbuiten is er natuurlijk nauw overleg met de ambtenaren van de gemeente.

Parkeeronderzoek Goor

Datum: 15/05/2013

De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht zou moeten worden. Door de belanghebbenden is tevens aangegeven dat het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde parkeeronderzoek uit 2010 onvoldoende actueel is om de voorgenomen plannen op te baseren. Op basis daarvan heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd voor het opnieuw uitvoeren van dit parkeeronderzoek. Daarnaast is advies gevraagd over het invoeren van een parkeerduurbeperking op de genoemde terreinen uit het Masterplan Goor.

Evaluatie parkeerbeleid Coevorden

Datum: 07/04/2014

In het centrum van Coevorden is de afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de realisatie van het zogenaamde ‘Hof van Coevorden’. Dit centraal in het centrumgebied liggende bouwwerk biedt plaats aan o.a. het gemeentehuis. Daarnaast zijn ook de straat Kasteel en het plein van de Ganzenhoedster heringericht. Ook in de parkeersituatie is er in het centrum een en ander veranderd. Op een aantal parkeerplaatsen in het centrumgebied is een parkeerduurbeperking ingesteld in de vorm van een parkeerschijfzone. Naast het instellen van een parkeerschijfzone is de wekelijkse markt verplaatst van de centrale parkeerplaats naar het naastgelegen autovrije deel, waardoor de markt geen parkeercapaciteit meer wegneemt. Eind 2011 heeft BVA Verkeersadviezen een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Coevorden. De bevindingen uit dit onderzoek hebben de basis gevormd voor de wijzigingen in het parkeerbeleid die onlangs zijn doorgevoerd. De gemeente Coevorden heeft ons nu opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek om de effecten van de doorgevoerde maatregelen in beeld te krijgen.

Microsimulatie Transferium Haren

Datum: 09/03/2015

Het transferium in Haren is al enkele jaren in gebruik en is een doorslaand succes. Het parkeerterrein is op veel momenten voor (meer dan) 100% bezet en ook omliggende locaties, vooral het braakliggende terrein ten noorden van de Vondellaan, worden gebruikt als parkeerplaats. Mede vanwege dit succes is er al enige tijd sprake van uitbreidingsplannen voor het transferium. In combinatie met deze uitbreiding bestaan er ook plannen aan de noordzijde van de Vondellaan een kantorenpark (Nesciopark) te realiseren.

Deze ontwikkelingen genereren extra verkeer waarmee een deel van het lokale wegennet van Haren belast zal worden. BVA Verkeersadviezen heeft in het verleden al meerdere berekeningen uitgevoerd naar de verkeerskundige consequenties hiervan. Recent zijn de plannen uitgewerkt in diverse civieltechnische ontwerpen. De voorlopig voorgestelde maatregelen leiden bij Rijkswaterstaat en de gemeente Haren echter tot de vraag of de gekozen ontwerpoplossingen wel toereikend is om het verkeer te faciliteren. Voor Rijkswaterstaat zijn hierbij vooral de eventuele wachtrijen op de afritten van de A28 relevant. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Haren gevraagd middels het opstellen van een microsimulatie inzichtelijk te maken of de verkeerstechnische ontwerpen op een zorgvuldige manier de bereikbaarheid waarborgen.

Verkeersstudie Nunspeet

Datum: 21/12/2015

Het wegnemen van de verkeersdruk en bijbehorende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid rondom het stationsgebied vormt een belangrijk speerpunt binnen de gemeente Nunspeet. De gemeente Nunspeet overweegt de realisatie van een westelijke rondweg om de verkeersproblemen blijvend en voor alle belanghebbenden op te lossen. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente gevraagd om een antwoord te geven op de vraag of de aanleg van een westelijke rondweg (verkeerskundig) zinvol is, of de rondweg (planologisch/juridisch) ook daadwerkelijk kan en mag worden aangelegd en wat de kosten en projectrisico’s zijn. Om de effecten goed in te kunnen schatten heeft BVA Verkeersadviezen een pragmatische actualisatie van het gemeentelijke verkeersmodel uitgevoerd. In het verkennende onderzoek zijn uiteindelijk de voor- en nadelen van een viertal varianten bestudeerd, daarbij is samengewerkt met SoppeGundelachWitbreuk advocaten, Eco Consult en buro Hollema.

