Auteur archieven: Jesse

Interview bijlage Elsevier

Datum: 20/12/2017 –

In de bijlage “Mobiliteit” die in de week van 9 december is verschenen als bijlage bij het weekblad Elsevier zijn Peter Kroeze en Melvine Ruigrok van BVA Verkeersadviezen geïnterviewd. In het interview wordt het belang benadrukt van een duidelijke (omgevings-)visie en het bundelen van budgetten om daarmee tot werkelijke integrale en optimale oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken te komen. Het gehele interview leest u hier.

Dashboard Bereikbaarheid Zuidas

Datum: 5/12/2017 – BVA Verkeersadviezen ontwikkelt voor de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas een dashboard dat zowel inzicht gaat geven in de kwaliteit van de bereikbaarheid als in de effecten van de genomen maatregelen. De gegevens waarmee het dashboard wordt gevuld zijn dezelfde als die worden gebruikt door Amsterdam Bereikbaar en worden onder meer gedeeld met het bedrijfsleven via de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas.

Onderdeel van het dashboard is een Monitoringsplan+ met daarin heldere afspraken over welke vervolgstappen worden genomen indien kwaliteitsindicatoren significant achterblijven op de gestelde doelen. Het gaat hierbij niet alleen om acties vanuit de gemeenten maar tevens vanuit het bedrijfsleven en andere actoren in het gebied zoals de projectorganisatie Zuidasdok.

Het dashboard geeft straks een accuraat beeld van het gebruik van de infrastructuur, de inzet van bedrijven om gewenste transitie naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen en de tevredenheid van het gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten. De data die bijeengebracht worden in het dashboard zijn:

  • Algemene kencijfers ontwikkeling Zuidas;
  • Beleving van de bereikbaarheid en leefbaarheid door werknemers, bezoekers en bewoners;
  • Kengetallen netwerkprestatie tot aan en in het gebied;
  • Uitvoering en gebruik/effect van maatregel;
  • Overzichtelijke presentatie van de gegevens;
  • Flexibel in te richten en te bevragen;
  • Kan functioneren als benchmark;
  • ‘Live’ gegevens uit diverse bronnen.

 

Verkeersvisie Goor

Datum: 10/11/2017 In het stadje Goor is op een belangrijke invalsweg naar het centrum éénrichtingverkeer ingesteld. Een evaluatie van die maatregel wees uit dat het effect daarvan (zeer) positief was, maar diverse partijen binnen Goor betwistten die uitkomst.

In de zomer van 2017 hebben de Stadsraad Goor, Goor Collectief en de Gemeente Hof van Twente op aandringen van de gemeenteraad de handen constructief ineen geslagen om tot een gezamenlijk oordeel en gezamenlijke visie op het verkeer te komen.  BVA Verkeersadviezen is daarbij gevraagd als onafhankelijk verkeersadviseur, samen met bureau Over Morgen, dat verantwoordelijk is voor het proces. Lees meer op de speciale website die voor deze kwestie in het leven is geroepen: www.verkeersvisiegoor.nl

Analyse fietsnetwerk Zutphen

Datum: 26/10/2017 BVA Verkeersadviezen voert in opdracht van de gemeente Zutphen een onderzoek uit naar het verbeteren van het fietsen in en rond de binnenstad. Aanleiding daarvoor is dat een goede fietsbereikbaarheid – in de brede zin van het woord – essentieel is om de gemeentelijke ambitie waar te maken om de aantrekkelijkste binnenstad van Nederland te zijn. Met aandacht voor het verbeteren van de attractiviteit, leefbaarheid en vitaliteit. En daarbij is ook een goede fietsbereikbaarheid essentieel. Door meer inzicht te hebben in de huidige staat van het fietsnetwerk en de kansen die er zijn om dit netwerk te verbeteren wil de gemeente Zutphen het gebruik van de fiets verder stimuleren.

Het inzicht wordt verkregen door het objectief beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van het huidige fietsnetwerk en de stallingsvoorzieningen in en rondom het centrum. Door de vastgestelde kwaliteit te vergelijken met de gemeentelijke ambities kan vervolgens een actieprogramma voor de korte en middellange termijn opgesteld worden.

Verkeersstudie Orvelte

Datum: 16/19/2017

Orvelte is een van de mooiste dorpen in Drenthe en van Nederland (volgens lezers van de ANWB Kampioen staat Orvelte in de top vijf). De monumentale boerderijen, de goed onderhouden woningen, de statige bomen, mooie tuinen en straten, met kinderkopjes en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer. En je voelt het direct “in dit prachtige dorp wordt geleefd en gewerkt.”

Wervende teksten, toch ook en misschien wel vooral, gericht op het trekken van bezoekers naar het dorp. Deze bezoekers komen echter vaak met de auto en dit autoverkeer veroorzaakt, ondanks dat het dorp nagenoeg volledig voetgangerszone is, overlast.

Wij hebben samen met (een afvaardiging van) de inwoners van het dorp en samen met en in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een pakket aan maatregelen opgesteld dat de overlast moet tegengaan. Voorafgaand aan de studie is nadrukkelijk meegegeven dat het niet de bedoeling is om het volledige dorp her in te richten, maar om met behulp van beperkte en eenvoudig te realiseren maatregelen de situatie in het dorp te verbeteren. Uit eindelijk is gekomen tot een principe pakket aan maatregelen dat zich overwegend richt op het beter en tijdig informeren van het (onbekende) toeristische verkeer en het anders situeren van de toegangen naar de parkeerlocaties en de begrenzingen van het voetgangersgebied. Ter afronding van het project wordt de planvorming in het najaar voorgelegd aan de inwoners van Orvelte.

