Auteur archieven: Jesse

Verkenning parkeren Amsterdam Arena

Datum: 10/01/2017

De Amsterdam Arena, meerdere concerthallen, een winkelboulevard, horeca en andere voorzieningen maken dat dit unieke gebied in Amsterdam een bijzondere parkeerbehoefte en bijbehorende verkeersbeeld heeft. Er zijn dagen waarop de grenzen van de bereikbaarheid in en rondom het gebied worden bereikt. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gebied leiden mogelijk tot een substantiële afname van de parkeercapaciteit. De vraag is nu hoe hier mee om te gaan? Geheel of gedeeltelijk compenseren? Maar waar? Ombuigen van de vraag naar parkeerplaatsen? Maar hoe? Interessante vragen waar wij de komende periode in opdracht van de gemeente Amsterdam antwoord op gaan geven. De verkenning behelst onder meer een uitgebreide consultatie van de stakeholders in het gebied. We inventariseren de wijze waarop andere vergelijkbare gebieden omgaan met de druk op het parkeerareaal en de bijbehorende infrastructuur. E ontwikkelingen op basis van KPI’s kansrijke oplossingen en werken die uit in scenario’s (inclusief ideeënatelier).

Melvine Ruigrok gestart bij BVA

Datum: 07/03/2014

BVA is versterkt met de komst van Melvine Ruigrok. Melvine studeerde in 1998 af aan de opleiding verkeerskunde (NHTV) te Breda, en volgde daarna in de periode 1998 tot 2002 de studie Sociale Geografie (specialisatie GIS/Kartografie) aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 is hij eveneens als verkeerskundige begonnen bij BVA Verkeersadviezen, toen nog in Raalte. Van 2003 tot 2008 is Melvine werkzaam geweest als adviseur geo-informatie bij Waterschap Velt en Vecht. Daar heeft hij geholpen met het opzetten van de geografische informatievoorziening. In 2008 heeft Melvine bewust de keuze gemaakt om weer volledig in het werkveld ‘verkeer en vervoer’ te gaan werken. Tussen 2008 en 2014 is hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur betrokken geweest bij uiteenlopende studies ten behoeve van project-, plan- en beleidsontwikkeling. Vanuit zijn een multidisciplinaire achtergrond is Melvine inzetbaar als allround verkeerskundige met een brede blik naar andere werkvelden. Hij heeft grote affiniteit met het opstellen van heldere beleids- en uitvoeringsplannen, en schuwt ook de techniek niet met specifieke kennis van verkeersmodellen en GIS.

Evaluatie parkeerbeleid Coevorden

Datum: 07/04/2014

In het centrum van Coevorden is de afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de realisatie van het zogenaamde ‘Hof van Coevorden’. Dit centraal in het centrumgebied liggende bouwwerk biedt plaats aan o.a. het gemeentehuis. Daarnaast zijn ook de straat Kasteel en het plein van de Ganzenhoedster heringericht. Ook in de parkeersituatie is er in het centrum een en ander veranderd. Op een aantal parkeerplaatsen in het centrumgebied is een parkeerduurbeperking ingesteld in de vorm van een parkeerschijfzone. Naast het instellen van een parkeerschijfzone is de wekelijkse markt verplaatst van de centrale parkeerplaats naar het naastgelegen autovrije deel, waardoor de markt geen parkeercapaciteit meer wegneemt. Eind 2011 heeft BVA Verkeersadviezen een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Coevorden. De bevindingen uit dit onderzoek hebben de basis gevormd voor de wijzigingen in het parkeerbeleid die onlangs zijn doorgevoerd. De gemeente Coevorden heeft ons nu opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek om de effecten van de doorgevoerde maatregelen in beeld te krijgen.

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Datum: 27/03/2014

Eind 2012 is ten noorden van de kern Heerde een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Met de realisatie van de werf is een aantal gemeentelijke faciliteiten verplaatst naar deze locatie. De realisatie van de gemeentewerf staat niet op zich, maakt maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling ten noorden van het sportpark Hoornse Enk. De realisatie van de gemeentewerf heeft naar verwachting geleid tot een wijziging in het verkeersbeeld op de toeleidende wegen naar de gemeentewerf. Mede omdat omwonenden tijdens de planvorming van het gebied zich zorgen maakten over de toename van het verkeer is in 2010 een verkeersonderzoek door ons uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek is een prognose opgesteld naar de te verwachte verkeersbewegingen. Nu de gemeentewerf in functie is heeft de gemeente Heerde ons gevraagd een vergelijkbaar onderzoek als in 2010 uit te voeren om de werkelijke effecten in kaart te brengen.

