Auteur archieven: Jesse

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Datum: 11/12/2014

In het begin van 2014 is het parkeerregime in het centrumgebied van Coevorden gewijzigd. In een deel van het centrum is een parkeerschijfzone van kracht geworden, waarin van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal 2 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd. Doel van de doorgevoerde maatregelen is het bieden van meer ruimte aan (kort parkerende) winkelbezoekers. Wij hebben de effecten op straat door middel van een parkeerduuronderzoek enige tijd geleden al in beeld gebracht. De gemeente Coevorden heeft ons nu gevraagd de mening van ondernemers, bewoners en centrumbezoekers te achterhalen. Hiervoor hebben wij een enquête uitgevoerd onder de genoemde groepen. De bewoners en winkeliers zijn schriftelijk geënquêteerd en bij de bezoekers is een mondelinge enquête afgenomen. De resultaten uit het parkeeronderzoek en de enquête maken beide onderdeel uit van de evaluatie van de ingestelde parkeerschijfzone.

Verkeersstudie ontsluiting HAN – Nijmegen

Datum: 29/04/2014

In opdracht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bestudeert BVA een tweetal ontsluitingsstructuren voor de nieuwbouw van de Faculteit Arnhem Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is dat de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling (lokaal en bovenlokaal) en verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. Het beoordelen van de verschillende ontsluitingsstructuren heeft plaatsgevonden voor een tweetal parkeerscenario’s. De HAN heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de mogelijkheden van de veilige aansluiting te onderzoeken aan de hand van de nieuwe parkeerkentallen en een inschatting te maken van de effecten. Voor het uitvoeren van de verkeerskundige toets heeft een actualisatie plaatsgevonden van de verwachte verkeersbewegingen op wegvakken in het studiegebied Heyendaalseweg – Eduard Noyonslaan. Vervolgens is een verkeerskundige toets uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor het maatgevende moment en mede gebaseerd op de resultaten van vorige dynamische simulaties. Naar aanleiding van de uitkomsten is het verkeerskundig ontwerp nader uitgewerkt en beoordeeld op het aspect verkeersveiligheid.

Parkeerbeleid Gennep

Datum: 09/02/2015

De gemeente Gennep heeft BVA Verkeersadviezen opdracht verleend voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en de daarbij horende analyse. Onderzoek en analyse moeten inzicht geven in de ontwikkeling van de parkeerdruk, –duur en bijbehorende parkeermotieven voor de parkeervoorzieningen in het centrumgebied van Gennep.

Het vigerende parkeerbeleidsplan dateert uit 2007. Inmiddels zijn meerdere maatregelen uit het parkeerbeleidsplan uitgevoerd en is een herijking van het beleid gewenst. Het herijken van het beleid vereist een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde onderzoek vindt plaats vóór 1 maart 2015, en zal een goede onderbouwing gaan vormen voor de (ruimtelijke) planvorming in het nog te actualiseren Parkeerbeleidsplan Gennep.

Stationsweg Ommen

Datum: 23/02/2015

In 2012 is de Stationsweg in Ommen heringericht. Om het verblijfskarakter te accentueren is onder meer klinkerverharding toepast op de rijlopers. Sinds de herinrichting ontvangt de gemeente klachten van omwonenden met betrekking tot trillingen van het autoverkeer. De gemeente Ommen heeft in reactie op deze klachten een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de trillingshinder aan te pakken. Alvorens een besluit te nemen over aanvullende maatregelen op de Stationsweg, vraagt de gemeenteraad om een nadere beoordeling en onderlinge vergelijking van de gepresenteerde oplossingsalternatieven op het gebied van verkeersveiligheid.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd een heldere en zorgvuldige verkeerskundige vergelijking van de oplossingsvarianten op te stellen. Het aspect verkeersveiligheid is daartoe in enkele deelaspecten opgesplitst. Te denken valt aan het beschrijven van de verschillende tussen de varianten op het gebied van mate van snelheidsbeperking, verhogen van attentieniveau, comfort, veiligheidsbeleving en oversteekbaarheid. Hierbij dient de huidige situatie steeds als referentie. De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens het project gedeeld met de fietsersbond Ommen om zodoende ook het draagvlak voor de oplossingsvarianten vast te stellen en mee te nemen in de eindbeoordeling. Het onderzoek heeft geleid tot een overzichtelijke vergelijkingsmatrix inclusief een duidelijke onderbouwing van de waargenomen verschillen tussen de varianten.

Bestemmingsplan Nijkerkerveen

Datum: 26/09/2013

De gemeente Nijkerk is bezig met het opstellen van het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Nijkerkerveen (Nijkerkerveen deelplan 2 fase 1). Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan voeren wij in opdracht van de gemeente een onderzoek uit dat bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderzoek bestaat uit het berekenen van de verkeersgeneratie voor het plangebied, het in beeld brengen van de consequenties voor de belasting van het bestaande wegennet in de (directe) omgeving van het plangebied en het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Het laatste onderzoek is een wettelijke verplichting voortkomend uit de Wet geluidhinder.

