Auteur archieven: Jesse

Melvine Ruigrok gestart bij BVA

Datum: 07/03/2014

BVA is versterkt met de komst van Melvine Ruigrok. Melvine studeerde in 1998 af aan de opleiding verkeerskunde (NHTV) te Breda, en volgde daarna in de periode 1998 tot 2002 de studie Sociale Geografie (specialisatie GIS/Kartografie) aan de Universiteit van Utrecht. In 1998 is hij eveneens als verkeerskundige begonnen bij BVA Verkeersadviezen, toen nog in Raalte. Van 2003 tot 2008 is Melvine werkzaam geweest als adviseur geo-informatie bij Waterschap Velt en Vecht. Daar heeft hij geholpen met het opzetten van de geografische informatievoorziening. In 2008 heeft Melvine bewust de keuze gemaakt om weer volledig in het werkveld ‘verkeer en vervoer’ te gaan werken. Tussen 2008 en 2014 is hij bij Royal HaskoningDHV als adviseur betrokken geweest bij uiteenlopende studies ten behoeve van project-, plan- en beleidsontwikkeling. Vanuit zijn een multidisciplinaire achtergrond is Melvine inzetbaar als allround verkeerskundige met een brede blik naar andere werkvelden. Hij heeft grote affiniteit met het opstellen van heldere beleids- en uitvoeringsplannen, en schuwt ook de techniek niet met specifieke kennis van verkeersmodellen en GIS.

Sluipverkeer Kouwenaarsweg

Datum: 17/02/2014

De Kouwenaarsweg is een ondergeschikte weg ten zuiden van Vaassen die als sluiproute wordt gebruikt. Verkeer uit het zuidelijke deel van Vaassen gebruikt deze weg om naar Apeldoorn te rijden. Door de aanwonenden wordt de belasting van de weg als hinderlijk en onveilig ervaren. Daarnaast heeft het veelvuldige gebruik van de weg bermschade tot gevolg. Redenen voor de gemeente Epe om op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem. BVA Verkeersadviezen is gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om het sluipverkeer tegen te gaan en de bereikbaarheid van het buitengebied zoveel als mogelijk te garanderen. De aansluitingen van de ondergeschikte wegen op het hoofdwegennet hebben hierbij speciale aandacht.

Herstructurering fietsroute Coevorden

Datum: 03/02/2014

De gemeente Coevorden streeft naar een toename van het gebruik van de fiets binnen de bebouwde kom. Om dit gebruik te bevorderen is in het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan een aantal (hoofd)fietsroutes aangewezen. Een van deze routes is de verbinding tussen de Dalerallee en de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Langs deze route bevindt zich een aantal basisscholen. Reden waarom de route veelvuldig wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en de veiligheid een hoge prioriteit heeft. De route bestaat in de huidige situatie uit vrijliggende paden, soms eenzijdig soms tweezijdig, en in een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van de rijbaan. Op delen heeft de route voorrang, maar op delen ook niet. Kortom een weinig consistente vormgeving. In opdracht van de gemeente Coevorden hebben wij een herinrichtingsvoorstel voor deze route opgesteld met als doel het creëren van een kwalitatief hoogwaardiger route en het geven van meer prioriteit aan het fietsverkeer. Het uiteindelijke resultaat is een route die bestaat uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten, waarop de voorrang ten gunste van de fietser is geregeld. Hierbij is de ligging van de fietspaden zo gekozen dat er zo min mogelijk conflicten met het overige verkeer plaatsvinden.

Kruispuntreconstructie Wezep

Datum: 11/12/2013

De afwikkeling en verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de Zuiderzeestraatweg, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat in de kern Wezep laten te wensen over. De Zuiderzeestraatweg is de van oudsher centrale as door de kern Wezep, de Veluwelaan en de Gerbrandystraat ontsluiten het centrum en de woonwijk. In het verleden is, na de realisering van de Rondweg, de functie van de Zuiderzeestraatweg als hoofdontsluitingsroute voor de kern Wezep wat minder geworden en is besloten op het kruispunt een plateau te realiseren. De voorrangssituatie is hierbij nog steeds geregeld in het voordeel van de Zuiderzeestraatweg. Mede door de realisatie van het Agnietencollege in Wezep-Noord is er vooral in de ochtendspits sprake van een grote concentratie overstekende scholieren. Dit, in combinatie met de relatief hoge intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer op de Zuiderzeestraatweg, leidt tot verkeersveiligheids- en afwikkelingsproblemen. Met betrekking tot het laatste aspect gaat het hierbij vooral over de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg door langzaam verkeer. Om de geschetste problemen op lossen wil de gemeente Oldebroek het kruispunt reconstrueren. Om een afgewogen keuze te kunnen maken heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gekregen om te bepalen welke kruispuntvorm gewenst is.

Verkeersafwikkeling Transferium-Nesciopark Haren

Datum: 23/05/2013

De gemeente Haren is samen met de gemeente Groningen en de provincie Groningen bezig het bestaande transferium aan de noordzijde van Haren uit te breiden. Het transferium dat nu nog bestaat uit circa 380 parkeerplaatsen zal, vanwege het grote succes van deze voorziening, meer dan eens zo groot worden. De uitbreiding van het transferium vindt plaats ten noorden van de bestaande voorziening. Op deze locatie wordt ook een bedrijvenpark (Nesciopark) gerealiseerd. Zowel het verkeer van en naar het bedrijvenpark als naar het transferium zal het lokale wegennet van Haren gaan belasten. In opdracht van en samen met de gemeente Haren heeft BVA Verkeersadviezen onderzoek gedaan naar de meest gewenste ontsluiting van het nieuwe transferium en de effecten die beide voorzieningen hebben op het lokale wegennet. Door middel van dynamische modelsimulaties zijn de effecten van verschillende varianten inzichtelijk gemaakt en is uiteindelijk gekomen tot de (verkeerskundig) meest gewenste ontsluitingsstructuur. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande wegennet, om zowel het transferium als het bedrijvenpark ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.