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

Datum: 23/05/2013

De gemeente Haren is samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen bezig het bestaande transferium aan de noordzijde van Haren uit te breiden. Het transferium dat nu nog bestaat uit circa 380 parkeerplaatsen zal, vanwege het grote succes van deze voorziening, meer dan eens zo groot worden. De uitbreiding van het transferium vindt plaats ten noorden van de bestaande voorziening. Op deze locatie wordt ook een bedrijvenpark (Nesciopark) gerealiseerd. Zowel het verkeer van en naar het bedrijvenpark als naar het transferium zal het lokale wegennet van Haren gaan belasten. In opdracht van en samen met de gemeente Haren heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek gedaan naar de meest gewenste ontsluiting van het nieuwe transferium en de effecten die beide voorzieningen hebben op het lokale wegennet. Door middel van dynamische modelsimulaties zijn de effecten van verschillende varianten inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gekomen tot de (verkeerskundig) meest gewenste ontsluitingsstructuur. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande wegennet, om zowel het transferium als het bedrijvenpark ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.

Verkeersstudie ontsluiting HAN – Nijmegen

Datum: 29/04/2014

In opdracht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bestudeert BVA een tweetal ontsluitingsstructuren voor de nieuwbouw van de Faculteit Arnhem Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is dat de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling (lokaal en bovenlokaal) en verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. Het beoordelen van de verschillende ontsluitingsstructuren heeft plaatsgevonden voor een tweetal parkeerscenario’s. De HAN heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de mogelijkheden van de veilige aansluiting te onderzoeken aan de hand van de nieuwe parkeerkentallen en een inschatting te maken van de effecten. Voor het uitvoeren van de verkeerskundige toets heeft een actualisatie plaatsgevonden van de verwachte verkeersbewegingen op wegvakken in het studiegebied Heyendaalseweg – Eduard Noyonslaan. Vervolgens is een verkeerskundige toets uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor het maatgevende moment en mede gebaseerd op de resultaten van vorige dynamische simulaties. Naar aanleiding van de uitkomsten is het verkeerskundig ontwerp nader uitgewerkt en beoordeeld op het aspect verkeersveiligheid.

Onderbouwing bestemmingsplan Osdorp

Datum: 23/03/2015

Aan de westzijde van Amsterdam, in Amsterdam Osdorp, bestaat het voornemen fun en leisure functies te vestigen. Het vigerende bestemmingsplan laat deze functies echter niet toe, waardoor wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Ten behoeve van de planologische motivering van deze wijziging is een aantal onderzoeken noodzakelijk. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de verkeerskundige onderbouwing en het bijbehorende onderzoek uit te voeren.

In hoofdlijnen geven wij voor de ruimtelijke onderbouwing inzicht in de omvang van de verkeersproductie waartoe de nieuwe ontwikkeling leidt en de mate waarin de toename van de verkeersbewegingen op een aanvaardbare manier kan worden afgewikkeld. Om deze vraag op een zorgvuldige manier te beantwoorden, bouwt BVA Verkeersadviezen een gedetailleerde microsimulatie van de verkeersstromen in het te ontwikkelen gebied en de belangrijkste ontsluitende wegen.

Verkeersbesluit centrum Ommen

Datum: 15/01/2016

Een kleinere klus, maar illustratief voor iets wat we vaker doen: We hielpen de gemeente Ommen met het opstellen van verkeersbesluiten voor de veranderende verkeerssituatie in het centrumgebied van Ommen. Het betrof hier een besluit met enige complexiteit; meerdere maatregelen in een relatief groot gebied werden in Ommen gecombineerd en meerdere doelgroepen worden door het besluit geraakt. Wij spraken alle plannen in detail door met de gemeente om alle informatie te verzamelen over de redenen die meegespeeld hebben bij de herinrichting en achterliggende keuzes. We beoordeelden het al bestaande bebordingsplan en stelden tenslotte de benodigde besluiten op, zodat deze klaar waren voor inspraak en besluitvorming.

Meer informatie? Mail Jan Haveman