 

Hoe de intensiteiten in de directe omgeving van het plangebied gaan veranderen, is bepaald met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Nijkerk, waarin de ontwikkeling van de woonwijk is ingebracht. De gewijzigde intensiteiten dienen tevens als input voor het akoestische onderzoek. Het akoestisch onderzoek moet aantonen of de realisatie van de woonwijk valt binnen de wettelijke kaders ten aanzien van het wegverkeerslawaai. Hierbij wordt aandacht besteed aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en aan de geluidbelasting op de gevels van de bestaande woningen, waarop een wijziging ten gevolge van de realisatie van de wijk mag worden verwacht. Indien blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de bestaande en/of nieuwe woningen wordt overschreden, dan dienen de effecten van geluidreducerende maatregelen inzichtelijk te worden gemaakt.

Verkeersstructuur Oldebroek en Elburg

Datum: 09/07/2013

De gemeente Elburg is van plan op de Bovendwarsweg binnen de bebouwde kom van ‘t Harde een verbod in te stellen voor vrachtverkeer. Omdat de gemeenten Elburg en Oldebroek aan elkaar grenzen, kan deze maatregel in de gemeente Elburg effect hebben op de wegen binnen de gemeente Oldebroek. BVA Verkeersadviezen heeft opdracht gekregen om de verkeerskundige effecten van deze afsluiting voor de wegen in de gemeente Oldebroek inzichtelijk te maken. Om de huidige verkeersbewegingen van het vrachtverkeer in beeld te krijgen, is een kentekenonderzoek uitgevoerd, waarbij de kentekens van vrachtverkeer zijn geregistreerd. Daarnaast zijn mechanische verkeerstellingen uitgevoerd. Aan de hand van deze registraties wordt een verkeersprognose opgesteld van de effecten die het afsluiten van de Bovendwarsweg voor vrachtverkeer heeft.

Verplaatsen toegang fabriek Rouveen

Datum: 08/04/2015

Zuivelfabriek CZ Rouveen is van plan de toegankelijkheid van de fabriek te verbeteren. De gedachte is om aan de achterzijde van het perceel een nieuwe toegang te realiseren op de Bisschopsweg. Vervolgens kan dan via deze weg naar Staphorst worden gereden, waardoor het vrachtverkeer niet langs de intensieve lintbebouwing rijdt wat de leefbaarheid ten goede komt. In de toekomst is aan de zuidzijde van Staphorst een nieuwe aansluiting op de A28 voorzien wat de bereikbaarheid van de fabriek sterk zal verbeteren.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd de effecten van het verplaatsen van de toegang van CZ van de Oude Rijksweg naar de Bisschopsstraat inzichtelijk te maken. Daartoe zijn gedurende langere perioden zowel visuele als mechanische tellingen verricht. Op basis van de geïnventariseerde verkeersstromen zijn vervolgens de effecten inzichtelijk gemaakt als gevolg van het verplaatsen van de bedrijfstoegang. Daarbij is tevens een toekomstscenario uitgewerkt. De effectenanalyse heeft zich gericht op de aspecten veiligheid, hinder (geluid) en beheer en onderhoud.

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Datum: 20/04/2015

De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan zijn de realisering/verbetering van vrijliggende fietspaden en het aanbrengen van een aantal middengeleiders.

Ook na het planproces en het opgestelde ontwerp is er, naast relatief veel erfaansluitingen, nog steeds sprake van veel (ondergeschikte) aansluitingen. De gemeente Epe wil voordat binnenkort tot reconstructie wordt overgegaan inzicht in de noodzaak van het handhaven van al deze aansluitingen. Met het beperken van (het gebruik van) aansluitingen kan mogelijk een nog verdere verbetering van de verkeersveiligheid worden bereikt. BVA is gevraagd te onderzoeken in welke mate afsluitingen van zijwegen wenselijk en haalbaar zijn. Naast de inhoudelijk verkeerskundige aspecten is er in het planproces ook een belangrijke rol weggelegd voor de aanwonenden en belanghebbenden.

Analyse parkeren centrum Wezep

Datum: 11/05/2015

De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek en -analyse voor het centrumgebied van Wezep. De resultaten van het parkeeronderzoek worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen om het winkelcentrum aan het Meidoornplein een kwaliteitsimpuls te geven. Onlangs zijn de plannen uit omstreeks 2007, weliswaar in enigszins afgeslankte vorm, weer tot leven geroepen. Belangrijk aspect binnen de planvorming is het parkeren van voertuigen van werknemers, bewoners en bezoekers. Op basis van de resultaten van het door ons uit te voeren onderzoek ontstaat een goed beeld van het huidige functioneren van het gebied voor zover het de parkeersituatie betreft. Daarnaast gaan wij op basis van het verkregen inzicht in de huidige parkeersituatie ook een prognose maken van de toekomstig te verwachten parkeervraag. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod in de toekomst met elkaar in balans zijn.

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Datum: 01/06/2015

Onlangs is BVA Verkeersadviezen benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

– Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg;

– Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg.

De kruispuntanalyse is gericht op een drietal varianten. De beoordeling richt zich op de voornaamste aspecten van Duurzaam Veilig (categorisering, ontwerp, vormgeving en inrichtingsaspecten, inpassing kwetsbare verkeersdeelnemers). Meer specifiek bekijken wij ook de veiligheid van het nabij gelegen busstation en het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd. Dit project betreft enkel de analyse van de veiligheid op de route.