Verkeersveiligheidsaudit Schipholweg Haarlem

Datum: 16/09/2017

In opdracht van de gemeente Haarlem voeren wij een onderzoek uit naar de verkeers(veiligheid)situatie op de geregelde oversteek van de Jetty Velusstraat met de Schipholweg. Directe aanleiding daarvoor is een dodelijk ongeval met een fietser die overstak bij een groen tonend verkeerslicht en werd aangereden door een auto die door rood reed. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het ongeval, wilde de gemeente niet langer wachten op de resultaten van het politieonderzoek en heeft zij besloten zelf onderzoek te laten uitvoeren. Wij voeren o.a. snelheids- en intensiteitsmetingen uit, hebben het oversteekgedrag geanalyseerd (conflictobservaties) en het ontwerp getoetst aan de hand van de duurzaam Veilig principes.

Westsingel – Rijksweg, gemeente Duiven

Datum: 25/01/2017

Het kruispunt Westsingel – Rijksweg maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van de gemeente Duiven. Het kruispunt is daarnaast ook een belangrijk uitwisselpunt voor grote aantallen fietsers tussen Duiven en Westervoort en Duiven en het regionale bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. De gemeente Duiven wil de kwaliteit van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid verder verbeteren. In 2018 staat er een grootschalig onderhoud voor het kruispunt Westsingel – Rijksweg in de gemeente Duiven gepland. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de meest optimale kruispuntinrichting, daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve verbindingsstructuren voor het fietsnetwerk. Onderdeel van de variantenstudie vormt ook het betrekken van de meningen van de verschillende belanghebbenden binnen de gemeente. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Moeten de huidige ligging van de fietspaden behouden blijven? Moeten er andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het combineren van rijbanen? Is een fietstunnel of -brug een logisch en haalbaar alternatief om de veiligheid en het comfort te verbeteren? Is een VRI sowieso wel de geëigende vorm van het kruispunt?

BVA Verhuisd

Datum: 06/02/2017

BVA Verkeersadviezen is verhuisd. Nog steeds in Zwolle maar nu….Perfect bereikbaar….tegenover het NS Station, 5 minuten van de A28 en parkeren op 2 minuten lopen. Wat niet is veranderd zijn onze betrokken en gedreven adviseurs, die u graag helpen met uw verkeers- en mobiliteitsopgaven. Nieuwsgierig? U bent altijd van harte welkom voor een bezoek aan ons nieuwe pand!

Adres:
BVA Verkeersadviezen
Stationsplein 6
8011 CW Zwolle
info@bvaverkeer.nl

Raad van State onderschrijft conclusies BVA

Datum: 16/05/2017

In de gemeente Woerden bestaan plannen om het recreatieve knooppunt Oortjespad in het Groene Hart uit te breiden. Mede om de onbetaalde recreatie in stand te kunnen houden en te kunnen beheren is een uitbreiding gepland voor het multifunctionele recreatiecentrum Kameryck. Het is juist deze ontwikkeling die bij belanghebbenden heeft geleid tot bezwaar. Zij vrezen voor parkeeroverlast en verkeersonveiligheid als gevolg van de verwachte toename van bezoekers. Wij hebben Kameryck en recreatieschap Stichtse Groenlanden als belanghebbenden en de gemeente Woerden ondersteund in het verkeerskundig onderbouwen van het bestemmingsplan. Het ging hierbij niet alleen om de parkeervraag die zou ontstaan als gevolg van de uitbreiding, maar ook om de wijze waarop het verkeer in reguliere situaties en op piekmomenten via het Oortjespad kan worden afgewikkeld. Hoewel de bezwaren omvangrijk waren heeft de Raad van State, mede door de gedegen verkeerskundige onderbouwing, uiteindelijk een positieve uitspraak gedaan voor de gemeente Woerden en de initiatiefnemer Kameryck.

Beperken verkeersoverlast centrum Hasselt

Datum: 19/04/2017

Door de bewoners en ondernemers in het centrum van Hasselt wordt geklaagd over het grote aandeel doorgaand verkeer door het centrum van Hasselt. De gemeente Zwartewaterland overweegt nu om maatregelen te treffen om deze ongewenste verkeersbewegingen tegen te gaan, maar wil uiteraard ook inzicht in mogelijke negatieve bijeffecten van maateregelen. Hierbij spelen niet alleen de mogelijke maatregelen in het centrum van Hasselt een rol, maar ook de maatregelen die de provincie Overijssel op de N331 (de provinciale weg door Hasselt) wil treffen. De huidige planvorming voorziet onder andere in het wijzigen van de (onvolledige) ongelijkvloerse aansluiting van de N331 op de N759 in een (turbo)rotonde en het realiseren van een nieuwe afrit op de N331 ter hoogte van de Van Nahuysweg. Op basis van een in het voorjaar van 2017 door BVA uitgevoerd kentekenonderzoek op een groot aantal locaties is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek brengen wij nu de effecten van diverse maatregelenvarianten in beeld, op basis waarvan het gemeentebestuur van Zwartewaterland een afgewogen beslissing kan nemen over de gewenste maatregelen.