Auteur archieven: Jesse

BVA Verkeersadviezen genomineerd in prijsvraag “30 km, goed idee”

In een door de gemeente Utrecht uitgeschreven prijsvraag om te komen tot effectieve, goedkope en snel uitvoerbare 30 km-maatregelen in de wijk Overvecht, is BVA Verkeersadviezen één van de geselecteerde bureaus waar bewoners op kunnen stemmen. De gemeente ontving meer dan 100 inzendingen van zowel bewoners als bureaus. Bewoners kunnen nu stemmen op beide categorieën, waarna later een top 3 van bureaus en een top 5 van bewoners-inzendingen bekend wordt gemaakt.

De inzending BVA Verkeersadviezen (samen met buro Hollema) heet “Asfaltbreuk” en kenmerkt zich door het opruimen van (kleine stukjes) asfalt op strategische punten en dit te vervangen door halfverhardingen en stroken met gras, bomen, groen en bloemperken. Materialen die daarbij worden gebruikt zijn herbruikbaar en bestaan uit gerecycled kunststof. De maatregelen dragen o.a. bij aan het creëren van meer ruimtelijke kwaliteit, het voorkomen van hittestress en verdroging, aan overbelasting van het rioolstelsel bij hevige regenbuien, aan meer biodiversiteit en aan een veiliger, prettiger en groenere buurt, waar de lange en brede dreven worden onderbroken en hoge snelheden worden voorkomen. Een samenvatting van ons plan “Asfaltbreuk” vindt u hier .

Asfaltbreuk Overvecht samenvatting

Parkeerstudie Ouder-Amstel

BVA Verkeersadviezen heeft van de gemeente Ouder-Amstel opdracht gekregen om een parkeerstudie uit te voeren in de wijk Tuindorp in Ouderkerk aan de Amstel. In de afgelopen jaren hebben zich in deze wijk een aantal ruimtelijke ontwikkelingen voorgedaan. Bij het inrichten van de openbare ruimte is destijds een aangescherpte parkeernorm toegepast die afgestemd was op de doelgroep in kwestie. Na de bouw kwamen er signalen bij de gemeente binnen dat er sprake was van een te hoge parkeerdruk. Nu er weer nieuwe projecten op stapel staan, wil de gemeente borgen dat deze projecten niet tot aanvullende overlast gaan zorgen.

BVA Verkeersadviezen heeft er voor gekozen een parkeeronderzoek uit te voeren waarbij tevens de kentekens van de geparkeerde voertuigen zijn genoteerd. Het combineren van een parkeeronderzoek met kentekenregistratie en de gegevens van de RDW heeft ons meer inzicht gegeven in het parkeergedrag van de huidige bewoners en of er daadwerkelijk sprake is van een te hoge parkeerdruk. Het parkeeronderzoek is ook gebruikt om de geldende parkeernormen te beoordelen en om onderbouwd te kiezen voor het toepassen van een afwijkende parkeernorm. Het resultaat is een parkeerbalans die zo goed mogelijk de toekomstige parkeerbehoefte en restcapaciteit in het gehele woongebied inzichtelijk maakt. Het onderzoek laat zien dat door het slim inzetten en combineren van onderzoekstechnieken zonder grote extra investeringen snel betrouwbare parkeerprognoses opgesteld kunnen worden.

3D-simulatie vrachtverkeer in garage

MRP Development is bezig met een nieuwe woonontwikkeling tegenover het Amstelstation in Amsterdam. Het project voorziet in de realisatie van 200 duurzame huurwoningen en op souterrain- en straatniveau zullen verschillende commerciële voorzieningen komen. Een belangrijk onderdeel van het plan betreft de inpandige distributiezone voor de commerciële voorzieningen. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de toegankelijkheid van de expeditie te beoordelen. BVA heeft hiervoor adaptieve 3D-simulaties ontwikkeld met het softwareprogramma AutoTURN Pro. Ook voor complexe ruimtelijke situaties zijn wij zodoende in staat een zorgvuldig advies te geven over de haalbaarheid van een ontwerp.

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

BVA Verkeersadviezen heeft in opdracht van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard ‘bereikbaarheid’ ontwikkeld. http://vanatotzuidas.nl/dashboard/

De Taskforce Bereikbaarheid Zuidas spant zich in om de kwaliteit van de bereikbaarheid blijvend te monitoren zodat gericht verbetermaatregelen genomen kunnen worden. Gegevens vanuit verschillende bronnen over de bereikbaarheid van de auto, het openbaar vervoer en de fiets zijn door ons in één omgeving samengebracht. TomTom-data, resultaten van mobiliteitsenquêtes, sociaal economische gegevens, etc. In de bereikbaarheidsmonitor volgen wij vooral de ontwikkeling van de reistijden van de verschillende modaliteiten en de waardering die werknemers zelf geven aan hun bereikbaarheid.

Naarmate er meer databronnen over de bereikbaarheid beschikbaar komen, groeit ook de informatie van het dashboard. BVA Verkeersadviezen heeft het dashboard ontwikkeld en verzorgt het beheer van de in het dashboard samengebrachte gegevens.

 

Taskforce Bereikbaarheid

De Zuidas is dé internationale toplocatie van Nederland, een grootstedelijk duurzaam centrumgebied dat ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling is. Een goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten is cruciaal en deze hangt samen met de aard van de locatie: een hoog stedelijk centrummilieu waar wonen, werken en recreëren samen komen.