Parkeeronderzoek Goor

Datum: 15/05/2013

De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht zou moeten worden. Door de belanghebbenden is tevens aangegeven dat het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde parkeeronderzoek uit 2010 onvoldoende actueel is om de voorgenomen plannen op te baseren. Op basis daarvan heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd voor het opnieuw uitvoeren van dit parkeeronderzoek. Daarnaast is advies gevraagd over het invoeren van een parkeerduurbeperking op de genoemde terreinen uit het Masterplan Goor.

Telprogramma Nijkerk 2014

Datum: 26/02/2014

Om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren, wordt in de gemeente Nijkerk op een vast aantal locaties mechanisch geteld. BVA Verkeersadviezen voert deze tellingen al vanaf 2009 voor de gemeente Nijkerk uit en heeft ook voor 2014 hiervoor opdracht gekregen. De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd op basis van een Google Maps overzichtskaart. Door een klik op een van de telpunten op de kaart wordt informatie weergegeven over dit telpunt, zoals de intensiteiten over de verschillende jaren, wegdektype, foto etc. Ook andere onderzoeksresultaten kunnen door middel van de applicatie worden gepubliceerd (bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, visuele tellingen etc.)

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Datum: 05/11/2012

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle-Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn alleen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelcapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten zijn wij bezig met het bepalen van de noodzakelijke maatregelen. Hierbij richten wij ons niet alleen op de bestaande aansluitingen, maar worden ook nieuwe aansluitingen niet uitgesloten. Met behulp van dynamische modelsimulaties wordt de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naaste afwikkeling komen ook de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit) in deze studie aan bod. Het doel van deze studie is om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.

Herstructurering fietsroute Coevorden

Datum: 03/02/2014

De gemeente Coevorden streeft naar een toename van het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom. Om dit gebruik te bevorderen is in het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan een aantal (hoofd)fietsroutes aangewezen. Een van deze routes is de verbinding tussen de Dalerallee en de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Langs deze route bevindt zich een aantal basisscholen. Reden waarom de route veelvuldig wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en de veiligheid een hoge prioriteit heeft. De route bestaat in de huidige situatie uit vrijliggende paden, soms eenzijdig soms tweezijdig, en in een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de rijbaan. Op delen heeft de route voorrang, maar op delen ook niet. Kortom een weinig consistente vormgeving. In opdracht van de gemeente Coevorden hebben wij een herinrichtingsvoorstel voor deze route opgesteld met als doel het creëren van een kwalitatief hoogwaardiger route en het geven van meer prioriteit aan het fietsverkeer. Het uiteindelijke resultaat is een route die bestaat uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten, waarop de voorrang ten gunste van de fietser is geregeld. Hierbij is de ligging van de fietspaden zo gekozen dat er zo min mogelijk conflicten met het overige verkeer plaatsvinden.

Kruispuntreconstructie Wezep

Datum: 11/12/2013

De afwikkeling en verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de Zuiderzeestraatweg, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat in de kern Wezep laten te wensen over. De Zuiderzeestraatweg is de van oudsher centrale as door de kern Wezep, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat ontsluiten het centrum en de woonwijk. In het verleden is, na de realisering van de Rondweg, de functie van de Zuiderzeestraatweg als hoofdontsluitingsroute voor de kern Wezep wat minder geworden en is besloten op het kruispunt een plateau te realiseren. De voorrangssituatie is hierbij nog steeds geregeld in het voordeel van de Zuiderzeestraatweg. Mede door de realisatie van het Agnietencollege in Wezep-Noord is er vooral in de ochtendspits sprake van een grote concentratie overstekende scholieren. Dit, in combinatie met de relatief hoge intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de Zuiderzeestraatweg, leidt tot verkeersveiligheids- en afwikkelingsproblemen. Met betrekking tot het laatste aspect gaat het hierbij vooral over de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg door langzaam verkeer. Om de geschetste problemen op lossen wil de gemeente Oldebroek het kruispunt reconstrueren. Om een afgewogen keuze te kunnen maken heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen om te bepalen welke kruispuntvorm gewenst is.

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Datum: 08/11/2012

De gemeente Heerde is van plan een aantal (ondergeschikte) wegen in het buitengebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze behoefte komt voort uit oneigenlijk gebruik van deze wegen, wat leidt tot hinder en verkeersonveiligheid. Naast fysieke maatregelen die moeten worden getroffen, moeten ook verkeersbesluiten worden opgesteld. De gemeente Heerde heeft ons gevraagd deze verkeersbesluiten op te stellen. En daarbij ook het overleg met alle belanghebbenden te voeren, opdat draagvlak voor de maatregelen ontstaat en optimaal rekening wordt gehouden met de wensen van de direct betrokkenen.