Parkeeronderzoek Goor

Datum: 15/05/2013

De gemeente Hof van Twente is van plan om in delen van het centrum en het stationsgebied van de kern Goor een parkeerduurbeperking in te voeren middels een parkeerschijfzone. Met belanghebbenden is hierover overleg gevoerd, maar bestaat een verschil van inzicht over de omvang van het gebied (parkeerplaatsen) waar de parkeerduurbeperking van kracht zou moeten worden. Door de belanghebbenden is tevens aangegeven dat het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde parkeeronderzoek uit 2010 onvoldoende actueel is om de voorgenomen plannen op te baseren. Op basis daarvan heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd voor het opnieuw uitvoeren van dit parkeeronderzoek. Daarnaast is advies gevraagd over het invoeren van een parkeerduurbeperking op de genoemde terreinen uit het Masterplan Goor.

Verkeersadvies wijk Vlietwijk te Voorschoten

Datum: 08/05/2013

De gemeente Voorschoten is van plan om de wijk Vlietwijk in Voorschoten her in te richten. Aan de hand van door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde mechanische verkeerstellingen in december 2012 en een inventarisatie onder de bewoners, waaruit knelpunten naar voren zijn gekomen, heeft de gemeente Voorschoten een maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen leiden voor een deel tot een gewijzigde ontsluitingsstructuur van de wijk. Zo wordt voorgesteld op een aantal wegen éénrichtingverkeer in te stellen en wordt een aantal wegen (in dit geval bruggen) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor de besluitvorming over deze maatregelen is een nadere onderbouwing en onderzoek gewenst, waarvoor BVA Verkeersadviezen is gevraagd. BVA Verkeersadviezen heeft aanvullende mechanische tellingen en een beperkt kentekenonderzoek uitgevoerd (i.v.m. mogelijk sluipverkeer) en is momenteel bezig met het uitwerken van het advies over de voorgestelde maatregelen

Veldwerkonderzoek

Datum: 04/04/2013

Eén van de pijlers van BVA Verkeersadviezen is veldwerk (onderzoek en analyse). Voorbeelden hiervan zijn mechanische en/of visuele verkeerstellingen, herkomst- en bestemmingsonderzoeken en verkeersveiligheidsanalyses. Naast grootschalige onderzoeken zoals het gedurende zeven maanden op 100 verschillende locaties in Nijkerk mechanisch tellen, is BVA flexibel om kleinschalige projecten snel en adequaat uit te werken. Zo is recent in Nunspeet een kentekenonderzoek voor een klein gebied verricht; in Epe en Heerde is op meerdere locaties mechanisch en visueel geteld in het kader van advies en/of ontwerpprojecten. Daarnaast zijn voor specifieke locaties in de gemeente Spaarndam en Ommen verkeersveiligheidsanalyses uitgewerkt. Ook interesse? Neem dan contact met ons op.

Verkeersbesluiten diverse afsluitingen van wegen in Heerde

Datum: 08/11/2012

De gemeente Heerde is van plan een aantal (ondergeschikte) wegen in het buitengebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze behoefte komt voort uit oneigenlijk gebruik van deze wegen, wat leidt tot hinder en verkeersonveiligheid. Naast fysieke maatregelen die moeten worden getroffen, moeten ook verkeersbesluiten worden opgesteld. De gemeente Heerde heeft ons gevraagd deze verkeersbesluiten op te stellen. En daarbij ook het overleg met alle belanghebbenden te voeren, opdat draagvlak voor de maatregelen ontstaat en optimaal rekening wordt gehouden met de wensen van de direct betrokkenen.

Ontsluitingsstructuur bedrijventerrein H2O

Datum: 05/11/2012

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van een bedrijventerrein in de zuidelijke oksels van de A28 en de A50. Hoewel de ligging van de terreinen anders doet vermoeden is de ontsluiting naar het hoofdwegennet lang niet optimaal. De dichtstbij gelegen aansluitingen zijn die van Wezep op de A28 en de aansluiting Zwolle-Zuid op dezelfde autosnelweg. De aansluiting op de A50 (Hattem en Heerde) laat te wensen over. Deze aansluitingen zijn alleen te bereiken via ondergeschikte (lokale) wegen. De bereikbaarheid van de aansluitingen op de A28 is redelijk tot goed te noemen. Echter de capaciteit van deze aansluitingen is onvoldoende om het (huidige) verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het vergroten van de afwikkelcapaciteit op beide locaties is niet eenvoudig mogelijk. Dit betekent dat alleen grootschalige (en zeer kostbare) ingrepen de situatie kunnen verbeteren. In opdracht van de drie gemeenten zijn wij bezig met het bepalen van de noodzakelijke maatregelen. Hierbij richten wij ons niet alleen op de bestaande aansluitingen, maar worden ook nieuwe aansluitingen niet uitgesloten. Met behulp van dynamische modelsimulaties wordt de afwikkelingskwaliteit van de verschillende ontsluitingsvarianten inzichtelijk gemaakt. Naaste afwikkeling komen ook de milieueffecten (geluid en luchtkwaliteit) in deze studie aan bod. Het doel van deze studie is om te komen tot een optimale ontsluitingsstructuur voor zowel de woonkernen als het bedrijventerrein H2O.