Om de bereikbaarheid van de Zuidas ook in de toekomst te garanderen is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel. Deze samenwerking vindt plaats in de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. De bedrijven en organisaties die samenwerken in deze Taskforce zijn ABN AMRO, VU, VUmc, RAI Amsterdam, ORAM, CBRE, WTC, Vesteda, AkzoNobel, Houthoff Buruma, Accenture, Deloitte, OVG Real Estate, Gemeente Amsterdam Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok.

Participatie zoals het is bedoeld…

Nadat het invoeren van éénrichtingverkeer op een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Goor leidde tot heel veel weerstand en emotie en BVA daarna samen met bureau Overmorgen kwam met een plan dat kon rekenen op draagvlak bij voor- en tegenstanders, kregen wij opdracht om samen met bewoners de flankerende maatregelen uit te werken.

Na enkele bijeenkomsten waarin bewoners al hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar maakten, stelden wij een Voorlopig Ontwerp (VO) op, waarin heel veel wensen gerealiseerd konden worden. Ter illustratie: de wens om snelheidsremming, minder vrachtverkeer en meer groen, werd ingevuld door grote bloembakken die als asverspringing op enkele plaatsen worden opgesteld (en  dan wel door de bewoners zelf onderhouden moeten worden).

 

Tracéverkenning N35 Mariënheem-Nijverdal

De provincie Overijssel en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn al geruime tijd in gesprek over een verdubbeling van rijksweg N35 tussen Wijthmen en Nijverdal (Marsroute N35). Als er overeenstemming is over de financiering hiervan, zal voor deze verdubbeling een formele besluitvormingsprocedure doorlopen moeten worden. Als voorbereiding hierop, om het unieke karakter van de Sallandse Heuvelrug een goede plaats te geven in de besluitvorming én om de belangen van betrokken bewoners en belanghebbenden goed te borgen, wil de gemeente Hellendoorn op dit moment met alle betrokkenen en belanghebbenden in dit gebied, nadenken over het tracé van de N35 en de inpassing daarvan in de gemeente Helledoorn, zodat de belangen van al die betrokkenen optimaal kunnen worden meegenomen in de formele planvorming later. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen deze tracéverkenning uit te voeren. Kernwoorden daarbij zijn: participatie, belangen, infrastructuur en landschappelijke inpassing.

 

LVO-studie Hoorn

In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zijn wij in opdracht van ProRail en in samenwerking met onze partner 4Infra van start gegaan met de Integrale Probleemanalyse voor de overweg het Keern in Hoorn. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail en de gemeente Hoorn de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze overweg en werken we een kosteneffectief maatregelenpakket uit om de huidige situatie te verbeteren. De studie volgt hierbij de kaders van System Engineering zodat uiteindelijk goed onderbouwde en transparante keuzes worden gemaakt.

Nota Parkeren gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een nieuwe Nota Parkeernormen op te stellen. De parkeernormennota dient als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Daarnaast dient de parkeernormennota als toetsingskader bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. In een tweetal interne werksessies is met deskundigen van de gemeente Dalfsen op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vergunningverlening en economie gezamenlijk een inhoudelijk en procesmatig raamwerk opgesteld. In de komende 2 maanden wordt dit raamwerk uitgebouwd tot een complete en gebruiksvriendelijke Nota Parkeernormen Dalfsen.

LVO-studie Zanddijk (Yerseke)

De N673 (Zanddijk) is de belangrijkste aanrijroute naar Yerseke (Zeeland). Deze relatief drukke provinciale weg met veel vrachtverkeer doorkruist daarbij ook de spoorverbinding tussen Roosendaal en Middelburg. In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is BVA Verkeersadviezen in samenwerking met 4Infra op verzoek van ProRail gestart met een Integrale Probleemanalyse voor de overweg Zanddijk. In een periode van circa 4 maanden onderzoeken we samen met ProRail, de Provincie Zeeland en de gemeente Yerseke de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op deze overweg en werken we een kosteneffectief maatregelenpakket uit om de huidige situatie te verbeteren. De studie volgt hierbij de kaders van System Engineering zodat uiteindelijk goed onderbouwde en transparante keuzes worden gemaakt.

Parkeeronderzoek /-model centrumgebied Coevorden

BVA Verkeersadiezen heeft van de gemeente Coevorden opdracht gekregen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek voor het centrumgebied van de gemeente Coevorden. Aanvullend hierop gaan wij mede op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek ook een ruimtelijke parkeermodel voor de gemeente ontwikkelen. Dit parkeermodel moet de effecten op parkeren inzichtelijk maken van keuzes die gemaakt worden in de centrumvisie Coevorden. De centrumvisie is een ambitieus plan om de levendigheid en leefkwaliteit in het centrum van Coevorden te stimuleren en gaat uit van een compactere binnenstad en de introductie van nieuwe (woon)functie.

De schaarse ruimte in het centrum van Coevorden en de eisen die bezoekers en bewoners stellen aan de kwaliteit van het parkeren vragen in het kader van de ontwikkeling van de centrumvisie om inzicht in de toekomstige parkeerbalans: parkeervraag versus parkeeraanbod. BVA Verkeersadviezen ontwikkeld een instrument om keuzes te maken voor verkeer en parkeren in de verschillende straten, voor locatie en capaciteit van parkeerconcentraties, voor aanrijdroutes, voor fietsen en stallingen en (daarmee) voor randvoorwaarden voor de inrichting van straten en overige ruimtes. In totaal bestaat het opstellen van het model uit 5 fases:
Fase 1: Verwerken parkeeronderzoek tot ruimtelijk GIS-model
Fase 2: Bepalen theoretische parkeerbehoefte
Fase 3: Bepalen van parkeernormen voor de kern Coevorden
Fase 4: Prognoses opstellen scenario’s voor de toekomstige parkeerbehoefte
Fase 5: Effecten in kaart