Auteur archieven: Jesse

Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

Datum: 08/05/2013

De gemeente Voorschoten is van plan om de wijk Vlietwijk in Voorschoten her in te richten. Aan de hand van door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde mechanische verkeerstellingen in december 2012 en een inventarisatie onder de bewoners, waaruit knelpunten naar voren zijn gekomen, heeft de gemeente Voorschoten een maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen leiden voor een deel tot een gewijzigde ontsluitingsstructuur van de wijk. Zo wordt voorgesteld op een aantal wegen éénrichtingverkeer in te stellen en wordt een aantal wegen (in dit geval bruggen) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor de besluitvorming over deze maatregelen is een nadere onderbouwing en onderzoek gewenst, waarvoor BVA Verkeersadviezen is gevraagd. BVA Verkeersadviezen heeft aanvullende mechanische tellingen en een beperkt kentekenonderzoek uitgevoerd (i.v.m. mogelijk sluipverkeer) en is momenteel bezig met het uitwerken van het advies over de voorgestelde maatregelen

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Datum: 05/01/2015

Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een grote supermarkt. Al deze ontwikkelingen samen leiden tot enkele tienduizenden bezoekers per week.

Vanwege de grote verkeerskundige impact van deze ontwikkelingen heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd de plannen in het kader van de te verlenen omgevingsvergunning aan de projectontwikkelaar op alle verkeerskundige aspecten te beoordelen en de gemeente te adviseren over de parkeerproblematiek en de verkeersafwikkeling.

Parkeeronderzoek Goor

Datum: 15/05/2013

De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht zou moeten worden. Door de belanghebbenden is tevens aangegeven dat het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde parkeeronderzoek uit 2010 onvoldoende actueel is om de voorgenomen plannen op te baseren. Op basis daarvan heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd voor het opnieuw uitvoeren van dit parkeeronderzoek. Daarnaast is advies gevraagd over het invoeren van een parkeerduurbeperking op de genoemde terreinen uit het Masterplan Goor.

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

Datum: 23/05/2013

De gemeente Haren is samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen bezig het bestaande transferium aan de noordzijde van Haren uit te breiden. Het transferium dat nu nog bestaat uit circa 380 parkeerplaatsen zal, vanwege het grote succes van deze voorziening, meer dan eens zo groot worden. De uitbreiding van het transferium vindt plaats ten noorden van de bestaande voorziening. Op deze locatie wordt ook een bedrijvenpark (Nesciopark) gerealiseerd. Zowel het verkeer van en naar het bedrijvenpark als naar het transferium zal het lokale wegennet van Haren gaan belasten. In opdracht van en samen met de gemeente Haren heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek gedaan naar de meest gewenste ontsluiting van het nieuwe transferium en de effecten die beide voorzieningen hebben op het lokale wegennet. Door middel van dynamische modelsimulaties zijn de effecten van verschillende varianten inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gekomen tot de (verkeerskundig) meest gewenste ontsluitingsstructuur. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande wegennet, om zowel het transferium als het bedrijvenpark ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.

Kruispuntreconstructie Wezep

Datum: 11/12/2013

De afwikkeling en verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de Zuiderzeestraatweg, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat in de kern Wezep laten te wensen over. De Zuiderzeestraatweg is de van oudsher centrale as door de kern Wezep, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat ontsluiten het centrum en de woonwijk. In het verleden is, na de realisering van de Rondweg, de functie van de Zuiderzeestraatweg als hoofdontsluitingsroute voor de kern Wezep wat minder geworden en is besloten op het kruispunt een plateau te realiseren. De voorrangssituatie is hierbij nog steeds geregeld in het voordeel van de Zuiderzeestraatweg. Mede door de realisatie van het Agnietencollege in Wezep-Noord is er vooral in de ochtendspits sprake van een grote concentratie overstekende scholieren. Dit, in combinatie met de relatief hoge intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de Zuiderzeestraatweg, leidt tot verkeersveiligheids- en afwikkelingsproblemen. Met betrekking tot het laatste aspect gaat het hierbij vooral over de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg door langzaam verkeer. Om de geschetste problemen op lossen wil de gemeente Oldebroek het kruispunt reconstrueren. Om een afgewogen keuze te kunnen maken heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen om te bepalen welke kruispuntvorm gewenst is.

Herstructurering fietsroute Coevorden

Datum: 03/02/2014

De gemeente Coevorden streeft naar een toename van het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom. Om dit gebruik te bevorderen is in het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan een aantal (hoofd)fietsroutes aangewezen. Een van deze routes is de verbinding tussen de Dalerallee en de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Langs deze route bevindt zich een aantal basisscholen. Reden waarom de route veelvuldig wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en de veiligheid een hoge prioriteit heeft. De route bestaat in de huidige situatie uit vrijliggende paden, soms eenzijdig soms tweezijdig, en in een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de rijbaan. Op delen heeft de route voorrang, maar op delen ook niet. Kortom een weinig consistente vormgeving. In opdracht van de gemeente Coevorden hebben wij een herinrichtingsvoorstel voor deze route opgesteld met als doel het creëren van een kwalitatief hoogwaardiger route en het geven van meer prioriteit aan het fietsverkeer. Het uiteindelijke resultaat is een route die bestaat uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten, waarop de voorrang ten gunste van de fietser is geregeld. Hierbij is de ligging van de fietspaden zo gekozen dat er zo min mogelijk conflicten met het overige verkeer plaatsvinden.

Sluipverkeer Kouwenaarsweg

Datum: 17/02/2014

De Kouwenaarsweg is een ondergeschikte weg ten zuiden van Vaassen die als sluiproute wordt gebruikt. Verkeer uit het zuidelijke deel van Vaassen gebruikt deze weg om naar Apeldoorn te rijden. Door de aanwonenden wordt de belasting van de weg als hinderlijk en onveilig ervaren. Daarnaast heeft het veelvuldige gebruik van de weg bermschade tot gevolg. Redenen voor de gemeente Epe om op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om het sluipverkeer tegen te gaan en de bereikbaarheid van het buitengebied zoveel als mogelijk te garanderen. De aansluitingen van de ondergeschikte wegen op het hoofdwegennet hebben hierbij speciale aandacht.

Telprogramma Nijkerk 2014

Datum: 26/02/2014

Om de verkeersafwikkeling en het gedrag van verkeer te monitoren, wordt in de gemeente Nijkerk op een vast aantal locaties mechanisch geteld. BVA Verkeersadviezen voert deze tellingen al vanaf 2009 voor de gemeente Nijkerk uit en heeft ook voor 2014 hiervoor opdracht gekregen. De resultaten worden middels een door BVA ontwikkelde webapplicatie gepresenteerd op basis van een Google Maps overzichtskaart. Door een klik op een van de telpunten op de kaart wordt informatie weergegeven over dit telpunt, zoals de intensiteiten over de verschillende jaren, wegdektype, foto etc. Ook andere onderzoeksresultaten kunnen door middel van de applicatie worden gepubliceerd (bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, visuele tellingen etc.)

Melvine Ruigrok gestart bij BVA

Datum: 07/03/2014

BVA is versterkt met de komst van Melvine Ruigrok. Melvine studeerde in 1998 af aan de opleiding verkeerskunde (NHTV) te Breda, en volgde daarna in de periode 1998 tot 2002 de studie Sociale Geografie (specialisatie GIS/Kartografie) aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 is hij eveneens als verkeerskundige begonnen bij BVA Verkeersadviezen, toen nog in Raalte. Van 2003 tot 2008 is Melvine werkzaam geweest als adviseur geo-informatie bij Waterschap Velt en Vecht. Daar heeft hij geholpen met het opzetten van de geografische informatievoorziening. In 2008 heeft Melvine bewust de keuze gemaakt om weer volledig in het werkveld ‘verkeer en vervoer’ te gaan werken. Tussen 2008 en 2014 is hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur betrokken geweest bij uiteenlopende studies ten behoeve van project-, plan- en beleidsontwikkeling. Vanuit zijn een multidisciplinaire achtergrond is Melvine inzetbaar als allround verkeerskundige met een brede blik naar andere werkvelden. Hij heeft grote affiniteit met het opstellen van heldere beleids- en uitvoeringsplannen, en schuwt ook de techniek niet met specifieke kennis van verkeersmodellen en GIS.

Evaluatie verkeerseffecten gemeentewerf Heerde

Datum: 27/03/2014

Eind 2012 is ten noorden van de kern Heerde een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Met de realisatie van de werf is een aantal gemeentelijke faciliteiten verplaatst naar deze locatie. De realisatie van de gemeentewerf staat niet op zich, maakt maakt onderdeel uit van de verdere ontwikkeling ten noorden van het sportpark Hoornse Enk. De realisatie van de gemeentewerf heeft naar verwachting geleid tot een wijziging in het verkeersbeeld op de toeleidende wegen naar de gemeentewerf. Mede omdat omwonenden tijdens de planvorming van het gebied zich zorgen maakten over de toename van het verkeer is in 2010 een verkeersonderzoek door ons uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek is een prognose opgesteld naar de te verwachte verkeersbewegingen. Nu de gemeentewerf in functie is heeft de gemeente Heerde ons gevraagd een vergelijkbaar onderzoek als in 2010 uit te voeren om de werkelijke effecten in kaart te brengen.